Wkrótce ruszą nowe konkursy dla firm!

Do 22 czerwca przedsiębiorcy mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Choć ta edycja konkursu już jest zamknięta, w IV kwartale 2015 roku ogłoszony zostanie nowy konkurs – rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na I kwartał 2016 roku.

Warto zawczasu zorientować się, na jakich zasadach odbywa się Poddziałanie 1.1.2 i jakie kryteria okazują się decydujące podczas przyznawania środków, aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania. Pula środków w konkursie wynosi aż 0,5 mld zł, głównym jego celem jest stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie w ich działalności rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs skierowany jest głównie (choć nie tylko) do sektora MSP – to właśnie małe firmy mogą liczyć na największe dofinansowanie: mikro i małe przedsiębiorstwa 45%, średnie 35%, a pozostałe tylko 25% kosztów projektu.

Co przedsiębiorcy mogą zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania?

– Prace nad przygotowaniem projektu warto rozpocząć dużo wcześniej, nawet na kilka miesięcy przed ogłoszeniem naboru. Potem zazwyczaj brakuje już czasu na skompletowanie potrzebnych dokumentów, a więc np. biznesplanu, pozwoleń na budowę, umów o współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, projektów technicznych. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać o krajowych inteligentnych specjalizacjach – są to dziedziny gospodarki lub nauki, na które Polska chce stawiać w ciągu najbliższych 7 lat. Celem ich ustanowienia jest doprowadzenie do powstania nowych rynków aktywności, a wpisanie się w te specjalizacje będzie jednym z kryteriów przy przyznawaniu dotacji.

Obecnie istnieje 18 takich specjalizacji – obowiązują do roku 2020, ale co rok będą aktualizowane. Dla ułatwienia pogrupowano je w pięć działów, m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe czy zrównoważona energetyka. Jeśli zapoznamy się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem, zyskamy czas na jego ewentualną korektę i będziemy wiedzieć, czy nasz projekt ma szansę na dofinansowanie – mówi Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, ekspert w zakresie funduszy unijnych i sektora B+R.

Najwięcej w Poddziałaniu 1.1.2 zyskać mogą MSP: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarezerwowano w budżecie aż 400 000 mln zł, dla innych przedsiębiorców tylko 100 000 mln zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego wynosi 5 mln zł dla MSP i 20 mln zł dla innych podmiotów, maksymalnie pozyskać można 15 mln EUR.

Na co mogą zostać przeznaczone te środki?

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wynagrodzenia, podwykonawstwo (które można zlecić uczelni, jednostce badawczej lub zewnętrznej firmie), patenty, licencje, raporty, koszt aparatury badawczej a także koszty budynków i gruntów. Warto dodać, że jeżeli wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione (poprzez określoną liczbę prezentacji na konferencjach, publikacji w czasopismach naukowych lub za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania), poziom wsparcia może zostać zwiększony aż o 15%.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w ramach członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości 82,5 mld euro. Większość tych środków zostanie rozdysponowana za pośrednictwem programów operacyjnych, które dzielimy na krajowe (centralne) i regionalne (w każdym województwie po jednym).

Istnieje sześć programów krajowych, których łączna pula wynosi 45,58 mld euro: Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld), Polska Cyfrowa (2,17 mld), Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld), Polska Wschodnia (2 mld), Pomoc Techniczna (700,12 mln) i najważniejszy dla przedsiębiorców Inteligentny Rozwój (8,61 mld).

Konkursy w ramach PO Inteligentny Rozwój organizują instytucje pośredniczące, m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Głównym celem dofinansowania z NCBiR jest poprawa współpracy pomiędzy nauką i biznesem w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Przedsiębiorcy, którzy pozyskają dotację, mają szansę zwiększyć swoją konkurencyjność inwestując w innowacje oraz badania i rozwój.

NCBiR przygotował aż kilkanaście programów, w ramach których będzie można pozyskać dofinansowanie w 2015 roku, np. GO_GLOBAL, STRATEGMED, BLUE GAS, CuBR, E-PIONIER oraz właśnie opisane wyżej Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.