Tagi Otagowane jako "dotacje na innowacje"

dotacje na innowacje

0 770

Według zapewnień Polskiego Funduszu Rozwoju – państwowej instytucji mającej wspierać biznes i samorządy w realizacji idei zrównoważonego rozwoju – niebawem ruszy platforma wsparcia innowacyjnych firm, która będzie miała do dyspozycji ogromne środki.

1 3677

Jak poinformowała minister infrastruktury i rozwoju  Maria Wasiak, blisko 1,2 miliarda złotych będzie do wydania w tegorocznych konkursach organizowanych w ramach Polski Wschodniej. Pieniądze przeznaczone na rozwój młodych powstających firm, wzrost innowacyjności tych już istniejących oraz duże projekty drogowe. W sumie do wydania dla województw objętych programem jest ponad 8 miliardów złotych. (Lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie).

Na podniesienie innowacyjności
Do 30  października  br. trwa  nabór  wniosków w  poddziałaniu 1.3.1 „Wdrażanie  innowacji”. Wsparcie skierowane jest do  mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw, należących  do ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (grupa minimum pięciu firm współpracujących ze  sobą w pokrewnych branżach), które obejmują swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z Polski Wschodniej. Jest o co walczyć, bo firmy mogą zdobyć nawet 7 mln zł na  tworzenie  innowacyjnych  produktów i usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników prac badawczo- rozwojowych  (B+R).  Łącznie  do rozdysponowania w tegorocznym konkursie jest  80 mln zł.

To jednak nie jedyna szansa dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na podniesienie swojej innowacyjności i konkurencyjności. Kolejną z nich daje działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – mechanizm pozwalający wykorzystać wzornictwo przemysłowe we wdrażaniu nowych produktów i usług na rynek. Przewidziano tu dwuetapowe  wsparcie – do 100 tys. zł na  przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie rekomendacji,  co do  dalszych  działań  związanych  ze stosowaniem  wzornictwa w firmie oraz do trzech milionów złotych ich wdrożenie. Konkurs, który potrwa od 20 października do 30 grudnia br. dotyczy pierwszego etapu wsparcia. Do rozdania w  nim jest 5 mln zł.

Dla młodych przedsiębiorców
Nabiera również tempa działanie 1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowane  do ludzi młodych, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą go prowadzić w Polsce Wschodniej. Realizatorami „Platform startowych” będą wybrane w drodze konkursu ośrodki  innowacji z makroregionu, które zapewnią przyszłym  przedsiębiorcom specjalistyczne usługi dotyczące rozwoju pomysłu i uruchomienia własnej firmy. Konkurs ten ogłoszony zostanie 29 września br., zaś nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 października do 27 listopada. Pula konkursu to  25 mln zł.

Na drogi
Jeszcze w tym roku, bo 30   grudnia planowane jest uruchomienie konkursu w  działaniu 2.1. „Infrastruktura drogowa”, którego celem jest zwiększenie dostępności miast wojewódzkich Polski Wschodniej  i  ich  obszarów  funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. O dofinansowanie projektów ubiegać się będą mogły miasta wojewódzkie, związki i stowarzyszenia jednostek  samorządu  terytorialnego zlokalizowane na obszarze   funkcjonalnym lub obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,w skład których wchodzi miasto wojewódzkie, jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu województwa. Konkurs ogłoszony zostanie 30 września br. Jego budżet to nieco ponad 1mld zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących wszystkich wymienionych działań przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – Instytucja Pośrednicząca dla dwóch priorytetów POPW: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia i Nowoczesna Infrastruktura Transportowa. Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Polska Wschodnia dostępne są na stronie internetowej www.polskawschodnia.gov.pl
w zakładce „Skorzystaj”. (MIiR).

0 854

Rusza kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój – działanie 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury B+R sektora nauki. Jego budżet to 804 mln zł. Nabór wniosków planowany jest na październik br.

– Konkurs jest bardzo ważny dla środowiska naukowego, gdyż jest to pierwszy nabór realizowany w IV osi programu. Przeznaczyliśmy na niego 804 mln zł, czyli blisko połowę alokacji na to działanie – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel podczas konferencji inauguracyjnej.

Strategiczna infrastruktura badawcza jest kluczowa dla zwiększenia potencjału do prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych w Polsce. Projekty te, z uwagi na swój strategiczny charakter, zostały umieszczone na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Obecnie na Mapie znajdują się 53 projekty.

– W ostatnich latach warunki infrastrukturalne w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych uległy poprawie, między innymi dzięki inwestycjom finansowanym z funduszy unijnych. W Programie Innowacyjna Gospodarka dofinansowaliśmy łącznie 166 projektów dotyczących Infrastruktury sfery B+R, a łączna wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 6,66 mld zł – przypomniała wiceszefowa resortu infrastruktury i rozwoju.

Dodała, że dużym wyzwaniem pozostaje jednak silniejsze powiązanie sektora nauki z gospodarką, a także zapewnienie środków finansowych na utrzymanie powstałej infrastruktury.

– Dlatego też działanie 4.2 POIR zostało skonstruowane w taki sposób, aby z jednej strony zapewnić doskonałość naukową planowanych do realizacji przedsięwzięć, z drugiej zaś – umożliwić wykorzystanie infrastruktury przez przedsiębiorstwa.

Wsparcie infrastruktury badawczej sektora nauki jest możliwe nie tylko z Programu Inteligentny Rozwój. Komplementarne działania będą finansowane z regionalnych programach operacyjnych.

Program Inteligentny Rozwój

To największy w UE program krajowy finansujący badania i rozwój oraz innowacje. Jego głównym celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wyrażony zwiększeniem nakładów na B+R, ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Dlatego też w POIR wspierany będzie cały proces powstawania innowacji, od pomysłu, poprzez etap prac B+R, w tym przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników tych prac. Nacisk zostanie położony na stworzenie mechanizmów, które będą stymulowały współpracę sektorów biznesu i nauki. Takie rozwiązania zostały także zastosowane w działaniu 4.2 POIR.

Źródło: poir.gov.pl

0 926

W tym roku zostanie uruchomiona większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planuje się przeznaczyć 6,4 mld zł.

W programie ruszyły już trzy nabory wniosków, w których do wzięcia jest 2,5 mld zł:

 • do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1,6 mld zł na wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (w pierwszym etapie konkursu złożono prawie 180 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld zł);
 • do 17 lipca przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mają szansę otrzymać dofinansowanie z puli 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa;
 • 22 czerwca kończy się nabór dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł.

Odbyły się też 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR), który przyjął kryteria wyboru projektów do części działań w programie.

­– Nad kolejnymi kryteriami pracuje grupa robocza działająca przy komitecie. Grupa ta składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk wchodzących w skład Komitetu Monitorującego – poinformowała wiceminister Iwona Wendel.

W sierpniu i wrześniu ruszą kolejne 3 nabory, w których do wzięcia będzie ponad 1 mld zł. Dotyczą one:

 • wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (460 mln zł);
 • wdrożenia wyników prac B+R w firmach (500 mln zł);
 • tzw. bonów na innowacje, czyli zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług (46,1 mln zł).

Do końca roku w PO IR ogłoszonych zostanie w sumie 17 konkursów w 14 działaniach i poddziałaniach programu. 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., ruszą w 2016 r. Kwota przypadająca na ww. konkursy to 6,4 mld zł.

– Cieszy nas, że PO IR spotyka się z dobrym odbiorem. To bardzo ambitny program. Oczekujemy, że przy jego wsparciu mogą powstać innowacje na skalę światową – powiedziała wiceminister Wendel.

Dodała, że środki na innowacje dostępne są też w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W RPO na projekty innowacyjne przeznaczono około 6 mld euro.

Informacje o trwających i planowanych naborach wniosków można znaleźć m.in. na Portalu Funduszy Europejskich.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

0 828

Life science, zrównoważona energia, IT, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego – to siedem głównych dziedzin, na które stawia Małopolska w najbliższych latach.

Są innowacyjni, nastawieni na rozwój i nie boją się ryzykować – tak o przedsiębiorcach korzystających z funduszy venture capital, przedstawicielach akceleratorów i Parków Technologicznych oraz twórcach najlepszych polskich start-upów mówił marszałek Marek Sowa.

W Małopolsce mamy obecnie dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – przekonywał marszałek.– Świadczyć może o tym m.in. ilość firm na naszym terenie, w 2013 roku było ich ponad 350 tys. W stosunku do 2007 roku to wzrost o prawie 20%, gdy średnia krajowa to zaledwie 10%. Małopolska jest wśród trzech najszybciej rozwijających się pod tym względem województw w Polsce.

Główne przedsięwzięcia dedykowane biznesowi realizowane będą w ramach 1. osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy – środki na ten cel to aż 250 mln euro oraz 3. osi Przedsiębiorcza Małopolska, na którą przewidziano 240 mln euro.

Dodatkowo małopolscy przedsiębiorcy korzystać będą mogli z wsparcia na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: małopolskie.pl

 

 

0 1624

Tomasz Hoffmann, prezes PNO Consultants

Nowy program Komisji Europejskiej ma popchnąć innowacje w kierunku rynku. Czy mu się to uda?

Komisja Europejska podejmuje liczne inicjatywy, których wspólnym celem jest zwiększanie efektywności, a przez to konkurencyjności unijnej gospodarki. Decydenci upatrują przewagę konkurencyjną naszej gospodarki w wiedzy i opartych na niej innowacjach. Głównym źródłem wzrostu w Europie ma być maksymalizacja tworzenia nowej wiedzy i zdolność do jej sprawnego przekształcania w komercyjnie atrakcyjne produkty i usługi. Biorąc pod uwagę relatywnie mały dostęp do surowców oraz dość drogą siłę roboczą wydaje się to być oczywistym wyborem.

Unia Europejska musi implementować jak najlepsze sposoby na wdrażanie przełomowych rozwiązań technologicznych i innowacji w komercyjnie atrakcyjnej ofercie rynkowej. Postęp naukowy i technologiczny musi być szybko i z pełnym wykorzystaniem potencjału przekształcany w zbywalne produkty, usługi i procesy.

Horyzont zmian

Jednym z najważniejszych rozwiązań, które stworzyła Komisja Europejska dla wsparcia gospodarki w osiąganiu tak wytyczonych celów, jest program Horyzont 2020. Program ten zaczął funkcjonować już w grudniu 2013 roku, co dodatkowo podkreśla, jak pilnych i znaczących zmian oczekuje się od uczestników rynku w tym zakresie.

Horyzont 2020 podzielony jest na szereg działań, które mają stymulować komercjalizację dostępnej wiedzy. Niektóre z nich mają pomagać w tworzeniu ścisłych powiązań pomiędzy naukowcami (również tymi na początku swojej kariery) a przemysłem. Inne – wspierać przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji z wysokim potencjałem. Wybrane z tych działań koncentrują się na stymulowaniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno subsydiując innowacyjność firm z tej grupy, jak i wspierając ich potencjał rynkowy.

Nowy program – nowe możliwości

Na początku 2015 roku Komisja Europejska uruchomiła kolejne działanie. Fast Track to Innovation (FTI), czyli Szybka Ścieżka dla Innowacji, to nowy program, którego celem jest stymulowanie komercjalizacji najlepszych dojrzałych pomysłów innowacyjnych w jednej z dziedzin zakreślonych programem Horyzont 2020. Przy czym FTI pozostawia podmiotom aplikującym swobodę co do w tematyki projektu, którego dotyczy wniosek o dotację, nie wskazuje odgórnie tych tematów.

Działanie to będzie testowało nowe podejście do wspierania rozwoju innowacji, polegające na wytwarzaniu i wysyłaniu ostatniego impulsu potrzebnego ich komercjalizacji. Działanie to promuje działalność innowacyjną bliską urynkowieniu we wszystkich podmiotach, ale adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw przemysłowych, z sektora małych i średnich firm i ubiegające się o subsydia po raz pierwszy. Zakłada się, że działanie to powinno stymulować inwestycje w sektorze prywatnym, promować te działania badawczo-innowacyjne, które kładą nacisk na tworzenie wartości dodanej i wpływają na przyspieszenie rozwoju innowacyjnych procesów, produktów i usług.

Szczególnym celem pilotażowej fazy działania FTI jest pielęgnowanie podejścia interdyscyplinarnego i międzysektorowego. Projekt ten zasadza się na założeniu, że zrównoważona innowacja zaspokajająca potrzeby społeczne i tworząca wartościowe rozwiązania komercyjne może powstać we współpracy pomiędzy podmiotami o bardzo zróżnicowanym rodowodzie. Dlatego oczekuje się, że projekty objęte wsparciem FTI będą dostępne dla niejednorodnych konsorcjów międzynarodowych, ale będą to projekty zarządzane biznesowo i charakteryzujące się realnym potencjałem szybkiego wdrożenia rynkowego.

Dla kogo dotacje?

Pilotażowy FTI wesprze projekty komercjalizujące innowacje na różnych etapach, od fazy demonstracji aż do wprowadzenia na rynek. Oczekuje się projektów obejmujących na przykład: pilotaż testujący, działania walidacyjne w warunkach rzeczywistych, walidacje modeli biznesowych, badania prenormatywne czy też działania w kierunku ustanowienia nowych norm.

Projekty te mają dotyczyć stosunkowo dojrzałych nowych technologii, koncepcji, procesów i modeli biznesowych, które potrzebują impulsu do dopracowania, by mogły dotrzeć i rozprzestrzenić się na swoim rynku. Jeżeli projekt obejmuje innowacje technologiczne, to ich zaawansowanie powinno odpowiadać 6. poziomowi gotowości technologicznej (TRL).

Aplikacje o dotacje z działania Fast Track to Innovation powinny składać konsorcja zbudowane z trzech do pięciu osób prawnych – uczestników z branży dotyczącej projektu i mających siedzibę w co najmniej trzech różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państw z nią stowarzyszonych. Obowiązkowo wśród konsorcjantów musi wystąpić chociaż jeden podmiot z sektora przemysłu. Bardzo mile widziane są firmy z sektora MŚP, firmy pierwszy raz ubiegające się o dotację oraz podmioty o kluczowym znaczeniu dla wyniku komercjalizacji innowacji (klastry, użytkownicy końcowi, stowarzyszenia przemysłowe, inkubatory, inwestorzy czy sektor publiczny).

W konsorcjum mogą uczestniczyć również uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe oraz inne podmioty naukowe, jednak w działaniu tym podkreśla się dominujące zaangażowanie przemysłu w projekcie. Ma to na celu zapewnienie szybkiego wdrożenia rynkowego – przez szybkie wdrożenie twórcy działania FTI rozumieją okres trzech lat od dnia rozpoczęcia projektu (w bardzo dobrze uzasadnionych przypadkach, związanych ze szczególnymi cechami dziedziny innowacji lub sektora przemysłu, czas wdrożenia może być dłuższy).

Za wystarczające zaangażowanie przemysłu twórcy FTI uznają sytuację, gdy
albo co najmniej 60 proc. budżetu projektu przypada na przedsiębiorstwo przemysłowe,

albo przedsiębiorstwa te stanowią ilościową większość w konsorcjum – dwa w przypadku współpracy trzech–czterech partnerów, trzy w przypadku pięciu partnerów.

Punktowane walory

Najwyższe oceny uzyskają aplikacje wykazujące, że projekty, których dotyczą, mają oczywiste przewagi w zakresie:

 • wpływu (dziedzina innowacji mająca znaczący zasięg z punktu widzenia wyzwań społeczno-ekonomicznych wskazanych w dokumentach programowych Horyzontu 2020, kontrybucja projektu do celów stawianych w tym programie i innych wytycznych Komisji Europejskiej oraz uwiarygodniony potencjał konsorcjantów do sprostania tym wyzwaniom i celom),
 • doskonałości (charakterystyka i poziom zaawansowania innowacji, na ile pomysł jest ambitny i oryginalny),
 • wdrożenia (potencjał podmiotów biorących udział w projekcie do efektywnego skomercjalizowania).

Aplikacje, które chcą liczyć na dofinansowanie, powinny dotyczyć projektów:

 • mających wysoki potencjał rynkowy – zarówno wynikający z charakterystyki i międzynarodowego zakresu grupy docelowej, jak i z unikalności korzyści, które ma dostarczyć rezultat projektu grupie docelowej,
 • odpowiadających na ważne wyzwania społeczno-ekonomiczne stojące przed Unią Europejską i całym światem,
 • możliwych do skwantyfikowania i przewidzenia skutkach.

Bardzo ważne jest, żeby, przygotowując aplikację, dobrze rozumieć metodę jej oceniania przez ewaluatorów. Projekt, aby został pozytywnie oceniony, musi otrzymać po pierwsze minimum 4 na 5 możliwych punktów w zakresie wpływu. Tylko wtedy zostanie przekazany do dalszej oceny – w zakresie doskonałości i wdrożenia. W tych dwóch kategoriach projekt również musi zostać oceniony na co najmniej 4 punkty w 5–stopniowej skali.

Wśród innych czynników, które odegrają rolę w procesie oceny, należy wymienić: wielkość budżetu przeznaczonego dla podmiotów biznesowych w ramach konsorcjum (w szczególności MŚP), liczbę uczestników branżowych oraz równowagę płci w kadrze reprezentującej konsorcjum projektu.

Projekty, które w każdej z kategorii otrzymają co najmniej 4 punkty, otrzymują status pozytywnie zweryfikowanych i trafią na listę rankingową. Ich pozycję na liście rankingowej wyznaczy suma punktów ze wszystkich trzech kategorii, przy czym punkty uzyskane w kategorii wpływ przemnażane są przez współczynnik 1,5. O ostatecznym powodzeniu w przyznaniu dotacji decyduje pozycja na liście rankingowej i konkurencyjność pozostałych aplikacji.

Ścieżka czy autostrada

Wnioski w ramach FTI można składać od 6 stycznia 2015 roku w ramach naboru ciągłego. Wnioski będą oceniane po trzech tzw. granicznych datach odcięcia w każdym roku. W tym roku są to: 29 kwietnia, 1 września i 1 grudnia (daty na 2016 rok nie zostały jeszcze ustalone). Czas oczekiwania na przyznanie dotacji, zgodnie z deklaracjami Komisji Europejskiej, ma nie przekraczać 6 miesięcy.

Na działanie pilotażowe w 2015 roku przeznaczono 100 mln euro i tyle samo na rok kolejny. Projekty będą dofinansowane na poziomie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Zakłada się, że pojedynczy projekt może liczyć na dotację pomiędzy 1 a 2 mln euro (w szczególnych, należycie uzasadnionych przypadkach maksymalny wkład UE może zostać podniesiony do 3 mln euro), czyli wsparcie uzyska od 50 do 100 projektów w ramach alokacji na 2015 rok i tyle samo w ramach budżetu na 2016 rok.

0 1688

Joanna Karenkiewicz, specjalista ds. projektów Trigonum

Instrument MŚP pozwala małym i średnim firmom uzyskać wsparcie na rozwój, wzrost i umiędzynarodowienie.

Aż 77 mld euro przeznaczyła Komisja Europejska na uruchomiony z początkiem 2014 roku siedmioletni Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 – największy na świecie instrument wsparcia w zakresie badań naukowych i innowacji. Za jego pomocą chce wspomóc innowacje o globalnym potencjale, by doprowadzić do uzyskania przez europejską gospodarkę znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Program ma osiągnąć ten cel poprzez inicjowanie i intensyfikację współpracy nauki z przemysłem, a także poprzez wsparcie mikro–, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). To właśnie szerokie grono potencjalnych beneficjentów i szczególne otwarcie się programu na sektor MŚP odróżnia go od jego poprzednika – 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej na lata 2007–2013.

Trzy filary

Horyzont 2020 na lata 2014–2020 kładzie silniejszy niż którykolwiek z wcześniejszych program UE akcent na wszelkie formy innowacji. I koncentruje się na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach. Jego struktura opiera się na trzech filarach.

Pierwszy to inwestycje w bazę naukową i badaczy poprzez granty i stypendia (filar ten nazwano Doskonała baza naukowa). Drugi to inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologię, zaawansowaną produkcję przemysłową, robotykę, biotechnologię i przemysł kosmiczny w celu ugruntowania wiodącej pozycji Europy w tych dziedzinach (Wiodąca pozycja w przemyśle). I wreszcie trzeci filar – inwestycje w projekty odpowiadające na siedem wyzwań społecznych zdefiniowanych w programie, dotyczących: ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki, energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami, samoświadomych społeczeństw oraz bezpieczeństwa (Wyzwania społeczne).

Instrument dla MŚP

Horyzont 2020 stwarza sektorowi MŚP szansę na udział w programie oraz pozyskanie bezzwrotnego dofinansowania w każdym z trzech powyższych filarów, m.in. poprzez udział w:

Podmiotem uprawnionym do korzystania ze wsparcia w ramach wszystkich powyższych instrumentów jest mikro–, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP). Przypomnijmy, że sformułowana przez Komisję Europejską definicja mówi: „Do kategorii mikro–, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 mln euro rocznie lub dochód nie przekraczający 43 mln euro”.

Jednak szczególnym działaniem, dedykowanym tylko i wyłącznie MŚP, umiejscowionym w drugim filarze programu, jest specjalny instrument wsparcia, SME Instrument, przeznaczony dla innowacyjnych MŚP wykazujących silne ambicje do rozwoju, wzrostu i umiędzynarodowienia.

Wsparcie dla MŚP w ramach tego instrumentu jest adresowane do wszystkich typów innowacyjnych MŚP i przygotowane w taki sposób, aby objąć cały proces tworzenia innowacji (np. technologii, produktu, usługi), w podziale na trzy fazy.

Faza 1. to tzw. ocena wykonalności. Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego, technologicznego, komercyjnego oraz ekonomicznego produktu, usługi lub technologii, będących przedmiotem projektu. Rezultatem projektu jest biznes plan albo studium wykonalności danego przedsięwzięcia. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać do 6 miesięcy. Projekty w fazie 1. otrzymają ryczałt w wysokości 50 tys. euro, rozliczany bez konieczności przedstawiania Komisji Europejskiej dowodów księgowych. Najważniejsze jest osiągnięcie celu projektu, tj. stworzenie studium wykonalności, zgodnie z treścią wniosku o dofinansowanie, i przedstawienie go Komisji Europejskiej.

Faza 2. to B+R. Przedmiotem tej fazy jest przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. Przewiduje ona możliwość sfinansowania m.in. następujących działań: skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Realizacja projektów objętych dofinansowaniem powinna trwać od 12 do 24 miesięcy, a wartość projektu nie przekraczać 2,5 mln euro. Dofinansowanie w tej fazie rozliczane jest na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów, związanych z realizacją projektu.

Faza 3. to komercjalizacja. Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem, polegającym na: ułatwieniach w dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych (tzw. pożyczek), pomocy w networkingu, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz dotarciu z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1. lub 2.

Nowe, lepsze

Zgodnie z wytycznymi Programu, projekty innowacyjne w ramach wszystkich filarów muszą polegać na „tworzeniu nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe”.

naukowcy

W ramach Instrumentu MŚP dodatkowo preferowane są rozwiązania, które plasują się wysoko w skali gotowości technologicznej (ang. Technology Readiness Level – TRL). Minimalne TLR dla projektów dofinansowywanych w fazach 1–2 to poziom 6., co oznacza, że wsparciem objęte zostaną projekty, które zostały poddane już demonstracji przez pomysłodawców w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Niedopuszczalne jest wnioskowanie o dofinansowanie na projekt, który jest dopiero na etapie wstępnym, tj. koncepcji lub weryfikacji.

Wnioski z dotychczasowych ocen ekspertów (ang. Evaluation Summary Report) wskazują również na wyraźną preferencję projektów interdyscyplinarnych, z pogranicza kilku dziedzin.

Pierwsze, kiepskie doświadczenia

Pomimo że konkurencja w konkursie jest ogromna, a odsetek projektów otrzymujących dofinansowanie nie przekroczył do tej pory 11 proc. wszystkich składanych w danej rundzie aplikacji, konkurs o dofinansowanie z Instrumentu MŚP z pewnością wart jest uwagi. Wyzwanie powinny podjąć również polskie przedsiębiorstwa, które wciąż nieśmiało startują w całym programie Horyzont 2020.

Zachęcająca w Instrumencie MŚP jest z pewnością forma składania wniosku o dofinansowanie. Składa się go wyłącznie w formie elektronicznej, a objętość części merytorycznej wniosku do fazy 1. (ocena wykonalności) nie przekracza 10 stron formatu A4. Jednak z drugiej strony mało szczegółowe wytyczne oraz sam formularz, który oprócz kilku wymogów formalnych pozostawia pełną dowolność w kwestii kształtowania zawartości wniosku, może sprawić sporą trudność, o czym świadczą wyniki dwóch pierwszych rund konkursu przeprowadzonych w 2014 roku.

W I rundzie konkursu Instrumentu MŚP, którą zamknięto 18 czerwca ub.r., złożono 2666 wniosków z całej Europy. Z tego jedynie 317 wniosków przeszło przez etap preselekcji (tj. przekroczyło próg 4 pkt. w każdym z trzech kryteriów oceny). Ostatecznie przyznano 162 granty, w tym tylko jeden na projekt polskiego przedsiębiorstwa. Natomiast w II rundzie konkursu, zakończonej 23 września ub.r., złożono 1944 wnioski, z których 237 przeszło przez etap preselekcji; przyznano 199 grantów, żaden nie trafił do naszego kraju.

Te pesymistyczne wyniki skłaniają do refleksji zwłaszcza na temat polskiej niskiej skuteczności. Wciąż jesteśmy daleko za starymi państwami Unii Europejskiej, które przodują wśród ostatecznych beneficjentów konkursu (Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy łącznie pozyskały niemalże połowę dostępnego do tej pory budżetu fazy 1.). Również sama liczba złożonych polskich aplikacji (69 w 1. i 65 w 2. rundzie konkursu) może pośrednio wskazywać na poziom innowacyjności naszej gospodarki. Na 134 złożone wnioski z Polski dotację uzyskał tylko jeden projekt, co plasuje nas na samym końcu listy europejskich liderów innowacyjności.

Katalog błędów

Szukając przyczyn tak dużej liczby odrzuconych aplikacji, można powołać się na komentarz samej Komisji Europejskiej. Potwierdziła ona, że wiele firm składało wnioski bez większego przygotowania. W swoim komunikacie z 24 lipca ub.r. podała również sześć głównych błędów popełnianych przez dotychczasowych wnioskodawców:

 • za niski poziom innowacyjności planowanego rozwiązania – wiele firm planuje wprowadzić produkty już obecne na rynku,
 • za mało informacji o konkurencyjnych rozwiązaniach (ich wadach i naszych przewagach),
 • skupienie się na opisie samego projektu w czasie jego trwania, za mało informacji o sposobie komercjalizacji danego rozwiązania,
 • mało przekonujące opisy działalności przedsiębiorstwa (brak wyjaśnienia, dlaczego to właśnie nasza firma osiągnie sukces, a nie zrobi tego nasz konkurent),
 • przedstawienie samego pomysłu bez koncepcji biznesowej (tj. informacji o szansach biznesowych, modelu zarabiania itp.),
 • wiele firm, aplikując, tylko próbuje szczęścia, choć ten konkurs to nie loteria!

Należy zatem wyciągnąć wnioski i poprawić pozycję polskich MŚP w konkursie.

Zmienić filozofię

Jednak dla polskiego przedsiębiorcy, który choć raz aplikował o środki unijne z perspektywy finansowej 2007–2013, sposób ubiegania się o środki z Instrumentu MŚP może być szokujący. Musi zapomnieć o wyśrubowanych przepisach, szczegółowych poleceniach i instrukcjach, ograniczeniach liczby znaków, szczegółowych szablonach, które do tej pory towarzyszyły nam w krajowych procesach przyznawania dotacji. I przestawić się na „europejską” filozofię w podejściu do pisania, jak i oceniania wniosków o dofinansowanie
w całym programie.

Kryteria oceny w Instrumencie MŚP mogą się wydać wręcz enigmatyczne. Często skupiają się bardziej na danej koncepcji biznesowej i potencjale aplikującego w ogóle, niż na samym projekcie. Owszem, kryterium innowacyjności i doskonałości (ang. Excellence) proponowanego rozwiązania jest bardzo istotne i oceniane w pierwszej kolejności, jednak nie jedyne, do którego należy przywiązać dużo uwagi.

Istotną wadą systemu oceny projektów w ramach Instrumentu MŚP jest w naszej ocenie również lakoniczność informacji zwrotnej udzielanej wnioskodawcom. Nasze dotychczasowe doświadczenia obejmują przygotowanie dwóch wniosków aplikacyjnych, ocenionych w dwóch pierwszych rundach ocen konkursu w 2014 roku – niestety bez sukcesu. Za każdym razem jednak projekty oceniane były bardzo wysoko – w ocenie wrześniowejbyło to chociażby 10,49 punktu na 15 możliwych do uzyskania w wypadku jednego projektu oraz 11,76 w wypadku drugiego. Podobnie pochlebna była ocena opisowa ewaluatorów– wszystkie aspekty obu projektów otrzymywały ocenę „excellent” bądź „very good”. Mimo to projekty nie zakwalifikowały się do dofinansowania. Trudno o korektę czegoś, co zostało ocenione jako bardzo dobre lub doskonałe, a mimo to nie zyskało finalnej akceptacji…

Kolejną istotną barierą dla wnioskujących jest duża trudność w samodzielnej ocenie, czy projekt ma szanse na pozyskanie dotacji, a nawet czy wpisuje się w dany obszar tematyczny. Prawdopodobnie to jeden z głównych powodów, dla których wnioski polskich firm nie uzyskały dofinansowania.

Warto jednak uświadomić sobie, że tworząc aplikację pod kątem Instrumentu MŚP, nawet w przypadku niepowodzenia, zyskujemy. Mamy bowiem gotowy biznesplan dla naszego przedsięwzięcia, w pełni kompletny dokument, który możemy w przyszłości przedstawić potencjalnemu inwestorowi.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy można znaleźć na specjalnej stronie: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/

Grafika: SME instrument – zakres wsparcia w każdej z faz

tabela 1

SME Instrument – główne zasady aplikowania

 • O finansowanie z Instrumentu MŚP występować mogą jedynie MŚP. Dotyczy to również konsorcjów, które także mogą aplikować o środki z tego instrumentu – takie konsorcjum (partnerstwo) tworzyć mogą jedynie MŚP.
 • Wnioski można składać przez cały rok (oceniane są one w kilku turach, w 2015 roku – czterech).
 • Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.
 • Wnioskujący nie musi uczestniczyć we wszystkich fazach wsparciach, może np. skorzystać tylko z 1. i 2. albo aplikować od razu do 2. fazy; ze wsparcia w ramach 3. fazy mogą skorzystać tylko podmioty, które uzyskały je przynajmniej jednej z wcześniejszych faz.
 • Nie można aplikować do dwóch faz jednocześnie.
 • Przedsiębiorstwo nie może składać więcej niż jednego wniosku. Nie może więc np. aplikować do fazy 1., jeśli składa wniosek dotyczący innego projektu lub już korzysta ze wsparcia dla niego w fazie 2.

Bloki tematyczne w ramach Instrumentu MŚP

 • Badania kosmosu i wszelka działalność z nimi związana.
 • Innowacyjne przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka w sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 • Badania w zakresie nanotechnologii oraz technologii wytwarzania nowych materiałów.
 • Badania nad klinicznym zastosowaniem biomarkerów oraz nowymi urządzeniami służącymi do diagnostyki medycznej.
 • Wydajne oraz przyjazne środowisku metody pozyskiwania oraz przetwarzania żywności.
 • Działalność w zakresie wdrażania oraz rozwoju innowacyjnych produktów zgodnych
  z długoterminową strategią wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim.
 • Promowanie wśród MŚP niskoemisyjnych systemów energetycznych.
 • Innowacyjna działalność w zakresie transportu.
 • Zwiększenie potencjału eko–innowacyjnego MŚP oraz wzrost wykorzystania surowców wtórnych.
 • Badania oraz rozwój w zakresie bezpieczeństwa miejsc publicznego użytku, takich jak: parki, galerie handlowe, dworce, hotele, zabytki i wiele innych.
 • Działania w zakresie biotechnologii, w szczególności te dotyczące innowacyjnych procesów biotechnologicznych.
 • Innowacyjny model biznesowy dla MŚP.
 • Innowacyjne aplikacje mobilne dla e-administracji.

Kolejne terminy oceny wniosków w 2015 roku

17 czerwca 2015

17 września 2015

25 listopada 2015

 

0 721

Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów wodnych, poprawa jakości powietrza, nowe technologie przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło – to zaledwie kilka z projektów, które wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”– BIOSTRATEG do rozdysponowania na rzecz rolnictwa, leśnictwa i rozwoju technologii przyjaznych środowisku jest 200 mln zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe oraz działania związane z przygotowaniem do wdrożenia wyników projektów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się konsorcja złożone z co najmniej trzech podmiotów, w skład których wchodzą co najmniej 3 jednostki organizacyjne, w tym co najmniej jeden przedsiębiorca i jedna jednostka naukowa.

Nabór wniosków ruszy 9 czerwca i zakończy się 23 lipca.

Minimalna wartość dofinansowania to 10 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu to 36 miesięcy.

Program BIOSTRATEG potrwa do 2019 roku. Jego całkowity budżet wyniesie 500 mln zł.

Program, oprócz podniesienia międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, ma na celu wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez naukowców. Program daje też szansę na zwiększenie udziału polskich zespołów badawczych w projektach i inicjatywach w ramach unijnego programu Horyzont 2020.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość niesie wiele wyzwań, którym muszą sprostać naukowcy. Polska, podobnie jak inne kraje, musi działać na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego zarządzania zasobami naturalnymi oraz efektywnej produkcji rolnej. W programie BIOSTRATEG wspieramy najlepsze projekty, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania, będące odpowiedzią na te wyzwania – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Program BIOSTRATEG obejmuje pięć obszarów badawczych , tj.:

• bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
• racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
• przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
• ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
• leśnictwo i przemysł drzewny.

W pierwszym, rozstrzygniętym w grudniu zeszłego roku konkursie dofinansowanie w wysokości ponad 130 mln zł otrzymało 9 najlepszych spośród 67 ocenianych przez ekspertów projektów.

Naukowcy pracują już m.in. nad metodami innowacyjnego żywienia w zrównoważonej produkcji drobiarskiej, zwiększenia oszczędności zasobów wodnych i poprawy jakości powietrza dzięki wykorzystaniu retencyjnej wody opadowej, nową technologią bezpośredniej przemiany biomasy na energię elektryczną i ciepło oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa niskoemisyjnego, zdolnego do adaptacji do zmian klimatu.

Źródło: nauka.gov.pl

 

0 769

Przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, będą obok samorządów głównymi beneficjentami funduszy unijnych w nowej perspektywie. Na działania skierowane dla nich oraz na tworzenie firm, przeznaczono ok. 16 mld euro, które będą dostępne w Programach Inteligetny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 16 programach regionalnych.

– Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców – przypomniał wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski mówiąc o Funduszach Europejskich 2014-2020 dla firm.

Suma dotacji może być jeszcze większa, gdyż firmy będą także beneficjentami innych działań, np. w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, gospodarki odpadami czy sieci szerokopasmowych.

Na poziomie kraju i w każdym z regionów identyfikowane są tzw. inteligentne specjalizacje. W zakresie innowacji i prac B+R wsparcie dla przedsiębiorców będzie możliwe jedynie w ich zakresie. Natomiast projekty inwestycyjne firm z sektora MŚP, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności, wpisujące się w obszary uznane za inteligentne specjalizacje, otrzymają preferencje na etapie składania wniosków.

19 krajowych inteligentnych specjalizacji pogrupowano w 5 obszarów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Spośród kluczowych obszarów regiony wymieniają m.in. medycynę, branże chemiczną i farmaceutyczną, środowisko, energetykę, biotechnologię, technologie komunikacyjne i informatyczne, czy przemysł spożywczy.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

0 957

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland, Wardyński i Wspólnicy to niektórzy założyciele nowo powstałej Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Spotkanie inauguracyjne organizacji odbyło się 16 kwietnia br.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 1814
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 244
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...