Program Inteligentny Rozwój nabiera tempa

W programie Inteligentny Rozwój ogłoszono do tej pory osiem konkursów, nabór do kolejnych pięciu działań konkursowych zacznie się niebawem.


– Od początku realizacji programu ogłosiliśmy osiem konkursów, w których rozdysponujemy ponad 4,4 mld zł. Kolejne nabory przed nami – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas spotkania Komitetu Monitorującego. Komitet posumował realizację programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Przyjął też kryteria wyboru projektów dla kolejnych poddziałań PO IR.

Zostały przyjęte kryteria dla pięciu działań konkursowych programu, w których nabory wniosków rozpoczną się w II połowie 2015 r.:
•    poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka; 750 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w  konkursie dla dużych przedsiębiorstw);
•    poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (41 mln zł na dofinansowanie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych);
•    poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej);
•    poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (303 mln zł na dofinansowanie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym);
•    poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne (200 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja).

Omówiono także przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt pozakonkursowy (działanie 4.4 PO IR), który posłuży wsparciu instytucji zajmujących się transferem technologii z jednostek naukowych. Inkubatory, centra transferu technologii i brokerzy innowacji będą wyszukiwać te pomysły na produkty czy technologie, które mogą znaleźć zastosowanie na rynku, i ułatwią współpracę pomiędzy naukowcem i zainteresowaną firmą. Jednym z działań przewidzianych w projekcie jest finansowanie podnoszenia kompetencji pracowników firm w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
i komercjalizacji ich wyników.

Komitet Monitorujący przyjął kryteria oceny tego projektu, omówiono też założenia dwóch instrumentów finansowych w PO IR: Funduszu Pożyczkowego Innowacji oraz Funduszu Gwarancyjnego. Pierwszy z nich stanowi kontynuację pilotażowego projektu w programie Innowacyjna Gospodarka. Instrument ten cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony projektodawców, jak i inwestorów. Drugi z instrumentów ma służyć zwiększeniu dostępności kredytów dla MSP na wdrażanie innowacji, dzięki udzieleniu bankom gwarancji zabezpieczających tego rodzaju inwestycje.