Czas regionów – na jakie dotacje mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach RPO?

Anna Luba, dyrektor działu pozyskiwania środków z UE, MCS sp. z o.o. sp. k.

Przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają na nowe konkursy. Zakończyli już projekty, na które otrzymali wsparcie w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, bądź słyszeli o sukcesach firm korzystających z dotacji unijnych. Większość ma sprecyzowane potrzeby i pomysły, a nawet szczegółowo opracowane koncepcje projektów, na których realizację poszukują zewnętrznego finansowania. Szansą dla tych firm są regionalne programy operacyjne (RPO).

Planując nową perspektywę finansową Komisja Europejska podkreślała konieczność większej decentralizacji wdrażania funduszy, twierdząc, że samorząd najlepiej zna potrzeby regionu i podmiotów prowadzących w nim działalność. Dlatego w porównaniu z poprzednim rozdaniem, w latach 2014–2020 udział środków przeznaczonych na programy regionalne w Polsce wzrósł z 25 do 40 proc. budżetu (niemal 31 mld euro), a część działań została przeniesiona z poziomu centralnego do regionów. Przedsiębiorcy, którzy np. ubiegali się o dofinansowanie na projekty szkoleniowe z POKL a na rozwój na rynkach zagranicznych z – POIG, obecnie będą szukali wsparcia w RPO. Będzie to możliwe również dzięki kolejnej zmianie wprowadzonej w nowej perspektywie –programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie programy regionalne zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Obecnie samorządy pracują nad przygotowaniem szczegółowych dokumentów umożliwiających wdrażanie RPO. Stopień zaawansowania tych prac w poszczególnych województwach jest różny. W części poznaliśmy już projekty szczegółowego opisu osi priorytetowych i kryteriów wyboru projektów, w pozostałych nie ma nic poza samym programem. W kwietniu br. dowiedzieliśmy się, kiedy i na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Do prymusów należą takie regiony, jak: Śląsk, Podlasie i Opolszczyzna, w których konkursy dla przedsiębiorców zaplanowano już na II kwartał 2015 roku. W pozostałych regionach musimy jeszcze poczekać, ale przedstawiciele urzędów marszałkowskich zapewniają o pełnej mobilizacji.

W obecnie dostępnych dokumentach widoczne jest to, co ważne jest dla samorządów – wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy mogą już planować projekty mające na celu rozwój przez rozszerzenie oferty o nowe produkty lub usługi. Firmy będą również miały szansę otrzymać dofinansowanie na projekty badawczo–rozwojowe. Największe szanse na dotacje będą miały projekty wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje (RIS). Są to obszary, w których dany region chce się specjalizować i na które przeznaczone będzie największe wsparcie.

W 2015 roku przewidziano wsparcie działań mających na celu rozwój kwalifikacji pracowników i właścicieli przedsiębiorstw. Samorządy przeznaczą środki na doradztwo i szkolenia pracowników w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych. Na wsparcie doradczo–szkoleniowe dla właścicieli i kadry zarządzającej mogą liczyć również przedsiębiorstwa przechodzące proces zmiany.

W ramach RPO znaczna część wsparcia będzie kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorcy inni niż MŚP będą mogli otrzymać dotację pod określonymi warunkami. W zakresie projektów inwestycyjnych duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie na realizację projektów wysoce innowacyjnych i badawczo-rozwojowych oraz uwzględniających współpracę z MŚP, NGO i z instytucjami badawczymi. Istotna będzie również dyfuzja efektów działalności B+R do gospodarki. W przypadku szkoleń dofinansowanie przewidziane jest tylko dla MŚP. Wyjątek stanowią projekty polegające na objęciu wsparciem pracowników dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację.

Podsumowując, ze strony samorządów pojawia się coraz więcej dobrych wiadomości o postępie prac nad ostatecznym kształtem programów i gotowości do ogłaszania konkursów. Miejmy nadzieję, że za zapowiedziami pójdą działania i już pod koniec roku przedsiębiorcy będą mogli realizować swoje projekty.

ww.mcs.edu.pl