Tags Posts tagged with "PO WER"

PO WER

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok zaplanowano 63 konkursy. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł.

Nowe programy kształcenia

Konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCiBR) zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2016 roku. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, które w swoich projektach będą realizować kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do obecnych potrzeb gospodarczych, społecznych oraz rynku pracy.

W konkursie mogą również wziąć udział projekty, które będą angażować pracodawców w przygotowanie i realizację programów kształcenia. Szacowana liczba studentów, którzy wezmą udział w tego typu projektach to ponad 6 800 osób. Konkurs realizowany będzie w ramach działania „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” (działanie 3.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Na ten cel w ramach konkursów przeznaczonych zostanie 200 000 000 zł.

Innowacje społeczne

Również w pierwszym kwartale 2016 roku ogłoszony zostanie konkurs resortu rozwoju na innowacje społeczne w schemacie makro (działanie 4.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój) dotyczące problemów dziedziczenia ubóstwa, systemu opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej i społecznej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs to 120 000 000 zł.

Pakiet Gwarancji dla Młodzieży

Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest zapewnienie wszystkim osobom do 29. roku życia dobrej jakościowo oferty pracy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224 590 994 zł. Projekty realizowane w ramach konkursów przyczynią się do zwiększenia kompetencji i umiejętności młodych ludzi, którzy poprzez odbyte praktyki, szkolenia i staże będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy i zwiększą swoją szansę na zatrudnienie.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.

0 1006

od 1 lipca 2015 roku beneficjenci Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mają obowiązek upubliczniania zapytań ofertowych na portalu www.bazakonkurencyjności.gov.pl. Obowiązek ten wynika z zasady konkurencyjności.

Poprzez Bazę Konkurencyjności zapytania ofertowe mogą upubliczniać jedynie beneficjenci (podmioty, które zawarły umowę/decyzje o dofinansowaniu projektu), nie zaś wnioskodawcy (podmioty, które złożyły jedynie wnioski o dofinansowanie).

W celu upublicznienia zapytania ofertowego, wymagane jest wcześniejsze dokonanie rejestracji konta dla projektu. Rejestracja odbywa się on-line bezpośrednio na stronie internetowej poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego (dostępny poprzez stronę główną w sekcji dla beneficjentów).

Należy podkreślić, że konta umożliwiające wystawianie ogłoszeń w systemie powinni zakładać jedynie ci beneficjenci PO WER, u których zachodzi potrzeba dokonania zamówienia w ramach projektu. Nie należy rejestrować kont na próbę, czy kont w sytuacji, gdy beneficjent nie wystawia żadnego zapytania ofertowego, nawet jeśli ma do niego zastosowanie zasada konkurencyjności.

Wsparcie techniczne – Baza Konkurencyjności w dni powszednie w godz. 8.00 – 18.00

infolinia tel.: 895 – 065 – 987

Źródło: efs.men.gov.pl

0 992

Ponad pół miliarda złotych zostanie przeznaczone w najbliższych latach dzięki Programowi Operacyjnemu Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) na działania skierowane do młodych osób poszukujących pracy.

Dyrektorzy powiatowych urzędów pracy na Dolnym Śląsku podpisali umowy pozwalające na uruchomienie środków. Instytucje te otrzymają łącznie 21,8 mln zł. W maju podpisane zostały kolejne umowy na łączną kwotę ponad 60 milionów złotych.

Problem bezrobocia osób młodych jest na Dolnym Śląsku niezwykle istotny. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego spośród 120 tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy, jako bezrobotne ponad ¼ stanowią osoby poniżej 30 roku życia. Program PO WER jest jedną z prób wsparcia młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

System instytucjonalny programu PO WER będzie tworzyło 25 instytucji:  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, a także Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Projektów Europejskich, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.

Do ich zadań należy m.in. organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie, weryfikacja, zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość.

Każda z Instytucji Pośredniczących odpowiada za inny fragment programu.

Źródło: umwd.dolnyslask.pl

0 1060

Ruszają pierwsze konkursy z programu Wiedza Edukacja Rozwój – następcy programu Kapitał Ludzki – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla szkół wyższych, na które przeznaczono 350 mln zł.

Dotacje zostaną podzielone na tzw. Program Rozwoju Kompetencji (działanie 3.1 programu WER ,,Kompetencje w szkolnictwie wyższym’’) oraz finansowanie systemów antyplagiatowych, czyli działanie 3.4 programu WER ,,Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego’’. Nabór projektów rozpocznie się 22 czerwca br. i potrwa przez miesiąc, do 22 lipca 2015 r.

Główną ideą Programu Rozwoju Kompetencji jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Ze wsparcia unijnego w ramach wspomnianego programu skorzystają uczelnie – publiczne i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję programu, a budżet na aktualny konkurs wynosi 250 mln zł.

Główną ideą jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję Programu, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 250 mln zł.

Z kolei na finansowania systemów antyplagiatowych dla szkół wyższych przeznaczono w obecnej edycji 100 mln zł. Pieniądze można będzie przeznaczyć na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Uczelnie mogą również sfinansować opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem

Celem działań planowanych w ramach PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego jest wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Na działania z tego zakresu przeznaczone zostanie ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom EFS m.in. 75 tys. studentów podniesie swoje kompetencje.

Źródło oraz więcej informacji: serwis programu WER

Link:

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#

0 970

Od początku lipca beneficjenci programu Wiedza Edukacja Rozwój będą musieli publikować zapytania ofertowe na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Baza właśnie zaczyna funkcjonować i ma zapewnić przejrzystość dostępu do zamówień publicznych udzielanych w ramach zasady konkurencyjności. Publikacja ofert w bazie dotyczy zarówno konkursów ogłaszanych w ramach kończącego się programu Kapitał Ludzki, jak i nowego PO WER.

Zasada konkurencyjności w tym ostatnim programie dotyczy wartości zamówienia w wysokości netto co najmniej 50 tys. zł – 30 tys. euro. W przypadku Kapitału Ludzkiego wartość zamówienia musi zaczynać się od 14 tys. euro netto.

źródło: serwis programu WER