Inwestycja w naukę – inwestycją w gospodarkę

Rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój – działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora nauki. Jego budżet to 804 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na październik br.

– Konkurs jest bardzo ważny dla środowiska naukowego, gdyż jest to pierwszy nabór realizowany w IV osi programu. Przeznaczyliśmy na niego 804 mln zł, czyli blisko połowę alokacji na to działanie – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel podczas konferencji inauguracyjnej.

Strategiczna infrastruktura badawcza jest kluczowa dla zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Projekty te, z uwagi na swój strategiczny charakter, zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obecnie na Mapie znajdują się 53 projekty.

– W ostatnich latach warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych uległy poprawie, między innymi dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy unijnych. W Programie Innowacyjna Gospodarka dofinansowaliśmy łącznie 166 projektów dotyczących Infrastruktury sfery B+R, a łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6,66 mld zł – przypomniała wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

Dodała, że dużym wyzwaniem pozostaje jednak silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką, a także zapewnienie środków finansowych na utrzymanie powstałej infrastruktury.

– Dlatego też działanie 4.2 POIR zostało skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić doskonałość naukową planowanych do realizacji przedsięwzięć, z drugiej zaś – umożliwić wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki jest możliwe nie tylko z Programu Inteligentny Rozwój. Komplementarne działania będą finansowane z regionalnych programach operacyjnych.

Program Inteligentny Rozwój

To największy w UE program krajowy finansujący badania i rozwój oraz innowacje. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wyrażony zwiększeniem nakładów na B+R, ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Dlatego też w POIR wspierany będzie cały proces powstawania innowacji, od pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników tych prac. Nacisk zostanie położony na stworzenie mechanizmów, które będą stymulowały współpracę sektorów biznesu i nauki. Takie rozwiązania zostały także zastosowane w działaniu 4.2 POIR.

Źródło: poir.gov.pl