Tagi Otagowane jako "dotacje"

dotacje

0 1602

Ministerstwo Rozwoju przygotowało elastyczniejszą wersję ,,Szybkiej ścieżki’’, czyli konkursu ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (1.1.1 Inteligentny Rozwój). Najbliższe rozdanie adresowane będzie do mikro, małych i średnich firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do tych przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać  innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Koszty podlegające finansowaniu (kwalifikowane) mogą mieścić się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł.

– Uproszczona „Szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój – przekonuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Teraz dostęp do unijnego wsparcia ma być łatwiejszy dzięki mniejszej ilości kryteriów dostępu oraz wprowadzeniu uproszczonych kryteriów oceny merytorycznej. Jedna ze zmian dotyczy np. podejścia do oceny kryterium nowości. Teraz wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (Źródło: MR, informacja własna, fot. MR)

Czytaj więcej

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju: ,,Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów’’

 

0 953

Według zapewnień Polskiego Funduszu Rozwoju – państwowej instytucji mającej wspierać biznes i samorządy w realizacji idei zrównoważonego rozwoju – niebawem ruszy platforma wsparcia innowacyjnych firm, która będzie miała do dyspozycji ogromne środki.

0 1252

Fundacja Anny Dymnej ,,Mimo wszystko’’ przypomina, że do 25 września 2015 r. niepełnosprawni maturzyści mogą przesyłać zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu ,,Indeks marzeń’’. Autorzy dziewięciu najlepszych prac otrzymają stypendia w wysokości tysiąca złotych brutto.

0 1191

Opolscy przedsiębiorcy intensywnie pracują nad projektami, które pozwolą im poszerzyć rynki zbytu o zagranicę. I niecierpliwie wyczekują planowanego na III kwartał br. pierwszego konkursu, który pozwoli im zdobyć unijne dotacje na ten cel.

Mamy bardzo wiele zapytań o wsparcie przy takich projektach – mówi Joanna Kasprzak-Dżyberti, właścicielka Biura Doradczego Dobry Projekt. – Przedsiębiorcy są bardzo zainteresowani przyszłym konkursem ze względu na jego atrakcyjne warunki, ale też efektywność działań, które można zrealizować dzięki unijnym dotacjom – dodaje.

Chodzi o środki na internacjonalizację działalności gospodarczej, czyli np. udział w zagranicznych imprezach wystawienniczych, przygotowanie strony internetowej czy materiałów promocyjno-reklamowych w obcym języku, uzyskanie certyfikatu dopuszczającego polski produkt na dany rynek.

Dotacje na takie działania w poprzedniej perspektywie można było uzyskać ze środków na działanie 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Paszport do eksportu. W tej perspektywie tego typu działania wspierane są w ramach regionalnych programów operacyjnych. W RPO Woj. Opolskiego przewidziano na ten cel w sumie 8,7 mln euro (działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja). Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Opolszczyzny mogą uzyskać dotacje w wysokości do 350 tys. zł na pokrycie nawet 70 proc. kosztów działań internacjonalizujących, o ile będą to działania zgodne ze strategią rozwoju lub modele biznesowym przedsiębiorstwa. Oczywiście, im bardziej działalność firmy jest zgodna z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, tym większą będzie mieć ona szansę na uzyskanie dotacji.

Przedsiębiorcy widzą, że ci, którzy już skorzystali ze wsparcia i na przykład wzięli udział w zagranicznych targach, przywieźli mnóstwo kontaktów, zamówień. Niektórzy tyle, że z trudem je obsługują – mówi Joanna Kasprzak-Dżyberti. – Ten instrument naprawdę może rozwiązać problem braku środków małej firmy na wyjazd na targi czy certyfikację w innym kraju i pchnąć taką firmę na szerokie wody. Nic dziwnego, że przygotowania do tego właśnie konkursu to dziś w regionie gorący temat.

Autor: Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie

0 2807

To już 11 edycja konkursu „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”, organizowanego przez miesięcznik „Forum Akademickie”. Dla najlepszych autorów opisujących własne badania lub badania, w których uczestniczyli czekają nagrody pieniężne i rzeczowe.

W konkursie mogą wziąć udział pracownicy naukowi uczelni i instytutów badawczych oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 35 lat. Prace można przesyłać do 10 września tego roku.

Organizatorzy przewidują przyznanie trzech nagród oraz czterech równorzędnych wyróżnień. Laureaci konkursu otrzymają odpowiednio: 7500, 6000 i 4500 zł, oraz zestawy map cyfrowych, przenośne nośniki pamięci oraz nagrody książkowe. Osoby wyróżnione otrzymają 1000 zł, pamięć USB i książki o wartości 100 zł. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają książki z serii Monografie FNP, ufundowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także roczną prenumeratę „Forum Akademickiego”.

Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w miesięczniku „Forum Akademickie”.

Prace konkursowe napisane w języku polskim, o objętości od 10 do 12 tys. znaków, powinny zostać przesłane w trzech egzemplarzach opatrzonych hasłem, z dopiskiem „konkurs” na adres redakcji. Do prac należy dołączyć zaklejoną kopertę formatu C6, oznaczoną tym samym hasłem, zawierającą dane osobowe autora i krótką notę o przebiegu pracy naukowej. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia oraz rysunki obrazujące badania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu tego roku. Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: www.forumakademickie.pl/konkurs/

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

0 3795

Sejm zaakceptował zmiany w programie „Mieszkanie dla Młodych” (MdM) – od września obejmie on także rynek wtórny? Czy naprawdę jest to rozwiązanie korzystne? Według Konrada Płochockiego – dyrektora generalnego Polskiego Związku Firm Deweloperskich, włączenie rynku wtórnego do MdM przyczyni się do większego wykorzystania funduszy. Do branży nieruchomości trafi więcej pieniędzy. W krótkoterminowej perspektywie jest to rozwiązanie korzystne.

0 1355

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”.

Banki mogą powalczyć o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów oraz dotacji. Na ich dofinansowanie zagospodarowano 160 mln złotych do wydatkowania w latach 2015 – 2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016r. Za zgodą zarządu NFOŚiGW może podwyższyć alokację środków.

Wnioski w NFOŚiGW składają banki, a także konsorcja i zrzeszenia.

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w styczniu br. nastąpiły następujące zmiany:

 • zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej;
 • przedłużono okres obowiązywania dotacji w wysokości 20% dla źródeł ciepła i 40% dla źródeł energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinasowania instalacji z programu, możliwość korzystania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;
 • wydłużono termin na zawieranie umów z kredytobiorcami do końca 2016 r.;
 • podniesiono maksymalną kwotę składanego przez banki wniosku o udostępnienie środków do 40 mln zł;
 • zmieniono zapisy dotyczące wynagrodzenia banków: obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania wynosi maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.

Ponadto wprowadzono szereg zmian w warunkach współpracy pomiędzy bankami a NFOŚiGW. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Informacje o programie .

Wnioski będą przyjmowane od 3.08.2015 r. do 11.09.2015 r.

W każdym przypadku należy złożyć dwa wnioski o udostępnienie środków bankom, jeden z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych i jeden z przeznaczeniem na dotacje.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod adresem e-mail: maria.milewska@nfosigw.gov.pl lub pawel.bartoszewski@nfosigw.gov.pl

Źródło: nfosigw.gov.pl

W przyszłym tygodniu w Olsztynie rozpocznie się cykl spotkań edukacyjnych poświęconych dotacjom europejskim, organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą. To jeden z projektów, które wygrały konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Izba zaplanowała w sumie 30 spotkań w 15 miastach – w każdym zorganizuje dwa: jedno dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, środowisk naukowych i sektora ochrony zdrowia, drugie – dla samorządowców, przedstawicieli sektorów edukacji, kultury, rynku pracy. Podczas całodniowych, bezpłatnych spotkań uczestnicy zapoznają się z krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi i spróbują zastosować uzyskaną wiedzę w praktyce podczas warsztatów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lipca w Olsztynie, ostatnie – 25 września w Warszawie. Kalendarium spotkań i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie KIG.

Projekt KIG „Infrastruktura & Rozwój. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020” to jeden z siedmiu, które wygrały zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Na działania te Izba zdobyła dotację w wysokości 226,2 tys. zł.

Pozostałe zwycięskie projekty edukacyjne to:

 • „Fundusze Europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” Związku Rzemiosła Polskiego (540,8 tys. zł),
 • „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” Stowarzyszenia Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS (384 tys. zł)
 • „Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – oferta dla JST” Fundacji Fundusz Współpracy (328,5 tys. zł)
 • „Euro na innowacje i B+R 2014-2020” Konfederacji Lewiatan (261,5 tys. zł),
 • „Funduszowe ABC” Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (256,4 tys. zł),
 • „Lato Funduszy Europejskich” Fundacji Rozwoju Innowacji i Gospodarki (221,3 tys. zł).

Autor: Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie

 

 

 

0 1062

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego.  Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Mowa o konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej:  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Podział środków opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Warunki dofinansowania:

 1. minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.
 2. maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
 3. uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Źródło: nfosigw.gov.pl

0 982

1 października br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Jego zakończenie zaplanowano na 31 marca 2016 roku.

Doprecyzowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków to jedyna zmiana w nowej, trzeciej wersji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na ten rok. Harmonogram, obowiązujący od 29 czerwca br., opublikowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki to działanie 4.2 POIR. W konkursie o dotacje uczestniczyć mogą wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej – urządzenia i obiekty o charakterze wyjątkowym w skali kraju, Europy lub świata, kluczowe dla zwiększenia potencjału do prowadzenia w Polsce wysokiej jakości badań naukowych.

Konkurs, którego dotyczą zmiany w terminarzu, ogłoszony został 30 czerwca br.

Projekty walczyć w nim będą o dotacje o wartości (w sumie) 804 mln zł. – To blisko połowa alokacji na to działanie – podkreślała podczas ogłoszenia konkursu wiceminister infrastruktury i środowiska Iwona Wendel.

Instytucją wdrażającą działanie jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Autor: Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie

RANKING

0 3191
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 899
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...