Krótsza droga do dotacji

Krzysztof Banasiuk, starszy specjalista ds. funduszy UE w ECDF

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o prawie 2 mld euro na rozwój działalności z wykorzystaniem prac B+R – w stosunkowo prosty i szybki sposób

Możliwość pozyskania dotacji na duże projekty, skrócony czas oceny wniosków, nabór ciągły – to tylko kilka z wielu zalet działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) zwanego szybką ścieżką. Dzięki nim może się ono okazać prawdziwym hitem wśród dotacji na rozwój działalności z wykorzystaniem prac B+R. Kryteria wyboru projektów do dofinansowania zostały już przyjęte, a 4 maja rozpoczął się nabór wniosków do poddziałania 1.1.1 POIR Badania przemysłowe i prace rozwoje realizowane przez przedsiębiorstwa, skierowanego do sektora MŚP.

Koordynację konkursów z szybkiej ścieżki powierzono Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Jednostka ta odegra jedną z najistotniejszych ról w funduszach unijnych na lata 2014–2020, obok Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie pośredniczyć w przekazywaniu środków, jak również organizować konkursy dotacyjne oraz wybierać projekty kwalifikujące się do dofinansowania.

Instytucja przygotowała dla przedsiębiorców cały wachlarz działań wspierających rozwój firm. Łącznie ma do rozdysponowania blisko 15 mld euro. Ze względu na charakter działalności NCBR zaplanowane konkursy ukierunkowane są przede wszystkim na wspieranie prac badawczych i rozwojowych, finansowanie ich komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki. Na działanie 1.1 POIR, jedną z najciekawszych propozycji, instytucja planuje przeznaczyć prawie 2 mld euro.

Powrót dotacyjnego szlagieru

Działanie 1.1 POIR zastąpi działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, które w poprzedniej perspektywie finansowej cieszyło się dużym zainteresowaniem. W jego ostatnim konkursie, który odbył się w 2013 roku, złożono 402 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mld zł! Mimo zwiększenia alokacji, dotacje uzyskało tylko 115 projektów.

Popularność tego rodzaju wsparcia z Unii Europejskiej przełożyła się na jego kontynuację w obecnej siedmiolatce w ramach działania 1.1 POIR. Uwzględniając sukces poprzednich naborów, kryteria oceny wniosków nie zostały mocno zmodyfikowane. Dlatego warto już teraz zapoznać się z wytycznymi i odpowiednio przygotować się do pozyskania dotacji.

Dla różnych przedsiębiorstw

Ze środków z działania 1.1 PO IR będą mogły skorzystać przede wszystkim firmy z sektora MŚP, przy czym NCBR planuje uruchamianie konkursów dedykowanych również przedsiębiorcom dużym oraz start–upom. W ramach tego programu rozpatrywane będą projekty obejmujące realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami. Celem dofinansowanych inwestycji ma być rozwój prowadzonej działalności firmy i wzmacnianie jej pozycji konkurencyjnej.

Pozyskaną dotację można będzie przeznaczyć przede wszystkim na wyposażenie niezbędne do prowadzenia prac B+R, w tym m.in. nowe urządzenia i aparaturę, a także na wynagrodzenia pracowników związane z realizacją projektu, amortyzację budynków czy wartości niematerialne i prawne. Ocena wniosków ma mieć charakter dwustopniowy. W pierwszym etapie ocenie podlegać ma aspekt techniczny projektu, w drugim – jego strona biznesowa.

Duże dotacje, szybka procedura

Duża alokacja środków na działanie 1.1 PO IR wiąże się z wysokim poziomem dofinansowania, o jakie będą mogli starać się przedsiębiorcy. W poprzednim rozdaniu unijnym wsparcie w działaniu 1.4 POIG sięgało nawet 80 proc. kosztów kwalifikowanych, a największa przyznana dotacja dla jednego projektu wyniosła ponad 32 mln zł. Pierwszy nabór w ramach POIR 1.1.1 w tym roku przewiduje równie wysoki poziom wsparcia. Wysokość kwoty zwrotu wydatków poniesionych w związku z realizacją dotowanej inwestycji będzie przy tym uwarunkowana wielkością firmy. W przypadku konkursu do poddziałania 1.1.1 POIR, skierowanego do sektora MŚP, minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 mln zł, natomiast maksymalna dopuszczalna wartość projektu to aż 20 mln euro.

Działanie 1.1 zostało nazwane szybką ścieżką nie bez powodu. NCBR wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom i zobowiązuje się do zminimalizowania formalności oraz skrócenia czasu oczekiwania na wyniki. Wydanie decyzji powinno nastąpić w przeciągu 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. Co ważne, zrezygnowano z trybu konkursowego na rzecz ciągłego naboru.

Prostsze ma być także samo składanie dokumentów. Wymagane załączniki będzie można dostarczyć w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie, a nie jak w większości konkursów – w chwili aplikowania o wsparcie. Sam formularz aplikacyjny został znacznie zmniejszony i ograniczony do niezbędnego minimum, co pozwala wnioskodawcy skupić się na najistotniejszych elementach projektu.

Rozwój dzięki B+R i innowacjom

Podstawowym celem działania 1.1 POIR jest wspieranie prac B+R polskich przedsiębiorców. Dlatego podczas weryfikacji wniosków główny nacisk kładziony będzie na ocenę tych prac, ich adekwatności i niezbędności do osiągnięcia celu projektu. Od potencjalnych beneficjentów wymagane jest zobowiązanie do wdrożenia wyników badań lub prac w działalności gospodarczej własnej bądź innej firmy (w postaci udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw własności przemysłowej lub sprzedaży wyników tych prac).

Ponadto nadal niezwykle ważna będzie współpraca z osobami i jednostkami, które zapewnią merytoryczne wsparcie projektu, a tym samym i odpowiedni zespół badawczy gwarantujący prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R. Dodatkowo premiowane będzie rozpowszechnianie wyników badań przemysłowych na konferencjach naukowych i technicznych lub przez publikacje w czasopismach o takiej specjalności, w ogólnodostępnych bazach danych czy za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu.

Najważniejszymi zadaniem dla wnioskodawcy, a jednocześnie istotnym elementem projektu podlegającymi ocenie punktowej, będzie wykazanie, że prowadzone badania doprowadzą do uzyskania innowacyjnych rozwiązań, na które istnieje zapotrzebowanie rynkowe, a ich wdrożenie jest opłacalne pod względem biznesowym.

Przy aplikowaniu o środki z działania 1.1. POIR należy zwrócić również uwagę na innowacyjność opracowanego i wdrażanego rozwiązania. Musi ona mieć charakter przełomowy i globalny. Ponadto projekt powinien dotyczyć Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli jednego z 18 wyspecjalizowanych obszarów określonych przez Ministerstwo Gospodarki.

Ruszył pierwszy nabór!

Nabór wniosków do poddziałania 1.1.1 PO IR dla mikro–, małych i średnich przedsiębiorstw rozpoczął się 4 maja i potrwa do końca 2015 roku. Duże firmy będą z kolei mogły ubiegać się o dotacje od czwartego kwartału. Przy utrzymaniu zalet działania 1.4 POIG oraz uzupełnieniu ich o następne korzystne zmiany może to być jedno z najpopularniejszych rodzajów wsparcia unijnego w perspektywie finansowej 2014–2020.

Ramka:

Pamiętaj!

Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, zwane szybką ścieżką, adresowane jest głównie do MŚP, w tym start–upów. Pozyskaną dotację można będzie przeznaczyć przede wszystkim na wyposażenie niezbędne do prowadzenia prac B+R, w tym m.in. nowe urządzenia i aparaturę, a także na wynagrodzenia pracowników związane z realizacją projektu, amortyzację budynków czy wartości niematerialne i prawne. Ocena wniosków ma mieć charakter dwustopniowy. Koordynację konkursów z szybkiej ścieżki powierzono Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. Na działanie to NCBR planuje przeznaczyć prawie 2 mld euro.