Dotacje dla służb ratunkowych – 14 mln zł do podziału

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłasza nabór wniosków w ramach poddziałania 5.1.2 „Wsparcie służb ratunkowych”.


Nabór rozpocznie się 2 listopada i potrwa do 4 grudnia 2015 r. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w kwietniu przyszłego roku. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów przekracza 14 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie składać mogą jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, administracja rządowa oraz organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni i gospodarczy. Wsparciem objęte będą też ochotnicze pogotowia ratunkowe zarówno górskiej jaki i wodne.

Dotację można wykorzystać na zakupu sprzętu i urządzeń oraz tworzenie lub rozwijanie systemów monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi.

W ramach poddziałania, zaplanowano również wykorzystanie cross – financingu na działania związane z nabywaniem dodatkowych kompetencji związanych z obsługą systemów i urządzeń zakupionych przez jednostki służb ratowniczych (do 5 proc. kwoty dofinansowania unijnego).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80 proc., przy czym poziom dofinansowania z UE 70 proc.

Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej erpo.malopolska.pl.

Źródło: rpo.malopolska.pl