1,35 mld euro w rękach PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości została instytucją wdrażającą dla części Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w perspektywie finansowej 2014—2020. Stosowną umowę podpisano 11 maja br.

PARP odpowiada za realizację wybranych instrumentów w ramach II i III osi priorytetowej programu, m.in. w obszarach: bony na innowacje dla MŚP, ochrona własności przemysłowej, wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego i w promocji marek produktowych. Agencji powierzono: wybór projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych instrumentów POIR.

Na realizację tych zadań PARP powierzono prawie 1,35 mld euro.