Finansowanie projektów ze środków unijnych z bankiem BPH

Większość przedsiębiorców realizując pomysły biznesowe poszukuje zewnętrznego finansowania swoich projektów. Dzięki członkostwu Polski w Unii Europejskiej otwierają się przed nimi nowe możliwości w postaci uzyskania dofinansowania. Bank BPH wspiera rodzimych przedsiębiorców w finansowaniu projektów i przedsięwzięć biznesowych wykorzystujących środki unijne.

Różne firmy, różne projekty, różne rozwiązania
Bank BPH jest w stanie zaproponować finansowanie różnych celów biznesowych, związanych zarówno z działalnością bieżącą, jak i inwestycyjną. Przedsiębiorstwom, które realizują projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej oferuje kilka rozwiązań – w obszarze finansowania, gwarancji czy prowadzenia rachunków projektów.

Euro Ekspres Kredyt
Euro Ekspres Kredyt można przeznaczyć na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych w ramach wszystkich programów pomocowych. Jest to kredyt inwestycyjny, z którego mogą skorzystać firmy o rocznych obrotach od 5 do 30 mln zł. Do jego zalet należy zaliczyć długi okres kredytowania (nawet 20 lat), korzystną cenę (negocjowaną indywidualnie), brak prowizji – zarówno za wcześniejszą spłatę kredytu w kwocie dotacji, jak i od kwoty postawionego do dyspozycji a niewykorzystanego kredytu, możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do momentu otrzymania dotacji (jednak nie dłużej niż 9 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu) czy karencja w spłacie odsetek (maksymalnie do momentu zakończenia projektu), a także niższą od standardowej prowizję za wystawienie promesy na udzielenie kredytu.

Skoro mowa o promesie, warto wspomnieć, że jest ona ważna aż przez 9 miesięcy, co dla instytucji wdrażającej stanowi potwierdzenie gotowości do terminowej realizacji projektu i może przynieść korzyść w postaci zwolnienia z oceny kondycji finansowej. Dla firmy wnioskującej o kredyt ważne może być też to, że przy ocenie zdolności kredytowej Bank BPH korzysta z dokumentacji aplikacyjnej wymaganej przez instytucje wdrażające, co de facto oznacza mniej pracy. Bank uznaje też dotację wypłacaną w okresie realizacji projektu za źródło jego finansowania (oprócz kredytu i środków własnych). Zabezpieczeniem kredytu – oprócz formy rzeczowej – może być cesja wierzytelności z tytułu przyznanego dofinansowania. Jeśli firma jest w dobrej kondycji, cesja może być jedynym zabezpieczeniem kredytu.

Kredyt inwestycyjny
Ten sposób finansowania może być przeznaczony m.in. na zakup środków trwałych (urządzeń, pojazdów, maszyn czy linii technologicznych), budowę lub modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą, zakup gruntu czy nieruchomości o charakterze komercyjnym. Kredyt inwestycyjny umożliwia ponadto spłatę kredytów i zobowiązań leasingowych w innym banku lub u innego leasingodawcy, a także refinansowanie poniesionych dotychczas nakładów inwestycyjnych. Tak szeroki wachlarz celów kredytu inwestycyjnego w połączeniu z jego elastycznością (wykorzystanie kredytu można dopasować do specyfiki i harmonogramu realizacji inwestycji) to jego niewątpliwe zalety. Jeśli dołożymy do tego możliwy długi okres kredytowania (w indywidualnych przypadkach nawet do 20 lat), możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału i odsetek oraz fakt, że kredytem inwestycyjnym można sfinansować w określonych przypadkach nawet 100 proc. wartości inwestycji (np. inwestycji zakupowej) – to okaże się, że jest to propozycja, która może przynieść realne korzyści.

Skorzystać z niej mogą firmy o rocznych przychodach powyżej 5 mln zł. Zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest standardowo przedmiot inwestycji (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie czy hipoteka), można jednak uzgodnić z Bankiem BPH inne formy zabezpieczenia.

Gwarancja bankowa
Użytecznym instrumentem stosowanym w różnych sytuacjach gospodarczych, m.in. w wymianie handlowej z zagranicą jest gwarancja, czyli zobowiązanie banku (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta w przypadku, gdyby jego kontrahent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. Gwarancja określa warunki przedstawienia roszczenia, kwotę gwarantowaną oraz termin ważności gwarancji. Może być udzielona w złotych lub walutach wymienialnych. Najczęściej stosowane są: gwarancja przetargowa (wadialna), gwarancja zwrotu przedpłaty (zaliczki), gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi, gwarancja płatności (w tym gwarancje czynszowe), gwarancja spłaty kredytu.

Bank może udzielić gwarancji na zlecenie krajowych i zagranicznych osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (w tym również banków działających w porozumieniu ze swoimi klientami), a także osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które mają zdolność do czynności prawnych i prowadzą działalność gospodarczą. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest uzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Bank BPH proponuje szeroki wachlarz form zabezpieczeń, a w przypadku regularnego zapotrzebowania na gwarancje – udostępnia klientom linię kredytową, umożliwiającą zabezpieczenie gwarancji.

Rachunki projektów
Rachunek bankowy przeznaczony do obsługi projektu to wygodne rozwiązanie. Bank BPH prowadzi rachunki w złotych lub w walutach wymienialnych, a ich parametry mogą być każdorazowo dopasowane do potrzeb, specyfiki działalności czy wielkości danej firmy. Posiadanie rachunku nie tylko umożliwia bieżące rozliczenia, ale także ułatwia korzystanie z innych bankowych produktów i usług. Firmy posiadające rachunek w Banku BPH mogą liczyć na stały dostęp do środków zgromadzonych na rachunku i łatwe dokonywanie rozliczeń z kontrahentami – zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi, w tym online przez nowoczesny system bankowości elektronicznej, który dostępny jest też na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Do dyspozycji klientów jest też system DealingNet – pozwalający na wymianę walut online, po kursach zbliżonych do tych z walutowego rynku międzybankowego, a także przelewy natychmiastowe dla firm, którym zależy na szybkim (nawet w kilka minut) przekazywaniu środków na rachunki w innych bankach.

Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dotacje z UE:
Biuro Finansowania Przedsiębiorstw
tel. 22/ 531 87 18, 22/ 531 90 45, 22/ 531 86 99
e-mail: fue@ge.com