Już w sierpniu ruszy nabór wniosków dla banków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Banki mogą powalczyć o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów oraz dotacji. Na ich dofinansowanie zagospodarowano 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Za zgodą zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski w NFOŚiGW składają banki, a także konsorcja i zrzeszenia.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące zmiany:

  • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
  • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
  • wydłużono termin na zawieranie umów z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
  • podniesiono maksymalną kwotę składanego przez banki wniosku o udostępnienie środków do 40 mln zł;
  • zmieniono zapisy dotyczące wynagrodzenia banków: obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania wynosi maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.

Ponadto wprowadzono szereg zmian w warunkach współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Informacje o programie .

Wnioski będą przyjmowane od 3.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: maria.milewska@nfosigw.gov.pl lub pawel.bartoszewski@nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl