Tagi Otagowane jako "dofinansowanie"

dofinansowanie

0 3774

10 tys. zł może otrzymać autor lub autorka najlepszej pracy magisterskiej poświęconej inteligentnym systemom dystrybucji energii elektrycznej. To już druga edycja konkursu organizowanego przez firmę TAURON. Zgłoszenia trwają do 30 września.

Celem konkursu jest wyłonienie pracy, której tematyka będzie obejmować zagadnienia z obszaru inteligentnego rozprowadzania energii elektrycznej.

Konkurs jest skierowany do adeptów Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Opolskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Wrocławskiej, którzy bronią swoją pracę magisterską w roku akademickim 2014/2015.

Na laureata najlepszej pracy czeka nagroda w wysokości 10 000 zł. Komisja może przyznać także wyróżnienie specjalne w wysokości 3 000 zł.

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu został Artur Maciąg z Politechniki Częstochowskiej, który zbudował analizator jakości energii elektrycznej, umożliwiający pomiar, wyznaczanie oraz rejestrację podstawowych parametrów zasilania. Jury konkursu doceniło przede wszystkim praktyczny wymiar pracy laureata.

Aby wziąć udział w konkursie, do końca września należy przesłać organizatorom wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/pl/konkurs.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl

0 1032

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego.  Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Mowa o konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej:  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Podział środków opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Warunki dofinansowania:

 1. minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.
 2. maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
 3. uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Źródło: nfosigw.gov.pl

0 898

Aż 48 proc. polskich firm przeznaczyło w 2014 roku na działalność B+R więcej niż 3 proc. swoich obrotów, a 67 proc. przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych 3-5 lat zwiększą wydatki na ten cel. Jednocześnie wpływ na te optymistyczne prognozy ma przede wszystkim uruchomienie funduszy z Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Jak wynika z piątej edycji badania „Badania i rozwój w przedsiębiorstwach” przeprowadzonego w Polsce i dziesięciu krajach Europy Środkowej przez firmę doradczą Deloitte, tylko jedna trzecia polskich firm ma przemyślaną i wypracowaną strategię badań, rozwoju i wspierania innowacyjności.

Wydatki na B+R w Polsce rosną. Źródłem finansowania prac są przede wszystkim środki publiczne.

Jak pokazało badanie Deloitte udział firm, których wydatki na badania i rozwój przekroczyły 3 proc. obrotów zwiększył się z 26,3 proc. w 2013 roku do 48 proc. rok później, a to oznacza, że poprawia się świadomość przedsiębiorców na temat znaczenia inwestowania w innowacyjność w rozwoju ich biznesu.

Tylko nieco ponad jedna trzecia firm w Polsce deklaruje, że posiada strategię badań, rozwoju i innowacji – w pozostałych przypadkach decyzje związane z działalnością badawczo – rozwojową podejmowane są doraźnie przed zarząd. Aż 64 proc. badanych przyznało, że w ich firmach nie wdrożono żadnej strategii w tym zakresie.

Pozytywne sygnały pojawiają się za to w obszarze finansowania działalności naukowo-badawczej. Aż 67 proc. firm wierzy, że ich wydatki na B+R wzrosną w przeciągu 3-5 lat. Jeszcze dwa lata temu o takim zamiarze mówiło 51,2 proc. badanych.

Ambitne plany zwiększenia wydatków na B+R wiążą się najpewniej z uruchomieniem w tym roku nowej fali dotacji unijnych na ten cel w latach 2014-2020, które w Polsce wyniosą ponad 10 mld euro oraz zamiarem wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na B+R w 2016 – wyjaśnia Michał Turczyk, dyrektor w zespole R&D and Government Incentives, Deloitte.

Czynnikiem, który kolejny rok z rzędu miał największy wpływ na wzrost wydatków na B+R w Polsce była dostępność kilku różnych form korzyści dla firm, w tym dotacji pieniężnych i ulg podatkowych. Tegoroczne wyniki badania dowodzą również ciągłego wzrostu znaczenia innych czynników zewnętrznych: dostępności wykwalifikowanej i doświadczonej kadry badawczej, większej liczby dotacji niż ulg podatkowych oraz dostępu do uniwersytetów i jednostek badawczych, a także współpracy z nimi.

Ponad dwie trzecie spośród polskich firm, które decydują się na współpracę z jednostkami badawczymi, czyni to, ponieważ jest to niezbędne dla przeprowadzenia projektów badawczych. Dla połowy firm takim powodem są wymagania systemu wsparcia, a dla 41 proc. chęć otrzymania wyższego dofinansowania.

W Polsce 38 proc. respondentów deklaruje, że ma wiedzę na temat dotacji i z nich korzysta. Aż 45 proc. firm orientuje się w systemie dotacji na działalność B+R, ale nie aplikuje o dofinansowanie, ponieważ proces uzyskania i korzystania z nich jest zbyt sformalizowany i skomplikowany. Na szczęście w nowej perspektywie unijnej zmiany idą w kierunku uproszczenia procedur.

Zdaniem ankietowanych, na wzrost wydatków na B+R w ich firmach najbardziej wpłynąłby mieszany system zachęt, składający się zarówno z ulg, jak i dotacji.

Z roku na rok nasze badanie udowadnia, że polscy przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość i wiedzę na temat działalności B+R. Nadal jednak czynnikiem zewnętrznym mającym największy wpływ na poziom wydatków B+R jest dostępność większej liczby rodzajów wsparcia, a współpraca z jednostkami naukowymi stymulowana jest głównie wymogami programów pomocowych lub chęcią uzyskania wyższego dofinansowania. Można zatem dojść do wniosku, że polskie przedsiębiorstwa nie dostrzegają jeszcze korzyści wynikających z badań, rozwoju i innowacji i oparcia na tych filarach swojego długofalowego rozwoju – podsumowuje Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarządzająca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte.

0 857

Zarząd Województwa Śląskiego ustalił termin ostatniego w ramach Programu Regionalnego 2007-2013 naboru projektów skierowanego do sektora MŚP. Do pozyskania zostało łącznie 2,7 mln euro.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem konkursów mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły od 20 lipca br. składać aplikacje o dofinansowanie inwestycji związanych z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów oraz usług.

Wnioskodawca w ramach przedmiotowego konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.

Dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach poddziałania 1.2.4. RPO WSL 2007-2013 (typ projektu 13). Nabór wniosków zostanie automatycznie zamknięty z chwilą złożenia wniosków na kwotę wyczerpującą 400% alokacji przeznaczonej na konkurs. W przypadku, kiedy fakt taki nie nastąpi, zakończenie naboru dokona się najpóźniej 31 lipca br.

Inwestycje mogą być realizowane do dnia 30 września 2015r.

Zasady składania projektów są niezmienne w stosunku do dotychczas stosowanych w ramach tzw. „starej perspektywy”, czyli RPO WSL 2007-2013. Wnioskodawcę obowiązuje złożenie dokumentów zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie.

Szczegółowe ogłoszenie i pakiet aplikacyjny

Źródło: slaskie.pl

Projekty związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi otrzymają dofinansowanie praktycznie ze wszystkich programów krajowych i regionalnych na lata 2014-2020 – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas wystąpienia na Polsko – Indyjskim Forum IT.

Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) to jeden z jedenastu tzw. celów tematycznych, czyli kierunków inwestowania funduszy UE w nowej perspektywie. Na ten obszar przeznaczono ponad 3 mld euro. Najwięcej – 2 mld – w krajowym Programie Polska Cyfrowa.

To środki na budowę sieci szerokopasmowych, cyfryzację administracji (e-usług publiczne, usprawnienie wewnętrznych procesów w urzędach), digitalizację zasobów nauki i kultury oraz rozwój umiejętności cyfrowych mieszkańców Polski.

Te 3 mld euro to nie wszystkie fundusze, jakie w latach 2014-2020 przeznaczymy na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych. TIK to narzędzie o charakterze przekrojowym. Dlatego wiele działań kluczowych dla cyfryzacji otrzyma wsparcie z różnych programów krajowych – podkreśliła wiceminister Wendel.

Takim wsparciem zostaną objęte m.in. projekty infrastrukturalne, zakładające wykorzystanie nowoczesnych technologii. Mogą one dotyczyć np. transportu (inteligentne systemy transportowe, lokalne centra sterowania ruchem, energetyki (inteligentne sieci energetyczne) czy ochrony środowiska (systemy automatyki i robotyki np. w oczyszczalniach ścieków, czy spalarniach). Fundusze na te cele znajdą się w Programie Infrastruktura i Środowisko i programach regionalnych.

Beneficjenci będą mogli też prowadzić badania w zakresie TIK oraz inwestować w wykorzystanie nowoczesnych technologii w firmach. Pozwoli to m.in. na automatyzację wielu procesów, rozwój e-handlu, budowę systemów wymiany danych. Takie przedsięwzięcia będą mogły otrzymać dofinansowanie z Programu Inteligentny Rozwój i programów regionalnych.

TIK można także wykorzystać do inwestycji w wiedzę i umiejętności. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowane będzie podnoszenie kompetencji cyfrowych w obszarach związanych z rynkiem pracy, edukacją, czy włączeniem społecznym.

Planuje się m.in. kontynuację programu „Cyfrowa szkoła”- powstaną nowe elektroniczne materiały edukacyjne, nauczyciele i uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności cyfrowe, a szkoły otrzymają niezbędny sprzęt.

Wiceminister Wendel zwróciła też uwagę na możliwości, jakie dają technologie informacyjno-komunikacyjne w rozwoju inteligentnych miast (tzw. smart city). Na działania związane z szeroko rozumianą ideą smart city przeznaczono w programach operacyjnych ponad 18 mld euro.

– Na ideę inteligentnego miasta składają się między innymi inwestowanie w wiedzę i umiejętności, także cyfrowe, mieszkańców, dostępność e-usług, sprawne zarządzanie informacją i komunikacja z mieszkańcami w urzędach oraz większy ich udział w podejmowaniu decyzji – zaznaczyła wiceminister.

Wiele elementów tej idei może liczyć na wsparcie z nowej puli środków unijnych. Oprócz wspomnianych już inwestycji infrastrukturalnych (np. inteligentne sieci energetyczne, systemy zarządzania sieciami wodociągowym, inteligentne systemy transportowe), które otrzymają dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko i programów regionalnych, fundusze UE pomogą rozwinąć kompetencje mieszkańców miast i zwiększą ich aktywność zawodową. Umożliwią też włączenie grup społecznie wykluczonych.

Dla inteligentnego miasta równie ważna jest działalność badawczo-rozwojowa i innowacyjna. Środki na ten cel znajdą się w Programie Inteligentny Rozwój. Kluczowa jest także ochrona środowiska, rozwój transportu publicznego i rewitalizacja, rozumiana nie tylko jako prosty remont, ale kompleksowe działanie w wielu obszarach.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl

0 1011

Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi” został uzupełniony o nowe działania. W ramach programu będzie udzielane finansowanie w przypadku przedsięwzięć podejmowanych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Ochrona powierzchni ziemi”, którego budżet opiewa na 201,9 mln zł. Oprócz korekt wprowadzona została nowa część programu, pozwalająca na finansowanie przedsięwzięć  związanych z usuwaniem odpadów powodujących  zagrożenie dla życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Przywracamy wartości użytkowe terenom zdegradowanym

W części pierwszej programu sprecyzowane zostały warunki dofinansowania przez NFOŚiGW przedsięwzięć pozwalających na ponowne wykorzystanie terenu, który wskutek działalności człowieka stracił swe wartości użytkowe.

Projekty mogą obejmować m.in. usuwanie odpadów, oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi, działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkód w środowisku czy też przygotowanie terenu do pełnienia nowych funkcji. Dofinansowaniu podlega również przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Wśród przedsięwzięć, mogących zyskać wsparcie z środków NFOŚiGW, znajduje się również zamykanie i rekultywacja odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki o oprocentowaniu zmiennym – WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku. Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu w przypadku spełnienia określonych warunków.

Kwota pożyczki może wynosić do 90 proc. kosztów kwalifikowanych lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”).

Przeciwdziałamy zagrożeniom życia lub zdrowia oraz nieodwracalnym szkodom
w środowisku

W ramach rozszerzonej oferty finansowania NFOŚiGW umożliwia wsparcie zagospodarowania niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Narodowy Fundusz proponuje atrakcyjne wsparcie w formie pożyczki wynoszące do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego.

Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc wypłaconej kwoty pożyczki w przypadku spełniania określonych warunków.

Dodatkowo dla beneficjentów realizujących  przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego Narodowy Fundusz przygotował niskooprocentowane  pożyczki wynoszące 0,1 proc. w skali roku z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków programu.

Dofinansowanie w formie dotacji kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Możliwe wsparcie dotacyjne wynosi nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku dofinansowania udzielanego podmiotom krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz  do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Źródło: nfosigw.gov.pl

0 1111

Do 22 czerwca przedsiębiorcy mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Choć ta edycja konkursu już jest zamknięta, w IV kwartale 2015 roku ogłoszony zostanie nowy konkurs – rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest na I kwartał 2016 roku.

Warto zawczasu zorientować się, na jakich zasadach odbywa się Poddziałanie 1.1.2 i jakie kryteria okazują się decydujące podczas przyznawania środków, aby zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania. Pula środków w konkursie wynosi aż 0,5 mld zł, głównym jego celem jest stymulowanie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie w ich działalności rezultatów prac badawczo-rozwojowych.

Konkurs skierowany jest głównie (choć nie tylko) do sektora MSP – to właśnie małe firmy mogą liczyć na największe dofinansowanie: mikro i małe przedsiębiorstwa 45%, średnie 35%, a pozostałe tylko 25% kosztów projektu.

Co przedsiębiorcy mogą zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania?

– Prace nad przygotowaniem projektu warto rozpocząć dużo wcześniej, nawet na kilka miesięcy przed ogłoszeniem naboru. Potem zazwyczaj brakuje już czasu na skompletowanie potrzebnych dokumentów, a więc np. biznesplanu, pozwoleń na budowę, umów o współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, projektów technicznych. Przedsiębiorcy powinni też pamiętać o krajowych inteligentnych specjalizacjach – są to dziedziny gospodarki lub nauki, na które Polska chce stawiać w ciągu najbliższych 7 lat. Celem ich ustanowienia jest doprowadzenie do powstania nowych rynków aktywności, a wpisanie się w te specjalizacje będzie jednym z kryteriów przy przyznawaniu dotacji.

Obecnie istnieje 18 takich specjalizacji – obowiązują do roku 2020, ale co rok będą aktualizowane. Dla ułatwienia pogrupowano je w pięć działów, m.in. innowacyjne technologie i procesy przemysłowe czy zrównoważona energetyka. Jeśli zapoznamy się z nimi jeszcze przed rozpoczęciem pracy nad wnioskiem, zyskamy czas na jego ewentualną korektę i będziemy wiedzieć, czy nasz projekt ma szansę na dofinansowanie – mówi Jan Kordasiewicz, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz, ekspert w zakresie funduszy unijnych i sektora B+R.

Najwięcej w Poddziałaniu 1.1.2 zyskać mogą MSP: dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarezerwowano w budżecie aż 400 000 mln zł, dla innych przedsiębiorców tylko 100 000 mln zł.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego wynosi 5 mln zł dla MSP i 20 mln zł dla innych podmiotów, maksymalnie pozyskać można 15 mln EUR.

Na co mogą zostać przeznaczone te środki?

Do kosztów kwalifikowanych zaliczają się wynagrodzenia, podwykonawstwo (które można zlecić uczelni, jednostce badawczej lub zewnętrznej firmie), patenty, licencje, raporty, koszt aparatury badawczej a także koszty budynków i gruntów. Warto dodać, że jeżeli wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione (poprzez określoną liczbę prezentacji na konferencjach, publikacji w czasopismach naukowych lub za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania), poziom wsparcia może zostać zwiększony aż o 15%.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 w ramach członkostwa w Unii Europejskiej Polska otrzyma dofinansowanie w wysokości 82,5 mld euro. Większość tych środków zostanie rozdysponowana za pośrednictwem programów operacyjnych, które dzielimy na krajowe (centralne) i regionalne (w każdym województwie po jednym).

Istnieje sześć programów krajowych, których łączna pula wynosi 45,58 mld euro: Infrastruktura i Środowisko (27,41 mld), Polska Cyfrowa (2,17 mld), Wiedza Edukacja Rozwój (4,69 mld), Polska Wschodnia (2 mld), Pomoc Techniczna (700,12 mln) i najważniejszy dla przedsiębiorców Inteligentny Rozwój (8,61 mld).

Konkursy w ramach PO Inteligentny Rozwój organizują instytucje pośredniczące, m.in. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Głównym celem dofinansowania z NCBiR jest poprawa współpracy pomiędzy nauką i biznesem w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Przedsiębiorcy, którzy pozyskają dotację, mają szansę zwiększyć swoją konkurencyjność inwestując w innowacje oraz badania i rozwój.

NCBiR przygotował aż kilkanaście programów, w ramach których będzie można pozyskać dofinansowanie w 2015 roku, np. GO_GLOBAL, STRATEGMED, BLUE GAS, CuBR, E-PIONIER oraz właśnie opisane wyżej Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

Od 1 do 10 września 2015 roku będzie można składać wnioski w ramach konkursu na inkubację nowych pomysłów społecznych, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 24 000 000 PLN (6 000 000 PLN na każdy z czterech tematów).

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Informacje o sposobie składania wniosków można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl

0 1816

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój program Demonstrator+ stanowi wsparcie publiczne dla innowacyjnych firm, które będą mogły w jego ramach przetestować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych produkty, usługi i technologie będące efektem prac badawczo-rozwojowych przed wprowadzeniem ich na rynek.

Dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości maks. 60 proc. kosztów kwalifikowanych będą przedsięwzięcia mające charakter projektów badawczych obejmujących wyłącznie prace rozwojowe.

W ogłoszonym naborze, który potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2015 roku, najważniejsze kryterium oceny stanowić będzie to, czy rezultat projektu (produkt, usługa, technologia) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Istotne będzie także udowodnienie, że istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz że wdrożenie do działalności gospodarczej opracowanego w ramach prac B+R rozwiązania będzie opłacalne.

Zaplanowany na 2015 rok budżet w kwocie 500 mln zł pozwoli zrealizować szereg projektów, umożliwiających wprowadzenie do praktyki gospodarczej wielu innowacji.

 

Krzysztof Herod
Dyrektor Zarządzający
Wettin Group

 

0 905

Ruszają pierwsze konkursy z programu Wiedza Edukacja Rozwój – następcy programu Kapitał Ludzki – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla szkół wyższych, na które przeznaczono 350 mln zł.

Dotacje zostaną podzielone na tzw. Program Rozwoju Kompetencji (działanie 3.1 programu WER ,,Kompetencje w szkolnictwie wyższym’’) oraz finansowanie systemów antyplagiatowych, czyli działanie 3.4 programu WER ,,Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego’’. Nabór projektów rozpocznie się 22 czerwca br. i potrwa przez miesiąc, do 22 lipca 2015 r.

Główną ideą Programu Rozwoju Kompetencji jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Ze wsparcia unijnego w ramach wspomnianego programu skorzystają uczelnie – publiczne i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję programu, a budżet na aktualny konkurs wynosi 250 mln zł.

Główną ideą jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję Programu, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 250 mln zł.

Z kolei na finansowania systemów antyplagiatowych dla szkół wyższych przeznaczono w obecnej edycji 100 mln zł. Pieniądze można będzie przeznaczyć na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Uczelnie mogą również sfinansować opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem

Celem działań planowanych w ramach PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego jest wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Na działania z tego zakresu przeznaczone zostanie ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom EFS m.in. 75 tys. studentów podniesie swoje kompetencje.

Źródło oraz więcej informacji: serwis programu WER

Link:

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#

RANKING

0 1292
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych. Tym razem podsumujemy rok 2018. Skuteczność firm konsultingowych badamy i klasyfikujemy od 2005 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

Ludzie od funduszy

0 711
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...