Przyjęto nowe kryteria dla projektów Programu Polska Cyfrowa

Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów i strategii komunikacji dla Programu Polska Cyfrowa – to najważniejsze ustalenia trzeciego posiedzenia Komitetu Monitorującego POPC.

– Uruchamiamy kolejne działania w Programie Polska Cyfrowa. Przyjęcie kryteriów dla szybkich sieci i działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych umożliwi rozpoczęcie następnych naborów wniosków w programie – mówiła wiceminister Iwona Wendel.

Podczas III posiedzenia komitetu zatwierdzono: metodykę i kryteria wyboru projektów dla działań:

  • 1.1 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu oraz 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
  • Strategię komunikacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zaprezentowano również aktualną wersję szczegółowego opisu Osi Priorytetowych dla POPC oraz powołano grupę roboczą do spraw e-administracji.

Wiceminister poinformowała, że obecnie pracują już trzy grupy robocze: ds. szerokopasmowego internetu, ds. udostępniania informacji sektora publicznego oraz ds. realizacji III osi POPC Cyfrowe kompetencje społeczeństwa.

Polska Cyfrowa to krajowy program na lata 2014-2020, który skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł.

Odbiorcami wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego.

Źródło: polska cyfrowa.gov.pl