Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska zatwierdzony

23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności.

Jest to jeden z kilku programów współpracy transgranicznej, które będą wdrażane na polskich granicach w perspektywie finansowej 2014-2020. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na co środki

Najwięcej, bo ponad połowa środków programu (tj. około 135, 7 mln euro), zostanie zainwestowana w rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Dofinansowane będą działania mające na celu zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych i przyrodniczych, wykorzystanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, oraz promowanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu. Ponadto wparcie obejmie projekty ukierunkowane na poprawę infrastruktury transportowej w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu.

Kwota 54,5 mln euro skierowana zostanie na rozwój współpracy instytucji i społeczności. Wspierane będą inicjatywy służące wzmacnianiu integracji na poziomie lokalnym, współpracy społeczeństwa obywatelskiego, instytucji administracji publicznej oraz tworzeniu i rozwoju transgranicznych sieci współpracy.

W obszarze wspólnego zarządzania ryzykiem, kwota 12,2 mln euro wesprze działania skierowane na rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń, zwiększenie zdolności służb ratowniczych i porządkowych do skutecznego podejmowania działań oraz specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych i porządkowych oraz jednostek zarządzania kryzysowego.

W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną wspólne szkolenia, kursy, programy edukacyjne, przedsięwzięcia dotyczące współpracy między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami rynku pracy oraz rozwój kształcenia językowego w ramach systemów oświaty. Na ten cel przeznaczone zostanie 10,2 mln euro.

Beneficjenci programu:

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki

Obszar wsparcia:

  • Polska: części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie,
  • Czechy: 5 krajów – liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski.

Prace nad ogłoszeniem naborów wniosków

Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Ceskiej), wraz z Instytucją Krajową (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Źródło: ewt.gov.pl