Program PO WER rusza w przyszłym roku

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok zaplanowano 63 konkursy. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie obejmująca wszystkie konkursy to 1 965 171 194 zł.

Nowe programy kształcenia

Konkurs „Nowe programy kształcenia” realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCiBR) zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2016 roku. Jego celem jest dostosowanie programów studiów do oczekiwań pracodawców i stworzenie lepszych większych szans absolwentom na znalezienie pracy. Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe publiczne i niepubliczne, które w swoich projektach będą realizować kierunki studiów i programy kształcenia dostosowane do obecnych potrzeb gospodarczych, społecznych oraz rynku pracy.

W konkursie mogą również wziąć udział projekty, które będą angażować pracodawców w przygotowanie i realizację programów kształcenia. Szacowana liczba studentów, którzy wezmą udział w tego typu projektach to ponad 6 800 osób. Konkurs realizowany będzie w ramach działania „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” (działanie 3.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój). Na ten cel w ramach konkursów przeznaczonych zostanie 200 000 000 zł.

Innowacje społeczne

Również w pierwszym kwartale 2016 roku ogłoszony zostanie konkurs resortu rozwoju na innowacje społeczne w schemacie makro (działanie 4.1 Programu Wiedza Edukacja Rozwój) dotyczące problemów dziedziczenia ubóstwa, systemu opieki dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zintegrowanych usług aktywizacji zawodowej i społecznej oraz usług opiekuńczych i asystenckich. Kwota dofinansowania przeznaczona na konkurs to 120 000 000 zł.

Pakiet Gwarancji dla Młodzieży

Przez cały przyszły rok kontynuowane będą także działania realizowane w ramach pakietu Gwarancji dla Młodzieży, których celem jest zapewnienie wszystkim osobom do 29. roku życia dobrej jakościowo oferty pracy w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w urzędzie pracy. Zaplanowano łącznie 11 konkursów na projekty dotyczące wspierania osób młodych pozostających bez pracy, na które przeznaczono 224 590 994 zł. Projekty realizowane w ramach konkursów przyczynią się do zwiększenia kompetencji i umiejętności młodych ludzi, którzy poprzez odbyte praktyki, szkolenia i staże będą bardziej atrakcyjni na rynku pracy i zwiększą swoją szansę na zatrudnienie.

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok.