200 mln zł na innowacje

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG do rozdysponowania na rzecz rolnictwa, leśnictwa i rozwoju technologii przyjaznych środowisku jest 200 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej 3 jednostki organizacyjne, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca i jedna jednostka naukowa.

Nabór wniosków ruszy 9 czerwca i zakończy się 23 lipca.

Minimalna wartość dofinansowania to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Program BIOSTRATEG potrwa do 2019 roku. Jego całkowity budżet wyniesie 500 mln zł.

Program, oprócz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez naukowców. Program daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość niesie wiele wyzwań, którym muszą sprostać naukowcy. Polska, podobnie jak inne kraje, musi działać na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz efektywnej produkcji rolnej. W programie BIOSTRATEG wspieramy najlepsze projekty, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania, będące odpowiedzią na te wyzwania – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

• bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
• racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
• przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
• ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
• leśnictwo i przemysł drzewny.

W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzymało 9 najlepszych spośród 67 ocenianych przez ekspertów projektów.

Naukowcy pracują już m.in. nad metodami innowacyjnego żywienia w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, zwiększenia oszczędności zasobów wodnych i poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej, nową technologią bezpośredniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa niskoemisyjnego, zdolnego do adaptacji do zmian klimatu.

Źródło: nauka.gov.pl