Na innowacje w medycynie, na przygotowanie konkurencyjnego produktu

W ramach programu Inteligentny Rozwój ogłoszono następne konkursy, w których firmy mogą otrzymać w sumie 640 milionów złotych dotacji. W działaniu 1.2 można otrzymać wsparcie na innowacje w medycynie. W ramach ,,Bonów na innowacje dla MSP’’ (poddziałanie 2.3.2) przedsiębiorcy mogą sfinansować usługę, która może polegać np. na opracowaniu ulepszonego produktu lub technologii. ,,Badania na rynek’’ (3.2.1) pozwolą z kolei wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych i umożliwią wejście na rynek nowego, konkurencyjnego produktu lub usługi.

Innowacje w medycynie (działanie 1.2)

Od 1 września do 1 października br. firmy i konsorcja firm będą ubiegać się o środki na innowacje w medycynie. Do wzięcia jest 95 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowane zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w założenia agendy badawczo-rozwojowej przygotowanej na potrzeby branży medycznej – programu sektorowego INNOMED. Wsparcie może być udzielone jeśli firma zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu. Oznacza to, że efekt badań powinien zostać wykorzystany w praktyce rynkowej. Ocena projektów będzie kilkustopniowa. Po sprawdzeniu czy przedsięwzięcie spełnia kryteria formalne, eksperci ocenią je od strony naukowo-technologicznej i biznesowej.

Przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe punkty m.in. za wysoką opłacalność wdrożenia wyników projektu, duże zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz oryginalność i nowatorstwo przedsięwzięcia. Jednym z etapów oceny będzie spotkanie członków panelu ekspertów z wnioskodawcą, który przedstawi swój pomysł i odpowie na pytania oceniających. Dzięki dofinansowaniu unijnemu wzrośnie innowacyjność i konkurencyjność branży medycznej. Zwiększą się też prywatne nakłady na badania i rozwój (B+R), co jest jednym z celów Programu Inteligentny Rozwój.

Bon na sukces rynkowy (poddziałanie 2.3.2)

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług B+R przez mikro-, małe i średnie firmy potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Przeznaczono na niego 46,1 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługa, którą kupi przedsiębiorstwo, ma polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Jej wykonawcą mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria naukowa A+, A albo B). Usługa powinna być „szyta na miarę”, czyli uwzględniać specyfikę danej firmy.

Projekt powinien wpisywać się w jeden z obszarów szczególnie istotnych z puntu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki (Krajowa Inteligentna Specjalizacja). Przedsięwzięcie otrzyma więcej punktów m.in. wtedy, gdy rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie gotowe do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nie mają doświadczenia w działalności B+R, chętniej będą podejmować współpracę z naukowcami. W efekcie zwiększy się konkurencyjność wspartych firm.

Wchodzimy na rynek (poddziałanie 3.2.1)

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać maksymalnie 20 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Przedsiębiorczości od 31 sierpnia do 30 września br.

Dofinansowanie pozwoli firmom wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi. W ocenie wniosku premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa wdrażanego rozwiązania. Preferencje przewidziano też dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zachęci przedsiębiorców do podejmowania tego typu działalności i oparcia swojej konkurencyjności na innowacjach. Umożliwi też przejście od etapu pomysłu i badań do wprowadzenia nowej lub lepszej oferty na rynek.

W najbliższym czasie przewidziano w ramach programu Inteligentny Rozwój 5 naborów:

– zakup usług B+R przez firmy (31 sierpnia – 30 grudnia 2015 r.),

– wdrożenie przez firmy wyników prac B+R (31 sierpnia – 30 września 2015 r.),

– tworzenie lub rozwoju centrów B+R w firmach (1 września – 30 października 2015 r.),

– projekty B+R dotyczące innowacji medycznych (1 września – 1 października 2015 r.),

– strategiczna infrastruktura badawcza (1 października 2015 r. – 31 marca 2016 r.).

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronach internetowych organizujących je instytucji i na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: poir.gov.pl