Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych.

Celem konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 97%.

Alokacja na konkurs wynosi 24 000 000 PLN (6 000 000 PLN na każdy z czterech tematów).

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społeczne.

Wnioski będą przyjmowane od 1 do 10 września 2015 r.

Więcej informacji na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych/

Źródło: ngo.kujawsko-pomorskie.pl