Tagi Otagowane jako "dotacje dla firm"

dotacje dla firm

0 1433

Ministerstwo Rozwoju przygotowało elastyczniejszą wersję ,,Szybkiej ścieżki’’, czyli konkursu ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (1.1.1 Inteligentny Rozwój). Najbliższe rozdanie adresowane będzie do mikro, małych i średnich firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do tych przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać  innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Koszty podlegające finansowaniu (kwalifikowane) mogą mieścić się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł.

– Uproszczona „Szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój – przekonuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Teraz dostęp do unijnego wsparcia ma być łatwiejszy dzięki mniejszej ilości kryteriów dostępu oraz wprowadzeniu uproszczonych kryteriów oceny merytorycznej. Jedna ze zmian dotyczy np. podejścia do oceny kryterium nowości. Teraz wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (Źródło: MR, informacja własna, fot. MR)

Czytaj więcej

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju: ,,Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów’’

 

0 1211

Od 10 lipca bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Wnioski mogą składać zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa.

Do rozdysponowania w formie bezzwrotnej dotacji jest ponad 42 mln zł!

Inwestycje będą finansowane w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto wspierane będą modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, oze oraz premiowane odejście od węgla na rzecz biomasy.

Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na:

 • budowie nowych źródeł ciepła,
 • budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
 • zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.

Wnioski konkursowe można składać do 14.09.2015r. Fakt ten może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji.

Szczegóły są dostępne w zakładce Nabory dla środków Norweskich i EOG

Źródło: nfosigw.gov.pl

0 824

Fundusze z Programu Polska Wschodnia pomogą przedsiębiorcom zdobywać rynki zagraniczne. Mamy na to 115 mln euro – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) „Internacjonalizacja MŚP”. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej.

Stworzyliśmy uniwersalne i niezwykle elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie – podkreśliła wiceminister Wendel.

Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł. Usługi doradcze mogą obejmować:

 • analizę możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najlepszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).

W drugim etapie firmy będą mogły pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na wdrożenie opracowanego modelu biznesowego. Drugi etap obejmuje m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego,
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych,
 • wsparcie dla MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych.

Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r.

Źródło: polska wschodnia.gov.pl

0 826

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza II rundę naboru wniosków w ramach IV edycji programu „Wsparcie na uzyskanie grantu”.

Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych.

Program skierowany jest do przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek projektowy w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego, jako koordynator lub partner. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wniosku projektowego.

Przez międzynarodowy program innowacyjny rozumiany jest program, który zakłada współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowymi lub z innymi przedsiębiorcami. Współpraca powinna dotyczyć podmiotów, z co najmniej dwóch krajów, a jej celem ma być przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych. Realizacja międzynarodowego programu innowacyjnego nie mogła rozpocząć się wcześniej niż w 2007 roku.

Wsparcie w ramach programu jest przeznaczone na pokrycie kosztów (refundacja) przygotowania i złożenia jednego wniosku projektowego. Nie ma ograniczeń, co do liczby składanych do PARP wniosków. Jeden przedsiębiorca może uzyskać refundację kosztów kilku wniosków projektowych, o ile były one składane na różne wezwania konkursowe.

Dokumenty programu zostały zamieszczone w dziale Dokumentacja (link do dokumentów).

Całkowity budżet w 2015 roku wynosi 2 000 000 zł. W ramach I rundy zostały złożone wnioski na kwotę 1 176 979,44 zł, która stanowi 58,85 % alokacji. Do wykorzystania w II rundzie naboru pozostaje 823 020,56 zł.

Kwota wsparcia na uzyskanie grantu udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 75 000 zł w przypadku koordynatora międzynarodowego projektu innowacyjnego oraz 35 000 zł w przypadku partnera w międzynarodowym projekcie innowacyjnym. Wysokość Wsparcia na uzyskanie grantu może wynosić do 100% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i stanowi pomoc de minimis.

Nabór wniosków trwa od dnia 6 lipca 2015 r. do dnia 5 sierpnia 2015 r. do godz. 16:00:00.

Dokumentacja dla programu Wsparcie na uzyskanie grantu (link)

W przypadku pytań należy kontaktować się z Centrum Pomocy PARP (link)
lub poprzez e-mail: granty@parp.gov.pl.

Więcej informacji o naborze na stronie internetowej parp.gov.pl

Źródło: parp.gov.pl

 

0 819

Ponad 234 tys. nowych firm powstało dzięki dotacjom z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. W następnych 7 latach  będą powstawać kolejne przedsiębiorstwa. Jeśli masz pomysł na biznes, to jedna z tych firm może należeć do Ciebie. Wystarczy skorzystać z Funduszy Europejskich. Jak to zrobić? W tym pomoże webinarium o dotacjach na założenie działalności gospodarczej.

Webinarium odbędzie się w Warszawie 30 czerwca o godz. 15.30.

W poprzednim okresie zdecydowana większość świeżo upieczonych przedsiębiorców korzystała z dotacji z programu Kapitał Ludzki. Teraz sytuacja będzie trochę bardziej skomplikowana.

Dla osób poniżej 30 roku życia pieniądze na firmę będą w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Dla trzydziestolatków i starszych osób – w programach regionalnych. Dla tych, którzy mają pomysły na innowacje przeznaczony jest  Starter w programie Inteligentny Rozwój, a osoby do 35 lat, w szczególności  studenci i absolwenci mieszkający na wschodzie kraju mogą skorzystać z „Platform startowych” w programie Polska Wschodnia.

Aby wziąć udział w webinarium, należy wcześniej zarejestrować się.

Spotkanie adresowane jest dla osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Program webinarium

 • kto może otrzymać dofinansowanie na założenie firmy,
 • z jakich programów można skorzystać?
 • finansowanie innowacyjnych start-upów,
 • finansowanie własnej działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

0 695

O sposobach na skuteczne wydawanie środków unijnych dyskutowano podczas odbywającego się w Tarnowie Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat przewodni spotkania brzmiał – „500 miliardów – z myślą o gospodarce”.

Wymieniona suma odnosi się do środków, które Polska otrzyma w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

O tym jak unijne środki będą wykorzystywane w Małopolsce wspomniał w liście do zebranych Marszałek Sowa:

Województwo Małopolskie otrzyma z funduszy unijnych 2,9 mld euro, co stanowi drugi co do wielkości budżet przyznany polskim regionom. Według zapisów RPO WM duża część tych środków ukierunkowana zostanie na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki, konkurencyjnością przedsiębiorstw, a także na gospodarkę niskoemisyjną. Zarówno w zakresie priorytetów naszego Programu Operacyjnego, jak i programów operacyjnych wdrażanych na poziomie centralnym to właśnie przedsiębiorcy będą ważnymi beneficjentami.

W ramach forum poruszano też kwestie kształcenia zawodowego oraz efektywnego wydawania unijnych miliardów w postaci priorytetowych działań takich, jak wdrażanie innowacji, rozwój sektora naukowo-badawczego oraz wsparcie dla inwestycji.

Źródło: małopolskie.pl

0 1211

W ciągu 10 lat działalności opracowaliśmy 450 projektów na łączną kwotę ponad 3 mld złotych, a dla naszych klientów pozyskaliśmy ponad 800 mln złotych dofinansowania. Nasza kadra to osoby z długoletnim doświadczeniem z zakresu pozyskiwania środków UE, inżynierii środowiska i finansów. Pozyskujemy, realizujemy i rozliczamy projekty finansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środków krajowych.

Ponadto Altima, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zmieniającego się rynku, oferuje usługi przygotowania dokumentów strategicznych, programów funkcjonalno-użytkowych oraz opracowania planów i analiz w zakresie poprawy efektywności energetycznej zarówno dla gmin, jak i dla inwestorów prywatnych. Jesteśmy także oficjalnymi konsultantami Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla Aglomeracji Śląskiej. Zapewniamy skuteczną realizację nawet najbardziej wymagających projektów. Nasi konsultanci stanowią doświadczony zespół, zorientowany na skuteczną realizację potrzeb klienta. To właśnie konsulting szyty na miarę.

Zapraszamy do zapoznania się z listą opracowanych przez nas projektów oraz listą referencji.

Szczegóły naszej oferty znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.biuroaltima.pl.

 

Paweł Syrek

Dyrektor ds. gospodarki niskoemisyjnej , Biuro Doradcze Altima

0 843

Life science, zrównoważona energia, IT, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz przemysły kreatywne i czasu wolnego – to siedem głównych dziedzin, na które stawia Małopolska w najbliższych latach.

Są innowacyjni, nastawieni na rozwój i nie boją się ryzykować – tak o przedsiębiorcach korzystających z funduszy venture capital, przedstawicielach akceleratorów i Parków Technologicznych oraz twórcach najlepszych polskich start-upów mówił marszałek Marek Sowa.

W Małopolsce mamy obecnie dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości – przekonywał marszałek.– Świadczyć może o tym m.in. ilość firm na naszym terenie, w 2013 roku było ich ponad 350 tys. W stosunku do 2007 roku to wzrost o prawie 20%, gdy średnia krajowa to zaledwie 10%. Małopolska jest wśród trzech najszybciej rozwijających się pod tym względem województw w Polsce.

Główne przedsięwzięcia dedykowane biznesowi realizowane będą w ramach 1. osi priorytetowej Gospodarka Wiedzy – środki na ten cel to aż 250 mln euro oraz 3. osi Przedsiębiorcza Małopolska, na którą przewidziano 240 mln euro.

Dodatkowo małopolscy przedsiębiorcy korzystać będą mogli z wsparcia na poziomie krajowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Źródło: małopolskie.pl

 

 

0 995

Jesteśmy niezwykle dumni z osiągniętych wyników i dziękujemy za zaufanie, jakim od ponad 11 lat obdarzają nas klienci. W tym czasie mieliśmy okazję pozyskać dofinansowanie dla ok. 650 projektów. Bez względu na skalę przedsięwzięcia i wielkość firmy z tych projektów przełożył się na sukces rynkowy przedsiębiorstwa. cieszymy się, że mogliśmy mieć swój udział w ich rozwoju, pozyskując przy tym 2,7 mld zł bezzwrotnych dotacji.

Naszą pozycję rynkową budujemy w oparciu o kompleksowe podejście do realizowanych usług oraz unikatowy know-how, będący wynikiem wieloletniego doświadczenia oraz stałej współpracy z bankami, kancelariami prawnymi patentowymi i jednostkami naukowymi. Pozwala nam to na zapewnienie całościowej obsługi procesu pozyskiwania dotacji na wszystkich etapach, poczynając od zdefiniowania założeń projektu inwestycyjnego, a kończąc na rozliczeniu dofinansowania.

To właśnie dbałość o najwyższe standardy i rzetelność, z jaką podejmujemy się każdego nowego projektu, pozwoliły nam na osiągniecie 97-proc. skuteczności oraz zajęcie najwyższych miejsc w rankingach.

Tomasz Kęcerski,
dyrektor zarządzający EGC

0 1025

Już ponad 10 lat Consultrix specjalizuje się w usługach doradczych związanych z funduszami Unii Europejskiej. Nasz sukces to grono stałych, zadowolonych klientów, wśród nich przedsiębiorstwa, które obsługujemy nieprzerwanie od początku istnienia firmy.

Przyjęta wiele lat temu strategia działania Consultrix jest nadal kontynuowana. Nie stawiamy na ilość obsługiwanych klientów, lecz na jakość prac doradczych i budowanie trwałych, przyjaznych relacji. Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji to także kierowanie się bezwzględną uczciwością wobec klientów – bazując na wieloletnim doświadczeniu, które pozwala racjonalnie ocenić szanse na uzyskanie dotacji, bierzemy udział tylko w takich projektach, które przy wsparciu doradczym mają realne szanse zakończyć się powodzeniem.

Każdy projekt opracowany przez Consultrix jest również przez nas rozliczany. Z punktu widzenia biorcy dotacji ważne jest, aby już podczas sporządzania dokumentacji aplikacyjnej brane były pod uwagę ryzyka związane z prawidłowym rozliczeniem projektu.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie – począwszy od pomysłu aż do wypłacenia całej kwoty dotacji. Miniona perspektywa finansowa to dynamiczny rozwój obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw, które wybudowały hale produkcyjne, zakupiły nowoczesne urządzenia i wdrożyły nowe technologie, znacząco zwiększając przychody i zatrudnienie.

Obecnie przygotowujemy klientów do sprostania wyzwaniom nowego okresu programowania 2014–2020, w tym zwłaszcza do realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń ich efektów.

Krystyna Górak
Właściciel Consultrix

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2263
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 351
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...