70 tys. zł na działania przeciw wykluczeniu społecznemu

Centra i kluby integracji społecznej mogą już składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł.

Oferty można składać do 17 lipca 2015 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2015.

Celem przedsięwzięcia jest podtrzymanie promowania i rozwijania standardów działań na rzecz integracji i reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez skoordynowaną współpracę instytucji prowadzących centra i kluby integracji społecznej.

W sprawie ewentualnych pytań należy kontaktować się z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Numer telefonu: (22) 661-12-53 – Pani Katarzyna Sztompka.

Pliki do pobrania

Źródło: mpips.gov.pl