3 mld z PO WER

Blisko 3 mld zł z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczone na wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej.

Jednoczesne zapowiedziano rozpoczęcie konkursu prowadzącego do inkubacji 240 innowacji społecznych.

INNOWACJE SPOŁECZNE
Innowacje społeczne realizowane w PO WER pozwolą wypracować nowe bądź skuteczniejsze rozwiązania istniejących problemów. Dotyczy to obszarów rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia, czy też modernizacji administracji publicznej. Wszystko realizowane będzie zarówno w skali mikro jak i makro.

Pierwszy konkurs na mikro-innowacje zostanie ogłoszony w czerwcu 2015. Pozwoli on wyłowić podmioty, które wesprą inkubację nowatorskich rozwiązań problemów społecznych.

Drogą konkursu zostaną wybrani projektodawcy, których zadaniem będzie udzielenie wsparcia merytorycznego i finansowego innowatorom społecznym. Tematy konkursu na mikro innowacje na rok 2015 to:

∙ Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
∙ Integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
∙ Kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
∙ Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Makro innowacje będą natomiast ukierunkowane na rozwiązywanie problemów polityki publicznej w najważniejszych Europejskiego Funduszu Społecznego obszarach. Konkursu na makro-innowacje jest planowany na ostatni kwartał 2015 r.

MOBILNOŚĆ
Programy mobilności ponadnarodowej w PO WER to zdobywanie kompetencji zawodowych i rozwój osobisty poprzez udział w stażach, praktykach i edukacji poza granicami Polski. Przewiduje się, iż do końca 2023 r. ponad 70 tys. osób, weźmie udział w projektach związanych z mobilnością ponadnarodową.

Program Integracja poprzez Wymianę (IdA)
Programy mobilności ponadnarodowej – to pierwszy konkurs w IV Priorytecie PO WER ogłoszony 2 kwietnia 2015 r.

Przeznaczony jest on do beneficjentów, którzy chcą zorganizować programy dla osób w wieku 18-35 lat, oferujące im zagraniczne praktyki i staże zawodowe. Początkowo pomoc otrzyma ponad 2 tys. osób, z czego połowę stanowić będą młodzi ludzie, którzy opuścili zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki socjoterapii, a także osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne oraz te, które przedwcześnie zrezygnowały z edukacji.

Erasmus+
Z PO WER wspierany będzie również program mobilności Erasmus+ w ramach, którego zapewnione będą staże zagraniczne uczniom, absolwentom i kadrze nauczycielskiej, w tym studentom z niepełnosprawnościami lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej przygotowuje pilotaż programu mobilności ponadnarodowej dla urzędników administracji publicznej pod nazwą Argonauci. MIiR z kolei ogłosi konkurs na programy mobilności dla pracowników samorządów, organizacji pozarządowych i partnerów społecznych. Uruchomienie tych działań jest planowane na II kwartał 2015 r.

WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA

Działania będą koncentrować się na wykorzystywaniu doświadczeń partnerów zagranicznych, wzajemnym uczeniu się, wypracowywaniu nowych rozwiązań lub adaptowaniu w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa.

Rolę Instytucji Pośredniczącej dla programów współpracy ponadnarodowej pełni Centrum Projektów Europejskich.

Common Framework
Projekty, które angażują partnerów z wielu krajów, zostaną ogłoszone w ramach Common Framework, czyli konkursu skoordynowanego na poziomie europejskim. Dla całej Unii Europejskiej zostaną określone jednolite zasady i obszary działania. Uprości to dobór partnerów i realizację wspólnych zadań. Ogłoszenie konkursu skoordynowanego jest przewidywane na 2016 r.

Partnerstwa zagraniczne
Na poziomie krajowym Centrum Projektów Europejskich przeprowadzi konkursy na wdrożenie nowych rozwiązań, przede wszystkim z zakresu aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie oraz tworzenia i realizacji polityk publicznych. Oczywiście we współpracy z partnerami zagranicznymi. Planowany termin uruchomienia konkursu to II kwartał 2015 r.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl