Pieniądze na rozwój cyfrowych usług publicznych na Śląsku

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektów:

 • Tworzenie systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych,
 • Cyfryzacja zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych, a także zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu do tych zasobów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki sektora finansów publicznych,
 • Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
 • Organizacje turystyczne,
 • Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych,
 • Państwowe i samorządowe instytucje kultury,
 • Uczelnie / szkoły wyższe,
 • Służby ratownicze i bezpieczeństwa publicznego,
 • Jednostki naukowo-badawcze, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną,
 • Podmioty wykonujące zadania w zakresie publicznej radiofonii i telewizji.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl/ ).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 581 303,12 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2015 roku.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl