Współpraca na rzecz innowacji społecznych

Przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, instytucje rynku pracy to tylko niewielka grupa beneficjentów mogących starać się o dotacje na rzecz innowacyjnych rozwiązań społecznych. Dla wnioskodawców przygotowano siedem tematów w ramach których, można składać wniosek.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa –  Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wnioski będzie można składać od 1 do 11 września 2015 roku.

Kwota alokacji przeznaczonej na ten cel wynosi 77 637 335,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (mowa o tak zwanej młodzieży NEET).
2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Wnioskodawcami mogą być:

• podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
• administracja publiczna,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• instytucje rynku pracy,
• instytucje pomocy i integracji społecznej,
• szkoły i placówki systemu oświaty,
• uczelnie,
• przedsiębiorstwa,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• podmioty ekonomii społecznej,
• organizacje pozarządowe,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej informacji

Źródło: portal.warmia.mazury.pl