5 mld zł dla szkół wyższych

Szkoły wyższe będą mogły zdobyć w sumie 5 mld zł w ramach programu „Uczelnie Przyszłości” realizowanego z funduszy strukturalnych.

W ramach „Uczelni Przyszłości” resort nauki zaplanował 6 różnych programów konkursowych i 4 inicjatywy nieobjęte procedurą konkursową. Działania te mają poprawiać jakość kształcenia, prowadzić do konsolidacji i większego umiędzynarodowienia uczelni oraz dopasować je do potrzeb rynku pracy.

Program realizowany będzie do 2020 roku. O dotacje unijne będą mogły się starać zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.

Jednym z większych projektów w ramach „Uczelni Przyszłości” jest Program Rozwoju Kompetencji, na który do 2020 r. ma być przeznaczony ponad 1 mld zł. Ma on wprowadzić do programu studiów zajęcia, w których rozwijane będą tzw. kompetencje miękkie, czyli takie, dzięki którym studenci będą łatwiej odnajdywać się na rynku pracy.

Dużym działaniem ma być też projekt „Studiujesz? Praktykuj!”, na który przeznaczonych będzie 550 mln zł. Zapewnić ma on studentom możliwość odbycia dobrych płatnych staży związanych ze studiami. Pierwszy konkurs uruchomiony zostanie w trzecim kwartale tego roku.

W ramach „Uczelni Przyszłości” ogłoszone mają być też działania na rzecz systemów antyplagiatowych (100 mln zł) i na rozwój Akademickich Biur Karier (76 mln zł). Pierwsze konkursy dotyczące każdej z tych inicjatyw rozpisane będą jeszcze w tym roku.

Kolejnym z dużych projektów to Nowe Programy Kształcenia. Pierwszy konkurs zaplanowany jest na 2016 rok. W programie ma być wspierana realizacja projektów kształcenia o profilu ogólnoakademickim oraz działań dopasowujących nauczanie do potrzeb rynku pracy i społeczeństwa. Budżet na ten cel to ponad 1,3 mld zł.

Od 2016 r. uczelnie zainteresowane umiędzynarodowieniem studiów będą też mogły w ramach „Uczelni przyszłości” ubiegać się o ponad 300 mln zł. W konkursach uczelnie będą zachęcane m.in. do prowadzenia studiów w językach obcych, zapraszania do pracy na polskich uczelniach wybitnych badaczy z zagranicy.

Resort nauki chce też rozdysponować pieniądze poza procedurą konkursową. Od 2015 r. planuje np. wspierać studentów biorących udział w międzynarodowych konkursach i zawodach (program „Najlepsi z Najlepszych!” – 42 mln zł). Wśród działań resortu jest też program, który umożliwi wypracowanie, przetestowanie oraz trwałe wdrożenie 6-miesięcznych obowiązkowych praktyk dla studentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Budżet projektu to ok. 136 mln zł.

Z kolei od 2016 r. resort nauki chce przeznaczyć środki na opracowanie wzorcowych programów studiów doktoranckich (budżet to 470 mln zł). Środki przeznaczone mają też być na konsolidację uczelni (ponad 257 mln zł)

Źródło: naukawpolsce.pap.pl