Polskie projekty gazowe wsparte kwotą ponad 750 mln euro

Komisja Europejska zatwierdziła wsparcie dla 9 polskich projektów gazowych na ponad 750 mln euro. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą realizowane w ramach VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, za realizację której odpowiada Minister Gospodarki.

Realizacja projektów przyczyni się do budowy Unii Energetycznej poprzez zwiększenie zdolności przesyłu gazu między Polską a sąsiednimi krajami. Polska sieć gazociągów stanie się integralną częścią europejskiej infrastruktury przesyłowej, a ich rozbudowa pozwoli na dostawy gazu ziemnego z różnych kierunków.

Inwestycje przyczynią się do optymalizacji systemu przesyłu gazu ziemnego, zwiększenia przepustowości oraz umożliwią odbiór gazu z nowych źródeł dostaw – zróżnicowanie kierunków dostaw zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski i całej UE. Ponadto inwestycje wpłyną na rozwój konkurencyjnego rynku gazu,  dzięki możliwości wprowadzenia przez Gaz-System korzystania z usługi transportu sieciowego gazu, w pełnym zakresie wynikającym z zasady dostępu stron trzecich (TPA).

Pozytywnym efektem dofinansowania publicznego dla planowanych działań, będzie m.in. to, że ich koszty nie zostaną przerzucone na odbiorców końcowych w postaci podwyższonych opłat za usługi przesyłowe.

KE uznała także, że przedłożone projekty są zgodne z zasadami  pomocy publicznej, funkcjonującymi w UE.

Lista zatwierdzonych projektów znajduje się TUTAJ. Za ich realizację odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A.

Źródło: mg.gov.pl