Tagi Otagowane jako "fundusze europejskie"

fundusze europejskie

0 1083

Przedsiębiorcy, samorządy terytorialne, instytucje rynku pracy to tylko niewielka grupa beneficjentów mogących starać się o dotacje na rzecz innowacyjnych rozwiązań społecznych. Dla wnioskodawców przygotowano siedem tematów w ramach których, można składać wniosek.

Centrum Projektów Europejskich ogłosiło konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa –  Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

Wnioski będzie można składać od 1 do 11 września 2015 roku.

Kwota alokacji przeznaczonej na ten cel wynosi 77 637 335,00 zł.

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach siedmiu tematów:

1. Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (mowa o tak zwanej młodzieży NEET).
2. Zwiększenie dostępu do zatrudnienia dla osób pozostających bez pracy z następujących grup: osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób powyżej 50 roku życia, kobiet, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
3. Zwiększenie liczby lub zakresu usług społecznych świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej lub zwiększenie poziomu wykorzystania tych usług przez podmioty administracji publicznej.
4. Godzenie ról zawodowych i życia rodzinnego.
5. Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym zarządzanie wiekiem).
6. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
7. Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.

Wnioskodawcami mogą być:

• podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
• administracja publiczna,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
• instytucje rynku pracy,
• instytucje pomocy i integracji społecznej,
• szkoły i placówki systemu oświaty,
• uczelnie,
• przedsiębiorstwa,
• partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
• podmioty ekonomii społecznej,
• organizacje pozarządowe,
• federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej informacji

Źródło: portal.warmia.mazury.pl

0 1495

Rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). Do wzięcia jest 460 mln zł. O wsparcie mogą ubiegać się firmy, które planują inwestycje w aparaturę i technologię niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R).

0 1183

Zakłady pielęgnacyjno – opiekuńcze, szpitale i ośrodki lecznicze mogą powalczyć o wysoką dotację na wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi i starszymi (powyżej 65 roku życia). Mowa o rozwoju alternatywnych form opieki w postaci tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki medycznej.

W ramach konkursu V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – będzie udzielone wsparcie na realizację projektów dotyczących tworzenia DDOM stanowiących formę opieki osób, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod nadzorem podstawowej opieki zdrowotnej a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Przedmiotowy konkurs jest odpowiedzią na zmieniające się warunki demograficzne. Projekty mają zapobiegać umieszczaniu osób zależnych w zakładach stacjonarnych w szczególności na oddziałach szpitalnych, co umożliwi ich pacjentom życie w społeczeństwie z zapewnieniem odpowiedniego wsparcia. Ponadto oferowane rozwiązania pozwolą osobom sprawującym opiekę nad rodzicami lub innymi osobami zależnymi na godzenie życia zawodowego z rodzinnym np. podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97%, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000,00 PLN. Ogólna pula środków wynosi 40 000 000,00 PLN.

Konkurs rozpocznie się 31.08.2015. Wnioski będzie można składać do 30.10.2015. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

0 1082

Stale rozbudowywana infrastruktura oraz najwyższy w kraju poziom pomocy publicznej przyciąga inwestorów na Warmię i Mazury. Przedsiębiorcy powinni się jednak spieszyć, gdyż o dofinansowanie dla firm w nowej perspektywie unijnej może być trudniej.

Ta perspektywa finansowa zdecydowanie będzie się różniła od tej ubiegłej. Dofinansowania w dużej mierze będzie trudniej dostać i nie dla wszystkich firm będą one dostępne, więc strefa z najwyższym poziomem pomocy publicznej może się okazać jedyną formą pomocy i to na bardzo wysokim poziomie – tłumaczy w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Marcin Kuchciński, dyrektor departamentu pozyskiwania inwestorów w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Spośród 14 działających w Polsce strefa Warmińsko-Mazurska ma najwyższy możliwy próg pomocy publicznej – aż 50 proc. dla dużych przedsiębiorstw (60 i 70 proc. odpowiednio dla średnich i małych). Na taki sam poziom pomocy publicznej mogą liczyć inwestorzy w strefach, które obejmują województwa podlaskie, lubelskie i podkarpackie (m.in. Suwalska SSE i Tarnobrzeska SSE).

W innych regionach przedsiębiorcy dostaną znacznie niższe wsparcie państwa. Na Pomorzu to np. 35 proc., na Śląsku – 25 proc., a w Warszawie – 15 proc.

Inna przewaga dotyczy regionalnego programu operacyjnego i projektów, które są z tym związane. My, jako strefa, oferujemy pomoc publiczną w postaci zwolnienia dochodu z podatku dochodowego – dodaje Kuchciński.

Podkreśla, że dla inwestorów barierą nie jest już ani infrastruktura, ani kapitał ludzki. Te dwa czynniki, poza pomocą publiczną i ulgami podatkowymi, najbardziej interesują inwestorów. Ponadto drogi w województwie warmińsko-mazurskim  są coraz lepsze. Dzięki temu po ulokowaniu inwestycji w tej strefie można nadal szybko dojeżdżać do Gdańska czy Warszawy. Dodatkową zachętą dla przedsiębiorców będzie lotnisko w Szymanach, w pobliżu Szczytna.

Myślę, że to jest kolejna wartość dodana, a to przekonuje inwestorów, by zainwestowali w naszym regionie – podkreśla Kuchciński.

Źródło: biznes.newseria.pl

0 2457

Podczas dwóch dni uczestnicy szkoleń pozyskają wiedzę na temat możliwości pozyskania funduszy europejskich 2014-2020 dla jednostek samorządów terytorialnych oraz poznają zasady przygotowania projektów.

Dla kogo

Projekt jest adresowany do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z 8 wybranych województw w Polsce: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego, małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego w szczególności do:

•    przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w tym przede wszystkim osób zajmujących się wdrażaniem funduszy europejskich w urzędach miast, gmin wiejskich i powiatów,
•    organizacji współpracujących z samorządami lokalnymi z terenu województw objętych projektem.

W programie konferencji:
•    Fundusze europejskie 2014-2020 dostępne dla JST,
•    Zmiany w stosunku do poprzedniego okresu programowania,
•    Zarządzanie projektami unijnymi,
•    Narzędzia wspierające JST w procesie ubiegania się i realizacji projektów unijnych.

Osoby zainteresowane mogą rejestrować się za pośrednictwem strony internetowej www.funduszedlajst.pl

Harmonogram szkoleń:

•    Lublin
31.08.2015 – 1.09.2015
•    Kraków
31.08.2015 – 1.09.2015
•    Katowice
3.09.2015 – 4.09.2015
•    Legnica
7.09.2015 – 8.09.2015
•    Łódź
9.09.2015 – 10.09.2015
•    Rzeszów
14.09.2015 – 15.09.2015
•    Opole
15.09.2015 – 16.09.2015
•    Kielce
22.09.2015 – 23.09.2015

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...