Więcej projektów w programie „Ochrona powierzchni ziemi”

Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi” został uzupełniony o nowe działania. W ramach programu będzie udzielane finansowanie w przypadku przedsięwzięć podejmowanych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Ochrona powierzchni ziemi”, którego budżet opiewa na 201,9 mln zł. Oprócz korekt wprowadzona została nowa część programu, pozwalająca na finansowanie przedsięwzięć  związanych z usuwaniem odpadów powodujących  zagrożenie dla życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Przywracamy wartości użytkowe terenom zdegradowanym

W części pierwszej programu sprecyzowane zostały warunki dofinansowania przez NFOŚiGW przedsięwzięć pozwalających na ponowne wykorzystanie terenu, który wskutek działalności człowieka stracił swe wartości użytkowe.

Projekty mogą obejmować m.in. usuwanie odpadów, oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi, działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkód w środowisku czy też przygotowanie terenu do pełnienia nowych funkcji. Dofinansowaniu podlega również przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Wśród przedsięwzięć, mogących zyskać wsparcie z środków NFOŚiGW, znajduje się również zamykanie i rekultywacja odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki o oprocentowaniu zmiennym – WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku. Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu w przypadku spełnienia określonych warunków.

Kwota pożyczki może wynosić do 90 proc. kosztów kwalifikowanych lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”).

Przeciwdziałamy zagrożeniom życia lub zdrowia oraz nieodwracalnym szkodom
w środowisku

W ramach rozszerzonej oferty finansowania NFOŚiGW umożliwia wsparcie zagospodarowania niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Narodowy Fundusz proponuje atrakcyjne wsparcie w formie pożyczki wynoszące do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego.

Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc wypłaconej kwoty pożyczki w przypadku spełniania określonych warunków.

Dodatkowo dla beneficjentów realizujących  przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego Narodowy Fundusz przygotował niskooprocentowane  pożyczki wynoszące 0,1 proc. w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków programu.

Dofinansowanie w formie dotacji kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Możliwe wsparcie dotacyjne wynosi nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku dofinansowania udzielanego podmiotom krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz  do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Źródło: nfosigw.gov.pl