Tagi Otagowane jako "dotacje unijne"

dotacje unijne

1 3716

Jak poinformowała minister infrastruktury i rozwoju  Maria Wasiak, blisko 1,2 miliarda złotych będzie do wydania w tegorocznych konkursach organizowanych w ramach Polski Wschodniej. Pieniądze przeznaczone na rozwój młodych powstających firm, wzrost innowacyjności tych już istniejących oraz duże projekty drogowe. W sumie do wydania dla województw objętych programem jest ponad 8 miliardów złotych. (Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie).

Na podniesienie innowacyjności
Do 30  października  br. trwa  nabór  wniosków w  poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie  innowacji”. Wsparcie skierowane jest do  mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw, należących  do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze  sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Jest o co walczyć, bo firmy mogą zdobyć nawet 7 mln zł na  tworzenie  innowacyjnych  produktów i usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo- rozwojowych  (B+R).  Łącznie  do rozdysponowania w tegorocznym konkursie jest  80 mln zł.

To jednak nie jedyna szansa dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na podniesienie swojej innowacyjności i konkurencyjności. Kolejną z nich daje działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – mechanizm pozwalający wykorzystać wzornictwo przemysłowe we wdrażaniu nowych produktów i usług na rynek. Przewidziano tu dwuetapowe  wsparcie – do 100 tys. zł na  przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji,  co do  dalszych  działań  związanych  ze stosowaniem  wzornictwa w firmie oraz do trzech milionów złotych ich wdrożenie. Konkurs, który potrwa od 20 października do 30 grudnia br. dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Do rozdania w  nim jest 5 mln zł.

Dla młodych przedsiębiorców
Nabiera również tempa działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowane  do ludzi młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce Wschodniej. Realizatorami „Platform startowych” będą wybrane w drodze konkursu ośrodki  innowacji z makroregionu, które zapewnią przyszłym  przedsiębiorcom specjalistyczne usługi dotyczące rozwoju pomysłu i uruchomienia własnej firmy. Konkurs ten ogłoszony zostanie 29 września br., zaś nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 października do 27 listopada. Pula konkursu to  25 mln zł.

Na drogi
Jeszcze w tym roku, bo 30   grudnia planowane jest uruchomienie konkursu w  działaniu 2.1. „Infrastruktura drogowa”, którego celem jest zwiększenie dostępności miast wojewódzkich Polski Wschodniej  i  ich  obszarów  funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. O dofinansowanie projektów ubiegać się będą mogły miasta wojewódzkie, związki i stowarzyszenia jednostek  samorządu  terytorialnego zlokalizowane na obszarze   funkcjonalnym lub obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,w skład których wchodzi miasto wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa. Konkurs ogłoszony zostanie 30 września br. Jego budżet to nieco ponad 1mld zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wszystkich wymienionych działań przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Instytucja Pośrednicząca dla dwóch priorytetów POPW: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Polska Wschodnia dostępne są na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl
w zakładce „Skorzystaj”. (MIiR).

0 1267

Mamy dziewięć nowych Cudów Funduszy Europejskich, które powodują, że Polska jest coraz piękniejsza. Uroczyste ogłoszenie listy laureatów ósmej edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” odbyło się 18 września br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

300 milionów złotych chce na początek przeznaczyć Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację domów jednorodzinnych. Pilotażowy program nazywa się Ryś, a władze Funduszu nazywają go – nie bez powodu – przełomowym. Dlaczego? Bo po raz pierwszy będą z niego mogli skorzystać właściciele domów opalanych węglem. Program wkrótce wystartuje.

0 2670

Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosili właśnie tak oczekiwany konkurs dla dużych firm w ramach poddziałania 1.1.1 ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ programu Inteligentny Rozwój. Wnioski będą przyjmowane przez NCBiR od 14 października do 30 listopada br. Budżet konkursu wynosi 750 milionów złotych.

0 1767

Ministerstwo Zdrowia przygotowało w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój konkurs
dla uczelni medycznych. Jego celem jest podniesienie jakości nauczania na kierunkach
medycznych. Budżet konkursu wynosi 282 miliony zł. Nabór wniosków będzie się odbywał
od 8 października do 9 listopada 2015 r.

0 1118

Budowa mostu kolejowego nad Martwą Wisłą oraz Gdański Park Naukowo-Technologiczny – to najważniejsze punkty wizyty szefowej resortu infrastruktury i rozwoju na Pomorzu, która odbyła się 31 sierpnia 2015 r.

0 952

Program Polska Wschodnia (PO PW) pomoże firmom wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi wykorzystując wzornictwo, a tym samym wzmocnić swoją innowacyjność i pozycję na rynku. Już w październiku ruszy nabór wniosków w działaniu „Wzór na konkurencję”.

1 4685

Polskim przedsiębiorcom opłaca się inwestować w innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju firmy. Dzięki inwestycjom w innowacje, przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni – zwiększając tym samym swoje zyski, nakłady na inwestycje – wspierają polską gospodarkę. Mówiąc konkurencyjność, w perspektywie 2014-2020, mamy na myśli konkurencyjność nie tylko do firm europejskich, ale i światowych.

Rosnący potencjał badawczy

W poprzedniej perspektywie finansowanej mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem innowacji w polskich przedsiębiorstwach, polegającej na zakupie praw własności przemysłowej/leasingu, zachodnich technologii i wdrożeniu ich we własnej produkcji czy sposobie świadczenia usług. Obecnie coraz więcej polskich firm wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rozwijającego się świata, samodzielnie bądź we współpracy z jednostkami naukowymi prowadząc prace badawczo – rozwojowe oraz wdrażają ich wyniki. Jest to duży impuls rozwojowy przyczyniający się do innowacyjności produktu, technologii wytwarzania, świadczenia usług, a tym samym konkurencyjności na rynku globalnym. Kluczowe jest, aby polskie przedsiębiorstwa potrafiły wykorzystać potencjał drzemiący zarówno na polskich uczelniach, w polskich instytutach badawczych, jak i własnym know – how. Istotne jest również, aby państwo potrafiło odpowiednio stymulować rozwój polskich innowacji poprzez dotacje na prowadzenie prac badawczych czy ulgi podatkowe (!) dla przedsiębiorców inwestujących w badania i innowacje.

Perspektywa dla Horyzontu 2020

Jedną z możliwości rozwoju firmy jest korzystanie z dotacji oferowanych przez Unię Europejską, zarówno w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych, jak i instrumentach ogólnoeuropejskich (np. program Horyzont 2020).Widoczną tendencję wzrostową odnotowują inicjatywy i instrumenty finansowe, organizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską. Mowa np. o programie Horyzont 2020, który jest podzielony na szereg działań mających przyczynić się do komercjalizacji dostępnej wiedzy. Część z nich ma przyczyniać się do budowania powiązań pomiędzy naukowcami a przedsiębiorstwami, inne polegają na wspieraniu wdrażania innowacji w firmach (również z sektora MŚP). Początkowo Polscy przedsiębiorcy niechętne uczestniczyli w tychże programach (bądź pomysły na rozwój nie były wystarczająco innowacyjne), jednak wraz z kolejnymi naborami coraz więcej polskich firm otrzymuje wsparcie w ramach tego programu. Warto więc ryzykować i zainteresować się bardziej tematem.

Ciekawym instrumentem jest uruchomiony na początku tego roku tzw. FTI (Fast Track to Innovation) – Szybka Ścieżka do Innowacji – jest to nowość wśród dostępnych programów. Skierowany jest głównie do wypracowanych w pełni pomysłów (mających szanse na sukces) oraz ich komercjalizacji. Program Horyzont 2020 jest nową możliwością dla Polskich przedsiębiorców, jednak wymaga od nich wysoce konkurencyjnej postawy.

Wsparcie dla innowacyjnych

Komisja Europejska oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły pożyczki w ramach programu InnovFin dla przedsiębiorców mierzących w rynki światowe – Energy Demo Projects – projekty z zakresu energetyki odnawialnej, a także ogniw wodorowych i paliwowych; Infectious Diseases – badaniem nad szczepionkami, a także metodami diagnostycznymi pozwalającymi skuteczniej zwalczać choroby zakaźne; SME Venture Capital Facility – program skupia się na start – upach; Advisory – złożone projekty wymagające długoterminowych inwestycji.

Dla przedsiębiorców związanych z e-biznesem, interesujący może być ogólnoeuropejski program FIWARE – program przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób dopiero rozpoczynających swoją działalność gospodarczą, jak i dla tych, którzy wykorzystują w swojej firmie platformę internetową. Na wsparcie może liczyć aż 1000 przedsiębiorców. Będą oni mogli otrzymać nawet 150 tysięcy euro. Działa on już od zeszłego roku, jednak jak dotąd, nie zyskał popularności wśród rodzimych przedsiębiorców.

Nie wszyscy jednak mają szanse na sukces na rynkach światowych, bądź ich pomysły zwyczajnie, nie są dość innowacyjne lub też nie kwalifikują się do wsparcia w ramach ogólnoeuropejskich instrumentów finansowych. Podstawową alternatywą dla tych firm są dotacje w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – krajowe i regionalne programy operacyjne. Bardzo ciekawą i główną propozycją dla przedsiębiorców chcących inwestować w rozwój poprzez innowacje, jest POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) – odpowiednik poprzednio funkcjonującego programu Innowacyjna Gospodarka. W ramach POIR udzielane będzie wsparcie zarówno dla podmiotów MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw. Już w tym roku organizowane są konkursy polegające m.in. na prowadzeniu prac B+R oraz wdrożenie wyników tychże prac do działalności gospodarczej. W POIR znajdziemy działania mające przyczynić się do rozbudowy infrastruktury B+R, ochrony własności przemysłowej, bony na innowacje dla MŚP (usługi świadczone przez jednostki naukowe), czy też kredyt technologiczny. Nowością w POIR jest, skrócony czas oceny wniosków oraz w niektórych działaniach ciągły nabór. Do rozdysponowania jest prawie 15 mld euro, a więc jest o co grać. Główna rola organizacyjna oraz zaradzająca spoczywa na barkach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), istotne są też działania podejmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), bądź też Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Przesłanie jest jedno – praktycznie wszystkie działania w ramach POIR, mają przyczynić się do wzrostu innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

Dla przedsiębiorców, których budżety inwestycyjne, bądź też produkty lub usługi nie przebiją się na rynku światowym, pozostaje możliwość skorzystania z regionalnych programów operacyjnych. Również w tej perspektywie uruchomione zostaną liczne konkursy, wspierające działania innowacyjne w przedsiębiorstwach na poziomie regionalnym – począwszy od prowadzenia prac B+R, wdrażaniu ich wyników, zakupie innowacyjnych technologii czy promocji zagranicznej.

Mnogość możliwości jakie oferują nam krajowe i ogólnoeuropejskie programy wsparcia innowacji w firmach, pozwala patrzeć w jasnych barwach na przyszłość zarówno polskiej, jak i europejskiej gospodarki. Wszystko uzależnione jest od działań podejmowanych przez polskich przedsiębiorców. Optymistycznym jest fakt, iż w raporcie Europejski Ranking Innowacyjności 2015 przygotowanym przez Komisję Europejską Polska plasuje się na wyższej pozycji niż w latach ubiegłych.

W rankingu z 2013 roku Polska znajdowała się jeszcze w grupie „skromnych innowatorów”. Od tego czasu pozycja Polski jednak systematycznie rośnie. Zeszły rok przyniósł nam awans na początek grupy „umiarkowanych innowatorów”. W tym roku Polska znów podwyższyła swoją pozycję, wyprzedzając Litwę oraz zbliżając się do Węgrów i Słowaków.

Monika Cyran – Wiceprezes Zarządu

MCS sp. z o.o. sp.

logo mcs

0 1407

W ramach programu Inteligentny Rozwój ogłoszono następne konkursy, w których firmy mogą otrzymać w sumie 640 milionów złotych dotacji. W działaniu 1.2 można otrzymać wsparcie na innowacje w medycynie. W ramach ,,Bonów na innowacje dla MSP’’ (poddziałanie 2.3.2) przedsiębiorcy mogą sfinansować usługę, która może polegać np. na opracowaniu ulepszonego produktu lub technologii. ,,Badania na rynek’’ (3.2.1) pozwolą z kolei wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych i umożliwią wejście na rynek nowego, konkurencyjnego produktu lub usługi.

Innowacje w medycynie (działanie 1.2)

Od 1 września do 1 października br. firmy i konsorcja firm będą ubiegać się o środki na innowacje w medycynie. Do wzięcia jest 95 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 10 mln zł. Konkurs organizuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowane zostaną badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które wpisują się w założenia agendy badawczo-rozwojowej przygotowanej na potrzeby branży medycznej – programu sektorowego INNOMED. Wsparcie może być udzielone jeśli firma zobowiąże się do wdrożenia wyników projektu. Oznacza to, że efekt badań powinien zostać wykorzystany w praktyce rynkowej. Ocena projektów będzie kilkustopniowa. Po sprawdzeniu czy przedsięwzięcie spełnia kryteria formalne, eksperci ocenią je od strony naukowo-technologicznej i biznesowej.

Przedsiębiorcy uzyskają dodatkowe punkty m.in. za wysoką opłacalność wdrożenia wyników projektu, duże zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz oryginalność i nowatorstwo przedsięwzięcia. Jednym z etapów oceny będzie spotkanie członków panelu ekspertów z wnioskodawcą, który przedstawi swój pomysł i odpowie na pytania oceniających. Dzięki dofinansowaniu unijnemu wzrośnie innowacyjność i konkurencyjność branży medycznej. Zwiększą się też prywatne nakłady na badania i rozwój (B+R), co jest jednym z celów Programu Inteligentny Rozwój.

Bon na sukces rynkowy (poddziałanie 2.3.2)

Nabór wniosków o dofinansowanie zakupu usług B+R przez mikro-, małe i średnie firmy potrwa od 31 sierpnia do 30 grudnia br. Przeznaczono na niego 46,1 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługa, którą kupi przedsiębiorstwo, ma polegać na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Jej wykonawcą mogą być jednostki naukowe (np. jednostki organizacyjne uczelni, PAN, instytuty badawcze), których jakość pracy wysoko oceniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (kategoria naukowa A+, A albo B). Usługa powinna być „szyta na miarę”, czyli uwzględniać specyfikę danej firmy.

Projekt powinien wpisywać się w jeden z obszarów szczególnie istotnych z puntu widzenia innowacyjności polskiej gospodarki (Krajowa Inteligentna Specjalizacja). Przedsięwzięcie otrzyma więcej punktów m.in. wtedy, gdy rozwiązanie opracowane przez jednostkę naukową będzie gotowe do wdrożenia. Preferencje przewidziano też dla projektów, w wyniku których powstaną najbardziej innowacyjne i oryginalne wyroby i usługi.

Dzięki dofinansowaniu przedsiębiorstwa, które nie mają doświadczenia w działalności B+R, chętniej będą podejmować współpracę z naukowcami. W efekcie zwiększy się konkurencyjność wspartych firm.

Wchodzimy na rynek (poddziałanie 3.2.1)

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać maksymalnie 20 mln zł na wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie. Alokacja na konkurs wynosi 500 mln zł. Wnioski będzie przyjmować Polska Agencja Przedsiębiorczości od 31 sierpnia do 30 września br.

Dofinansowanie pozwoli firmom wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi. W ocenie wniosku premiowana będzie wysoka innowacyjność projektu i opłacalność biznesowa wdrażanego rozwiązania. Preferencje przewidziano też dla przedsięwzięć wpisujących się w Krajową Inteligentną Specjalizację. Wsparcie na wdrożenie wyników prac B+R zachęci przedsiębiorców do podejmowania tego typu działalności i oparcia swojej konkurencyjności na innowacjach. Umożliwi też przejście od etapu pomysłu i badań do wprowadzenia nowej lub lepszej oferty na rynek.

W najbliższym czasie przewidziano w ramach programu Inteligentny Rozwój 5 naborów:

– zakup usług B+R przez firmy (31 sierpnia – 30 grudnia 2015 r.),

– wdrożenie przez firmy wyników prac B+R (31 sierpnia – 30 września 2015 r.),

– tworzenie lub rozwoju centrów B+R w firmach (1 września – 30 października 2015 r.),

– projekty B+R dotyczące innowacji medycznych (1 września – 1 października 2015 r.),

– strategiczna infrastruktura badawcza (1 października 2015 r. – 31 marca 2016 r.).

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się na stronach internetowych organizujących je instytucji i na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: poir.gov.pl

 

0 1386

Do 30 września samorządy terytorialne będą mogły starać się o dotacje na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej oszczędzania. Na ten cel zaplanowano 1,5 mln złotych.

Nabór wniosków na projekty w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii już trwa.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 adresowany jest do organizacji samorządu gospodarczego i organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów.

Na projekty przeznaczono niemal 368 tys. euro, tj.  ponad 1,5 mln zł. Składając wniosek w naborze beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc.  kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców.  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i  norweskimi.

Realizowane projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Nabór trwa do 30.09.2015r.

Więcej informacji o naborach wniosków do Programu PL04 można znaleźć TUTAJ i TUTAJ

Źródło: nfosigw.gov.pl

 

 

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...