Mniej pieniędzy dla dużych firm w latach 2014-2020?

Większość zna już zapewne założenia dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przedsiębiorcy obok samorządów będą największymi beneficjentami wsparcia. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pula pieniędzy dla przedsiębiorców wyniesie ok. 16 mld euro. Pieniądze będą wykorzystane głównie przez Regionalne Programy Operacyjne, krajowe „Inteligentny Rozwój” i ”Polska Wschodnia”. Wiadomo iż, w nowej perspektywie duże przedsiębiorstwa będą miały znacznie ograniczony dostęp do dotacji…

Bruksela, a dotacje dla dużych przedsiębiorców

Zarówno programy regionalne jak i krajowe powstały m.in. w oparciu  o zapisy Umowy Partnerstwa, przyjętej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r. Zgodnie z treścią przedmiotowej Umowy wsparcie w ramach Programu skoncentrowane jest głównie na MŚP, jednakże nie wyklucza w sposób całkowity możliwości korzystania ze wsparcia przedsiębiorstwom, z definicji nie będącym MŚP. Wsparcie dla przedsiębiorstw, w tym dużych podmiotów, zaplanowane jest pod określonymi warunkami, w ramach dwóch źródeł finansowania: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje dotyczące rodzaju beneficjentów mogących być odbiorcami pomocy w ramach danych programów operacyjnych zazwyczaj wskazane są w treści Programu, w opisie każdego z Priorytetów Inwestycyjnych. Ważną informacją, także ujętą w treści dokumentów, jest zakres planowanej interwencji oraz oczekiwane rezultaty i zmiany jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację danego Priorytetu Inwestycyjnego. Istotnym elementem są także zasady kierunkowe, czyli warunki niezbędne dla zakwalifikowania danego przedsięwzięcia do wsparcia, które również znajdują się w każdym podrozdziale opisującym dany Priorytet Inwestycyjny.

W perspektywie 2014-2020 duże firmy będą mogły sięgać w głównej mierze po dotacje na działalność B+R lub na wsparcie zaplecza badawczo-rozwojowego. Z czego to wynika? Zapisy programowe dotyczące możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w ramach EFRR wynikają m.in.
z zawartych w Umowie Partnerstwa wniosków z dotychczasowych doświadczeń wdrażania programów: „… z uwagi na zróżnicowany charakter potrzeb i problemów leżących u podstaw niskiego poziomu konkurencyjności i innowacyjności MŚP w Polsce zachowany powinien zostać szeroki zakres wsparcia tych podmiotów: wsparcie bezpośrednie, wsparcie ograniczonej, dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstw oferty konkretnych usług i produktów IOB oraz rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Badania wskazują, że dotyczy to mikro- i MŚP, w tym w szczególności realizujących projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, które w największym zakresie dotknięte są negatywnymi skutkami występowania zjawiska luki finansowej (utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego). W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie publiczne jest najbardziej efektywne, gdy dotyczy projektów wysoce innowacyjnych i badawczo-rozwojowych oraz uwzględniających współpracę z partnerami gospodarczymi, w szczególności firmami z sektora MŚP”.

Ponadto w opisie interwencji w ramach poszczególnych celów tematycznych wskazano, iż „Wsparcie w CT 1 jest skoncentrowane na MŚP. Przewidziane są również inwestycje dużych przedsiębiorstw w obszarze CT 1, pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R+I do polskiej gospodarki. W przypadku dużych firm preferencją objęte będą projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi”. Natomiast, Cel Tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołóstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) skierowany jest tylko do sektora MŚP. Stąd duże przedsiębiorstwa nie mogą być odbiorcami pomocy, w tym CT. Oznacza to, iż duże przedsiębiorstwa mogą być odbiorcami pomocy, w przypadku gdy będą podejmować współpracę z MŚP lub MŚP i instytucjami badawczymi, naukowymi, pro-innowacyjnymi. Ważnym elementem jest również, w przypadku realizacji przedsięwzięć przez duże podmioty, zapewnienie konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki. Preferowane będą projekty mające na celu prowadzenie prac B+R podejmowanych wspólnie przez duże przedsiębiorstwa z MŚP.

Wsparcie zaplanowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowane jest w głównej mierze do przedsiębiorstw posiadających status MŚP. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to wsparciem są objęci pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację, którzy mogą być objęci programami outplacementowymi. Takie sformułowania wynikają z ww. Umowy Partnerstwa, która w sposób bezpośredni wskazuje, że „interwencja Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020 zostanie skierowana wyłącznie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które w największym stopniu decydują o rozwoju gospodarki, a przy tym napotykają na największe bariery związane z dostępem do szkoleń i edukacji”.

Należy zauważyć, że wiele możliwości daje współpraca dużych przedsiębiorstw z beneficjentami poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. Nie jest to wsparcie bezpośrednie, jednakże pozwala stworzyć przyjazny klimat do rozwoju np. rozwijających się kooperantów, podwykonawców współpracujących z przedsiębiorstwami etc.

Kiedy jesteśmy dużym przedsiębiorcą?

Ustalenie wielkości przedsiębiorstwa jest bardzo ważnym etapem ubiegania się o dotacje z funduszy unijnych. Wyróżniamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa, zatrudniające powyżej 249 pracowników, jak też mające roczny obrót powyżej 50 mln euro, których całkowity bilans roczny przekracza 43 mln euro. Należy zwrócić uwagę, iż przy ustalaniu wielkości przedsiębiorstwa powinniśmy wziąć pod uwagę zatrudnienie i wyniki finansowe nie tylko naszego przedsiębiorstwa, ale również firm, które są powiązane z nami kapitałowo lub dysponują prawami głosu. Sytuacja taka ma miejsca w przypadku jeżeli np. przedsiębiorstwo posiada powyżej 25% kapitału lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. Należy podkreślić, iż na potrzeby składania wniosku o dofinansowanie projektu powiązane przedsiębiorstwa muszą być z tej samej branży. Jeżeli przedsiębiorstwo jest np. spółką córką, powinno uwzględnić swoich udziałowców przy obliczaniu zatrudnienia i wyników finansowych. Sytuacja ta w wielu przypadkach dotyczy również „zwykłych” przedsiębiorców, którzy mają po prostu udziały w innych podmiotach.

Czy skoncentrowanie wsparcia na MŚP jest dobrym pomysłem?

Już w okresie programowania nowej perspektywy i programów operacyjnych w Polsce, trwała dyskusja czy koncentracja wsparcia dla MŚP jest dobrym pomysłem. Głosy w dyskusji były podzielone.

Z jednej strony koncentracja wsparcia inwestycyjnego na małych i średnich przedsiębiorstwach jest słuszna, ponieważ one szczególnie potrzebują wsparcia. Jednak ograniczenie możliwości dotowania inwestycji dużych firm w innowacyjne technologie czy we wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R) ma równie z swoje minusy. Różne państwa UE udzielają dużej pomocy publicznej na rozwój biznesu, w tym dla dużych firm. Z perspektywy polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw, które nie spełniają definicji MŚP, ograniczenie możliwości dotacji oznacza, że będą musiały konkurować z podmiotami o wiele większymi od siebie!

Kolejnym argumentem stojącym za wsparciem dużych przedsiębiorstw na projekty inwestycyjne, jest obniżenie atrakcyjności Polski jako docelowej lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Nie od dziś również wiadomo, iż na arenie międzynarodowej skutecznie konkurować są w stanie firmy duże. Choć jak pokazują doświadczenia z obecnego roku, nie do końca  jest to prawdą. Coraz więcej firm z sektora MŚP z Polski jest w stanie konkurować na rynkach europejskich, a nawet światowych dzięki innowacyjnym pomysłom wdrażanym przy wsparciu krajowych bądź ogólnoeuropejskich konkursów. Niestety naszego kraju nie stać na wspieranie dużych podmiotów z budżetu krajowego tak szczodrze, jak czynią to kraje tzw. starej Unii.

Jak zostało wspomniane, ograniczenie możliwości pozyskania wsparcia w postaci dotacji dla dużych podmiotów, nie uniemożliwia sięgnięcia po dotację przez duże przedsiębiorstwo. Duże możliwości dają programy krajowe, z których duże przedsiębiorstwa ze względu na swój potencjał, będą korzystać.

Na jakie konkursy mogą liczyć duże przedsiębiorstwa?

Duże podmioty będą mogły skorzystać z dotacji m.in. w ramach POIR (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4).
W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Alokacja przeznaczona na konkurs to, aż 750 mln zł.  Nabór odbędzie się od 14 października do 30 listopada 2015 roku.

Już w II kwartale 2015 roku odbył się pierwszy konkurs w ramach poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, gdzie alokacja wynosiła ok. 500 mln zł. Pierwszy konkurs na to działanie został zakończony, jednak już w I kwartale 2016 r., będzie kolejna szansa na sięgnięcie po dotację, gdyż właśnie na początek przyszłego roku, przewidziany jest kolejny nabór.

Duże podmioty miały szansę skorzystać również z tzw. sektorowych programów B+R (działanie 1.2). Mowa tutaj o projektach B+R realizowanych w ramach programów sektorowych INNOLOT – innowacyjne lotnictwo (nabór został zakończony 17 lipca) oraz INNOMED – (nabór trwał od 1 września do 1 października 2015 r.).

W ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorców, duże podmioty będą mogły składać wnioski, właśnie na ten cel. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Gospodarki ma być ogłoszony w IV kwartale 2015 r. , gdzie do rozdysponowania jest, aż 460 mln zł.

W terminie od 21 października do 19 listopada duże podmioty będą mogły składać wnioski w ramach poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, gdzie dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektu, które obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Warto zaznaczyć, iż wsparcie skierowane jest do konsorcjów (przynajmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo (np. duże) – jednak nie więcej niż 5 podmiotów).

Podsumowując, możliwości dotyczące wsparcia dużych podmiotów gospodarczych zostały wskazane w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Osie Priorytetowe 1, 2, 3, 4), Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Osie Priorytetowe 1 oraz 7 – w wyszczególnionych obszarach), Programie Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (przedsiębiorstwa w ramach partnerstw ze wskazanymi beneficjentami). Również w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych, pod pewnymi warunkami, wsparcie dotacyjne dla dużych podmiotów jest możliwe. Wystarczy zapoznać się z wytycznymi danych konkursów, bądź też skonsultować możliwości pozyskania dotacji z firmą doradczą, która w pełnym zakresie wskaże możliwości pozyskania dotacji dla dużych podmiotów gospodarczych w Polsce.

Andrzej Mostowski, Dział Pozyskiwania Środków z UE, MCS sp. z o.o. sp. k., www.mcs.edu.pl