Ruszyły płatności z nowego rozdania

Radosław Stępień, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, dla „Funduszy Europejskich” o roli BGK jako płatnika środków europejskich w nowej perspektywie finansowej

Polska znów jest największym beneficjentem pomocy unijnej – trafi do nas 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Głównym kryterium podziału środków finansowych Unii na poszczególne państwa członkowskie jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca.

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), natomiast najbardziej znaczący wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Kontynuować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez urzędy marszałkowskie. Dystrybucja środków europejskich odbywa się na ogromną skalę – po stronie wydających mamy kilkaset instytucji zarządzających środkami finansowymi, po stronie odbiorców jest kilkadziesiąt tysięcy firm, przedsiębiorstw, organizacji i podmiotów z różnych branż i sektorów. W 2009 roku minister finansów zdecydował o scentralizowaniu procesu przekazywania pieniędzy przez dysponentów do odbiorców. Obsługę płatności powierzył jednej instytucji – Bankowi Gospodarstwa Krajowego, który jako państwowy bank rozwoju wspiera polską gospodarkę i poprzez finansowane projekty inwestycyjne wpływa na poprawę jakości życia obywateli.

Od początku 2010 roku BGK udostępnia każdej upoważnionej przez ministra finansów instytucji internetowy system, służący do składania zleceń płatności ze środków UE. Podstawą dokonania płatności jest zlecenie wystawione przez instytucję (zleceniodawcę), z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu. Płatności mogą być przekazywane na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez beneficjenta lub wykonawcy. Co ważne, odbiorca nie musi dokonywać żadnych dodatkowych formalności – przelew trafia na jego konto prowadzone w dowolnym banku, a harmonogram płatności ustalony jest przez ministra finansów na rok z góry.

W styczniu tego roku ruszyły płatności z kolejnego rozdania. System do ich obsługi został udoskonalony przez programistów BGK, dzięki czemu cały proces odbywa się jeszcze sprawniej niż dotychczas. W ramach poprzedniej perspektywy BGK skutecznie obsłużył przeszło 650 tys. zleceń o wartości blisko 250 mld zł, a zlecenia płatności składało ponad 500 instytucji. Doświadczenie banku pokazuje, że taka forma rozliczeń pomiędzy płatnikami a beneficjentami jest najbardziej korzystna pod względem terminowości, szybkości i kosztów obsługi, a także wygody użytkowników.