Dotacje z programu Inteligentny Rozwój

Blisko 6,2 mld zł – to pula środków dla tegorocznych konkursów organizowanych w Programie Inteligentny Rozwój (POIR). – Pieniądze te przeznaczyliśmy głównie na wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa, ale także na inwestycje w infrastrukturę B+R i wsparcie innowacji – poinformowała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

W 2015 r. planowane jest również zakontraktowanie 6 projektów pozakonkursowych, które będą realizowane niemal przez cały okres wdrażania programu (do 2022 lub 2023 roku). Projekty te dotyczą m.in. wsparcia internacjonalizacji MŚP, monitorowania inteligentnej specjalizacji oraz wsparcia dla rozwoju kadr badawczo-rozwojowych. Wartość tych przedsięwzięć to blisko  1,5 mld zł. Zatem łącznie ze środkami na konkursy, alokacja na działania uruchomione w PO IR w 2015 r. wynosi ponad 7,7 mld zł.

Dotychczas ogłoszono 11 konkursów. Do końca roku planowane jest ogłoszenie 6 kolejnych.
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

 • 2 kwietnia br. ogłoszono konkurs w poddziałaniu 1.1.1, w ramach którego małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 4 maja br. do 31 grudnia br. Budżet konkursu wynosi 1,6 mld zł.
 • 14 września br., w tym samym poddziałaniu, ogłoszony został konkurs, w którym o wsparcie będą mogły ubiegać się duże przedsiębiorstwa. Pula środków wynosi 750 mln zł.
 • 7 kwietnia br. ogłoszony był konkurs skierowany do przedsiębiorstw, które realizują prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej (poddziałanie 1.1.2). Nabór wniosków o dofinansowanie odbywał się od 7 maja br. do 22 czerwca br. Alokacja na konkurs wynosiła 500 mln zł. Ogłoszenie kolejnego naboru w tym poddziałaniu planowane jest na 7 grudnia br. Jego budżet to również 500 mln zł.
 • W działania 1.2 Sektorowe programy B+R:
  – 16 kwietnia br. ogłoszono konkurs w programie sektorowym INNOLOT .Nabór wniosków trwał od 18 maja br. do 17 lipca br., a budżet konkursu wyniósł 400 mln zł.
  – 31 lipca br. ogłoszono konkurs w programie sektorowym INNOMED. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 września br. do 1 października br., alokacja na konkurs wynosi 95 mln zł.
  – 18 grudnia br. zostanie ogłoszony konkurs w programie sektorowym INNOCHEM. Nabór będzie prowadzony w 2016 r. Alokacja na konkurs będzie wynosić 120 mln zł.
  We wszystkich ww. przypadkach nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. www.ncbr.gov.pl
  Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
 • 27 lipca br. ogłoszono konkurs w działaniu 2.1, które umożliwia przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia na inwestycje w infrastrukturę B+R. Od 1 września br. do 30 października br. można składać wnioski o dofinasowanie. Alokacja na konkurs wynosi 460 mln zł.
  Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki. www.mg.gov.pl
 • 31 lipca br. ogłoszono konkurs w poddziałaniu 2.3.2, w którym MŚP aplikują o bony na innowacje. Wnioski przyjmowane są od 31 sierpnia br. do 30 grudnia br. Na firmy czeka 46,1 mln zł.
 • 21 września br. ogłoszono konkurs w poddziałaniu 2.3.4, w którym MŚP ubiegają się o wsparcie projektów związanych z ochroną własności przemysłowej. Nabór wniosków potrwa od 22 października br. do 31 marca 2016 r. Do rozdysponowania jest 50 mln zł.
 • 26 października br. zostanie ogłoszony konkurs w poddziałaniu 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Nabór wniosków będzie trwał od 30 listopada br. do 9 grudnia 2016 r. Budżet konkursu to 41 mln zł.
 • 15 grudnia br. planowane jest ogłoszenie konkursu w poddziałaniu 2.3.1 Proinnowacyjne usługi dla MŚP. Nabór wniosków będzie organizowany w 2016 r., a jego alokacja będzie wynosić 31,3 mln zł
  Wnioski przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. www.parp.gov.pl
  Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
 • 31 lipca br. ogłoszono konkurs w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek. Przedsiębiorcy o statusie MŚP mogą otrzymać w nim wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R. Wnioski o dofinansowanie składane są od 31 sierpnia br. do 28 października br. – termin zakończenia naboru został zmieniony z uwagi na duże zainteresowanie przedsiębiorstw tym konkursem. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł.
 • 9 grudnia br. zostanie ogłoszony konkurs w poddziałaniu 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock. Nabór wniosków będzie prowadzony w 2016 r., jego budżet to 10 mln zł.
  Konkursy organizowane są przez PARP. www.parp.gov.pl
 • 3 listopada br. zostanie ogłoszony konkurs w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Wnioski będą przyjmowane od 7 grudnia br. do 20 stycznia 2016 r. Alokacja na konkurs będzie wynosić 303 mln zł.
  Konkurs ten będzie realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. www.bgk.pl
  Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego
 • 30 czerwca br. ogłoszono konkurs w działaniu 4.2 oferującym środki na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 1 października br. do 31 marca 2016 r. Alokacja na konkurs wynosi 804 mln zł.
  W przypadku tego konkursu, wnioski będzie można składać do Ośrodka Przetwarzania Informacji. www.opi.org.pl
 • 21 września br. ogłoszono konkurs w poddziałaniu 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Nabór wniosków będzie trwał od 21 października do 19 listopada br. Budżet konkursu to 200 mln zł.

  Wnioski będzie można składać do NCBR. www.ncbr.gov.pl
  Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Inteligentny Rozwój dostępne są na stronie internetowej www.poir.gov.pl w zakładce „Skorzystaj”.

  Źródło: mir.gov.pl