Tags Posts tagged with "dotacje unijne"

dotacje unijne

0 5740

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało kolejny konkurs dla firm. Dotację na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można będzie tym razem uzyskać poprzez sektorowy program INNOCHEM w ramach programu Inteligenty Rozwój. Nabór wniosków (działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’) rozpocznie się 1 lutego 2016 r., a zakończy w miesiąc później, 1 marca 2016 r.

0 3548

Ponad 1,1 mld euro w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa zapisano na rozbudowę usług związanych z e-administracją. Dodatkowo cyfryzacji podlegają także procesy wewnętrzne urzędów. Budżety niektórych województw na informatyzację wynoszą około 200 mln zł. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje dotyczące usług publicznych online i aplikacji, z których petenci mogą korzystać przez internet.

– Rynek e-usług w Polsce jest raczkujący. Obecnie urzędy w niewielkim stopniu udostępniają e-usługi swoim mieszkańcom. Największą barierą jest niewielka świadomość obywateli i brak chęć korzystania z takich rozwiązań – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Grzegorz Szczechowiak, prezes zarządu dostarczającej oprogramowanie spółki Madkom.

Jest jednak szansa, że w najbliższych latach sytuacja się zmieni. W obecnej perspektywie finansowej na lata 2014–2020 na realizację priorytetu E-administracja i otwarty urząd (w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa) przeznaczono przeszło 1,1 mld euro.

– W najbliższych latach samorządy będą dysponowały dosyć znacznymi środkami w ramach dofinansowania projektów unijnych na lata 2014–2020 – mówi Grzegorz Szczechowiak. – W skali niektórych województw pieniądze są kolosalne, to kwoty rzędu 200 mln zł na samą informatyzację i cyfryzację administracji publicznej. Będą to zadania związane głównie z obiegiem dokumentów i świadczeniem e-usług. Praktycznie każde województwo ma zagwarantowany budżet na takie inwestycje. W związku z tym przyszłość dla nas rysuje się w jasnych kolorach.

W ramach osi E-administracja i otwarty urząd finansowane będą inwestycje dotyczące e-usług publicznych online i aplikacji, z których będzie można skorzystać poprzez sieć www (np. usługi, aplikacje edukacyjne, telewizja internetowa, transmisja muzyki i wideo w wysokiej jakości). Wsparciem objęte mogą być także e-usługi elektroniczne umożliwiające skrócenie czasu realizacji poszczególnych spraw w urzędach, włączając w to płatności, inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego oraz informacje naukowe i administracyjne.

Według Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ubiegłym roku obywatele złożyli w urzędach 1,5 mln dokumentów w postaci elektronicznej. Ponad 800 tys. osób ma indywidualne konto na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), dzięki któremu sprawy urzędowe można załatwić, nie ruszając się z domu.

Źródło: newseria.pl

0 1285

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchamia drugi konkurs programu Demonstrator. Kwota 500 mln zł wesprze prace badawczo-rozwojowe w firmach. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorstwa będą mogły przetestować innowacyjne rozwiązania, co w efekcie doprowadzi do ich szybszego wdrożenia do gospodarki.

Celem programu Demonstrator (poddziałanie 1.1.2 programu operacyjnego Inteligentny Rozwój) jest podniesienie innowacyjności polskich firm dzięki wykorzystaniu rezultatów ich prac badawczo-rozwojowych. W ramach konkursu na wsparcie publiczne mogą liczyć projekty, których istotnym elementem jest faza testów przeprowadzanych na instalacjach pilotażowych lub demonstracyjnych.

– Poszukujemy innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, takich, które polegają na wytworzeniu nowej technologii, nowego produktu czy usługi. W programie Demonstrator finansujemy powstanie technologii, produktu czy usługi, które zostaną skomercjalizowane, a więc wdrożone przez danego przedsiębiorcę lub w inny sposób upowszechnione na rynku – mówi agencji Newseria Biznes Daniel Maksym, dyrektor działu rozwoju i innowacji w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

NCBiR na wsparcie firm przeznaczył 500 mln zł. Budżet całego poddziałania wynosi 650 mln euro. O pieniądze mogą starać się zarówno mikro-, małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

– Co ważne, przedsiębiorca musi dołożyć swój wkład własny, średnio będzie to 60 proc. środków z własnej kieszeni. Im przedsiębiorca jest większy, tym większy jest też wkład. W konsekwencji ten konkurs służy temu, żeby pieniądze prywatne towarzyszyły środkom prywatnym, a więc faktyczna ilość pieniędzy na rynku będzie znacząco większa – wyjaśnia Maksym.

Dzięki nim firmy prowadzące działalność B+R będą mogły przetestować swoje nowatorskie rozwiązania. W efekcie możliwe będzie wprowadzenie tych produktów, technologii lub procesów do gospodarki.

– Długofalowy cel to zbudowanie strategii działania przedsiębiorstwa w oparciu o wysokie technologie, o produkty i usługi, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o to, by pokonać lukę technologiczną, jaką mają niektóre polskie przedsiębiorstwa i oprzeć swój model biznesowy, sposób na zarabianie pieniędzy, na zaistnienie i utrzymanie się na tym konkurencyjnym rynku o nowe produkty i usługi technologiczne – podkreśla Daniel Maksym.

23 września br. NCBiR ogłosiło wyniki pierwszego konkursu Demonstratora. Dofinansowanie otrzymało 20 spośród 122 projektów zgłoszonych w konkursie (15 dużych przedsiębiorstw i 5 przedsiębiorstw z sektora MŚP). Wkład prywatny wniesiony przez przedsiębiorstwa to ponad 407 mln zł. Wśród zwycięskich projektów są m.in. pierwsza w Europie 6-osiowa elektryczna lokomotywa wielosystemowa dla ciężkich składów towarowych, demonstrator technologii lekkiego wiropłata dwusilnikowego z elektrycznym wspomaganiem wirnika głównego oraz opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania przeciwciała monoklonalnego stosowanego w terapii stwardnienia rozsianego.

– Po pierwszym rozdaniu widzimy, że przede wszystkim duże firmy otrzymują dofinansowanie. Sądzimy, że to się powtórzy, bo posiadanie prototypu i konieczność zbudowania instalacji demonstracyjnej predestynuje większe firmy – podkreśla Maksym.

Rozpoczęcie naboru wniosków w drugim konkursie rozpocznie się 7 stycznia i potrwa do 29 lutego 2016 r.

Źródło: newseria.pl

0 1354

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły sfinansować z Programu Inteligentny Rozwój (POIR) usługi wspierające proces wdrażania innowacji. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs, a nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 18 marca 2016 r.

MŚP będą mogły starać się o dotacje na sfinansowanie usług proinnowancyjnych, świadczonych przez nie więcej niż 3 instytucje otoczenia biznesu – akredytowane lub zgłoszone do akredytacji przez Ministra Rozwoju ośrodki innowacji (OI). Efektem ma być wdrożenie innowacji o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzinach gospodarki, w które należy inwestować. Warunki akredytacji oraz rejestr akredytowanych OI dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju.

Usługa może polegać m.in. na doradztwie lub szkoleniu w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Może być też uzupełniona usługą związaną z udostępnieniem przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych procesów i usług.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w najbliższym konkursie Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP (poddziałanie 2.3.1 POIR) to ponad 31 mln zł.

Źródło: poir.gov.pl

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok zaplanowano 63 konkursy. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł.

Nowe programy kształcenia

Konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCiBR) zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2016 roku. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, które w swoich projektach będą realizować kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do obecnych potrzeb gospodarczych, społecznych oraz rynku pracy.

W konkursie mogą również wziąć udział projekty, które będą angażować pracodawców w przygotowanie i realizację programów kształcenia. Szacowana liczba studentów, którzy wezmą udział w tego typu projektach to ponad 6 800 osób. Konkurs realizowany będzie w ramach działania „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” (działanie 3.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Na ten cel w ramach konkursów przeznaczonych zostanie 200 000 000 zł.

Innowacje społeczne

Również w pierwszym kwartale 2016 roku ogłoszony zostanie konkurs resortu rozwoju na innowacje społeczne w schemacie makro (działanie 4.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój) dotyczące problemów dziedziczenia ubóstwa, systemu opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej i społecznej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs to 120 000 000 zł.

Pakiet Gwarancji dla Młodzieży

Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest zapewnienie wszystkim osobom do 29. roku życia dobrej jakościowo oferty pracy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224 590 994 zł. Projekty realizowane w ramach konkursów przyczynią się do zwiększenia kompetencji i umiejętności młodych ludzi, którzy poprzez odbyte praktyki, szkolenia i staże będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy i zwiększą swoją szansę na zatrudnienie.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.

0 1362

Większość zna już zapewne założenia dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy obok samorządów będą największymi beneficjentami wsparcia. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pula pieniędzy dla przedsiębiorców wyniesie ok. 16 mld euro. Pieniądze będą wykorzystane głównie przez Regionalne Programy Operacyjne, krajowe „Inteligentny Rozwój” i ”Polska Wschodnia”. Wiadomo iż, w nowej perspektywie duże przedsiębiorstwa będą miały znacznie ograniczony dostęp do dotacji…

Bruksela, a dotacje dla dużych przedsiębiorców

Zarówno programy regionalne jak i krajowe powstały m.in. w oparciu  o zapisy Umowy Partnerstwa, przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Zgodnie z treścią przedmiotowej Umowy wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest głównie na MŚP, jednakże nie wyklucza w sposób całkowity możliwości korzystania ze wsparcia przedsiębiorstwom, z definicji nie będącym MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorstw, w tym dużych podmiotów, zaplanowane jest pod określonymi warunkami, w ramach dwóch źródeł finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje dotyczące rodzaju beneficjentów mogących być odbiorcami pomocy w ramach danych programów operacyjnych zazwyczaj wskazane są w treści Programu, w opisie każdego z Priorytetów Inwestycyjnych. Ważną informacją, także ujętą w treści dokumentów, jest zakres planowanej interwencji oraz oczekiwane rezultaty i zmiany jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację danego Priorytetu Inwestycyjnego. Istotnym elementem są także zasady kierunkowe, czyli warunki niezbędne dla zakwalifikowania danego przedsięwzięcia do wsparcia, które również znajdują się w każdym podrozdziale opisującym dany Priorytet Inwestycyjny.

W perspektywie 2014-2020 duże firmy będą mogły sięgać w głównej mierze po dotacje na działalność B+R lub na wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego. Z czego to wynika? Zapisy programowe dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w ramach EFRR wynikają m.in.
z zawartych w Umowie Partnerstwa wniosków z dotychczasowych doświadczeń wdrażania programów: „… z uwagi na zróżnicowany charakter potrzeb i problemów leżących u podstaw niskiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP w Polsce zachowany powinien zostać szeroki zakres wsparcia tych podmiotów: wsparcie bezpośrednie, wsparcie ograniczonej, dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstw oferty konkretnych usług i produktów IOB oraz rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Badania wskazują, że dotyczy to mikro- i MŚP, w tym w szczególności realizujących projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, które w największym zakresie dotknięte są negatywnymi skutkami występowania zjawiska luki finansowej (utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego). W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie publiczne jest najbardziej efektywne, gdy dotyczy projektów wysoce innowacyjnych i badawczo-rozwojowych oraz uwzględniających współpracę z partnerami gospodarczymi, w szczególności firmami z sektora MŚP”.

Ponadto w opisie interwencji w ramach poszczególnych celów tematycznych wskazano, iż „Wsparcie w CT 1 jest skoncentrowane na MŚP. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw w obszarze CT 1, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi”. Natomiast, Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołóstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) skierowany jest tylko do sektora MŚP. Stąd duże przedsiębiorstwa nie mogą być odbiorcami pomocy, w tym CT. Oznacza to, iż duże przedsiębiorstwa mogą być odbiorcami pomocy, w przypadku gdy będą podejmować współpracę z MŚP lub MŚP i instytucjami badawczymi, naukowymi, pro-innowacyjnymi. Ważnym elementem jest również, w przypadku realizacji przedsięwzięć przez duże podmioty, zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. Preferowane będą projekty mające na celu prowadzenie prac B+R podejmowanych wspólnie przez duże przedsiębiorstwa z MŚP.

Wsparcie zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest w głównej mierze do przedsiębiorstw posiadających status MŚP. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to wsparciem są objęci pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację, którzy mogą być objęci programami outplacementowymi. Takie sformułowania wynikają z ww. Umowy Partnerstwa, która w sposób bezpośredni wskazuje, że „interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 zostanie skierowana wyłącznie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w największym stopniu decydują o rozwoju gospodarki, a przy tym napotykają na największe bariery związane z dostępem do szkoleń i edukacji”.

Należy zauważyć, że wiele możliwości daje współpraca dużych przedsiębiorstw z beneficjentami poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. Nie jest to wsparcie bezpośrednie, jednakże pozwala stworzyć przyjazny klimat do rozwoju np. rozwijających się kooperantów, podwykonawców współpracujących z przedsiębiorstwami etc.

Kiedy jesteśmy dużym przedsiębiorcą?

Ustalenie wielkości przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym etapem ubiegania się o dotacje z funduszy unijnych. Wyróżniamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 249 pracowników, jak też mające roczny obrót powyżej 50 mln euro, których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro. Należy zwrócić uwagę, iż przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa powinniśmy wziąć pod uwagę zatrudnienie i wyniki finansowe nie tylko naszego przedsiębiorstwa, ale również firm, które są powiązane z nami kapitałowo lub dysponują prawami głosu. Sytuacja taka ma miejsca w przypadku jeżeli np. przedsiębiorstwo posiada powyżej 25% kapitału lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie projektu powiązane przedsiębiorstwa muszą być z tej samej branży. Jeżeli przedsiębiorstwo jest np. spółką córką, powinno uwzględnić swoich udziałowców przy obliczaniu zatrudnienia i wyników finansowych. Sytuacja ta w wielu przypadkach dotyczy również „zwykłych” przedsiębiorców, którzy mają po prostu udziały w innych podmiotach.

Czy skoncentrowanie wsparcia na MŚP jest dobrym pomysłem?

Już w okresie programowania nowej perspektywy i programów operacyjnych w Polsce, trwała dyskusja czy koncentracja wsparcia dla MŚP jest dobrym pomysłem. Głosy w dyskusji były podzielone.

Z jednej strony koncentracja wsparcia inwestycyjnego na małych i średnich przedsiębiorstwach jest słuszna, ponieważ one szczególnie potrzebują wsparcia. Jednak ograniczenie możliwości dotowania inwestycji dużych firm w innowacyjne technologie czy we wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) ma równie z swoje minusy. Różne państwa UE udzielają dużej pomocy publicznej na rozwój biznesu, w tym dla dużych firm. Z perspektywy polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, które nie spełniają definicji MŚP, ograniczenie możliwości dotacji oznacza, że będą musiały konkurować z podmiotami o wiele większymi od siebie!

Kolejnym argumentem stojącym za wsparciem dużych przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne, jest obniżenie atrakcyjności Polski jako docelowej lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nie od dziś również wiadomo, iż na arenie międzynarodowej skutecznie konkurować są w stanie firmy duże. Choć jak pokazują doświadczenia z obecnego roku, nie do końca  jest to prawdą. Coraz więcej firm z sektora MŚP z Polski jest w stanie konkurować na rynkach europejskich, a nawet światowych dzięki innowacyjnym pomysłom wdrażanym przy wsparciu krajowych bądź ogólnoeuropejskich konkursów. Niestety naszego kraju nie stać na wspieranie dużych podmiotów z budżetu krajowego tak szczodrze, jak czynią to kraje tzw. starej Unii.

Jak zostało wspomniane, ograniczenie możliwości pozyskania wsparcia w postaci dotacji dla dużych podmiotów, nie uniemożliwia sięgnięcia po dotację przez duże przedsiębiorstwo. Duże możliwości dają programy krajowe, z których duże przedsiębiorstwa ze względu na swój potencjał, będą korzystać.

Na jakie konkursy mogą liczyć duże przedsiębiorstwa?

Duże podmioty będą mogły skorzystać z dotacji m.in. w ramach POIR (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4).
W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Alokacja przeznaczona na konkurs to, aż 750 mln zł.  Nabór odbędzie się od 14 października do 30 listopada 2015 roku.

Już w II kwartale 2015 roku odbył się pierwszy konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, gdzie alokacja wynosiła ok. 500 mln zł. Pierwszy konkurs na to działanie został zakończony, jednak już w I kwartale 2016 r., będzie kolejna szansa na sięgnięcie po dotację, gdyż właśnie na początek przyszłego roku, przewidziany jest kolejny nabór.

Duże podmioty miały szansę skorzystać również z tzw. sektorowych programów B+R (działanie 1.2). Mowa tutaj o projektach B+R realizowanych w ramach programów sektorowych INNOLOT – innowacyjne lotnictwo (nabór został zakończony 17 lipca) oraz INNOMED – (nabór trwał od 1 września do 1 października 2015 r.).

W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorców, duże podmioty będą mogły składać wnioski, właśnie na ten cel. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Gospodarki ma być ogłoszony w IV kwartale 2015 r. , gdzie do rozdysponowania jest, aż 460 mln zł.

W terminie od 21 października do 19 listopada duże podmioty będą mogły składać wnioski w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, gdzie dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Warto zaznaczyć, iż wsparcie skierowane jest do konsorcjów (przynajmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (np. duże) – jednak nie więcej niż 5 podmiotów).

Podsumowując, możliwości dotyczące wsparcia dużych podmiotów gospodarczych zostały wskazane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Osie Priorytetowe 1 oraz 7 – w wyszczególnionych obszarach), Programie Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (przedsiębiorstwa w ramach partnerstw ze wskazanymi beneficjentami). Również w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych, pod pewnymi warunkami, wsparcie dotacyjne dla dużych podmiotów jest możliwe. Wystarczy zapoznać się z wytycznymi danych konkursów, bądź też skonsultować możliwości pozyskania dotacji z firmą doradczą, która w pełnym zakresie wskaże możliwości pozyskania dotacji dla dużych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Andrzej Mostowski, Dział Pozyskiwania Środków z UE, MCS sp. z o.o. sp. k., www.mcs.edu.pl

0 2754

Sporym wzięciem cieszył się pierwszy konkurs o dotacje – ,,Wdrażanie innowacji przez MŚP’’ – w ramach programu Polska Wschodnia. Od przedsiębiorców wpłynęły aż 82 wnioski na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Do rozdania jest 80 mln, a więc wnioski złożono na 377 procent przewidzianego w konkursu budżetu.

0 1473
Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk.

W ramach unijnego programu COSME Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z jedenastoma bankami komercyjnymi będzie udzielał gwarancji kredytowych dla MSP.

1 2134

Większe możliwości uzyskania dotacji na termomodernizację domków jednorodzinnych, dotację na kogenerację i OZE – Małgorzata Skucha, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opowiada o środkach z dotacji unijnych i krajowych.