Slider

1 3418

Bezpłatne konferencje o wsparciu UE dla przedsiębiorstw.

Zielona Góra 22 czerwca, Poznań 23 czerwca, Bydgoszcz 30 czerwca, Kraków 7 lipca, Rzeszów 8 lipca.

Tematy:
  • Co to jest innowacja przełomowa?
  • Finansowanie innowacji, ekoinnowacji i nowych technologii
  • Szybka ścieżka, Badania na rynek, Kredyt na innowacje technologiczne, Demonstrator – jak dobrze przygotować projekt
  • Najważniejsze zmiany w zasadach pozyskiwania dotacji unijnych
  • Dotacje dla przedsiębiorstw w Twoim województwie

Na konferencji wystąpią wybitni menedżerowie zajmujący się wsparciem unijnym!

Pobierz program:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie
Zapisz się teraz:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie

 

pustepole9

 

0 1324

,,Nowe perspektywy dla Twojej firmy – Co musisz wiedzieć ubiegając się o dotację ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020’’ – pod takim wspólnym tytułem BOŚ Bank przeprowadził cykl konferencji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

0 1212

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.

0 1501

Już 23. marca przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, regionalnych instytucji wdrażających, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i Centrum Finansowania Comarch dyskutować  będą o unijnych środkach, które mają wspierać firmy a w szerszej perspektywie przyczyniać się do innowacyjności i konkurencyjności polskiej  gospodarki. Zainteresowani przedsiębiorcy po zarejestrowaniu się mogą bezpłatnie oglądać transmisję tego wydarzenia.

0 5177

Studium wykonalności (feasibility study) jest szczegółową analizą zaplanowanego projektu. Obejmuje ona zarówno analizę finansowo-ekonomiczną, techniczną jak i prawną oraz instytucjonalną, której celem jest zbadanie zasadności przedsięwzięcia. Jej istotą jest krytyczna analiza wszystkich szczegółów operacyjnych wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest obowiązkowe przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument należy przedstawić w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie. Każda część studium wykonalności powinna zostać przeprowadzona z należytą dokładnością i zawierać wszystkie wymagane punkty.

Analiza ekonomiczno-finansowa wskazuje na zasadność realizacji inwestycji – analizuje przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Uwzględnia obliczenia zarówno bez środków z Unii Europejskiej jak i łącznie ze środkami unijnymi. Dużą uwagę przykłada się tu do takich wskaźników finansowych jak NPV, IRR oraz do samej polityki cenowej. Obejmuje także szeroko rozumianą ekonomiczno-społeczną analizę kosztów i korzyści społecznych.

Analiza techniczna jest wykonywana na podstawie projektu technicznego. Ma na celu wykazanie wykonalności technicznej projektu i wyższości zaproponowanego rozwiązania technicznego nad wariantami alternatywnymi.

Analiza prawna i instytucjonalna projektu bada zgodność przedmiotową projektu z prawem europejskim i polskim oraz wytycznymi sektorowymi Ministerstwa.

W analizie kontekstu społeczno-gospodarczego inwestora badana jest lokalizacja inwestycji oraz zapotrzebowanie i popyt na daną usługę. W tym miejscu rozważa się także opcje technologiczne, plan produkcji, metodę wdrożenia oraz potrzeby w zakresie zasobów ludzkich.

Nierozerwalnym punktem studium wykonalności jest sam harmonogram rzeczowy i rzeczowo-finansowy, który w przejrzysty sposób prezentuje przedsięwzięcie rozłożone w czasie.

Podstawowymi zasadami tworzenia studium wykonalności jest rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji. Cele projektu powinny być jasno określone, a zaprezentowane wnioski powinny wykazywać zależność i zgodność merytoryczną. Analizy należy przeprowadzać spójnie
i przejrzyście pokazywać ich wyniki. Ważna jest także sama logika prezentowanych badań i materiałów.

Studium przeprowadzone jest w fazie formułowania projektu. Ma za zadanie zweryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji. Jednocześnie wskazuje na poziom spełnienia oczekiwań i potrzeb przewidywanych beneficjentów.

Etapy tworzenia studium wykonalności

Pierwszym punktem dokumentu jest Wprowadzenie. Powinno ono zawierać tytuł i krótki opis celu projektu sformułowany w jednym lub dwóch zdaniach. Następnie przedstawia się wnioskodawcę i podmioty współpracujące. Należy podać podstawowe dane dotyczące podmiotów m.in. nazwę oraz siedzibę. Jeżeli jednym z zaangażowanych podmiotów jest spółka non profit (nie działający dla zysku) należy podać wszystkich jej udziałowców.

Drugi punkt to Streszczenie Studium, które składa się z dwóch części. Pierwsza to Streszczenie Projektu, które powinno się zawrzeć na jednej lub dwóch stronach (Times New Roman 12). W tym miejscu należy przedstawić genezę i opis projektu oraz jego typ (tzn. czy jest on realizowany w konsorcjum, czy samodzielnie). Następnie powinno się uzasadnić potrzebę realizacji projektu i określić końcowe jego wyniki. Istotny jest fakt, że ta część zostanie napisana dopiero po sporządzeniu całości dokumentu, w której opisane zostaną wszystkie elementy w sposób szczegółowy. Druga część to podsumowanie przeprowadzonych analiz i zamieszczenie ich wyników wraz z rekomendacjami. Zawiera ona uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia, cele projektu przedstawione na podstawie matrycy logicznej, wykonalność ekonomiczno-finansową i instytucjonalną projektu, sposób jego wdrażania oraz stan po zrealizowaniu. Samo streszczenie studium ma na celu dostarczenie informacji dotyczących poziomu naukowego zaplanowanego projektu, poprawności przyjętej metodyki i narzędzi badań oraz możliwości wdrożenia oraz wykorzystania wyników w gospodarce.

Trzeci punkt studium wykonalności to Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego. Konieczne jest tu skupienie się na 6 ważnych elementach. Po pierwsze należy podać lokalizację projektu, która wskaże na potencjał położenia geograficznego i uzasadni trafność wyboru danego miejsca. Po drugie niezbędne jest wskazanie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, czyli przedstawienie wpływu efektów przedsięwzięcia na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rozwój współpracy między dziedziną badań i rozwoju, a gospodarką. Po trzecie przedstawia się politykę sektorową oraz zbieżność projektu z dokumentami strategicznymi m.in. z tematyką, która została określona przez ministra właściwego resortu. Poprzez wskazania odpowiednich danych z dokumentów strategicznych dotyczących sektora branży, regionu, całego kraju wskazuje się na zgodność przedsięwzięcia ze sformułowanymi celami w dokumentach. W czwartym podpunkcie należy przedstawić powiązania projektu z innymi programami lub inicjatywami Unii Europejskiej. Podaje się informacje dotyczące realizacji projektów o podobnej tematyce oraz dotyczące współpracy wnioskodawcy z innymi zespołami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Warto wskazać ewentualną komplementarność wnioskowanego projektu z innymi, które zostały już sfinansowane w ramach innych inicjatyw lub programów. Piątym elementem jest udowodnienie, że projekt Wnioskodawcy jest związany z jego obecnymi programami badawczymi i inwestycjami bądź stanowi integralną część większego przedsięwzięcia. Na końcu należy skupić się na zgodności projektu z tzw. politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej i wykazać, że projekt ma na nie przynajmniej neutralny wpływ.

W czwartym punkcie studium wykonalności należy zawrzeć Logikę Interwencji. Powinno się w nim skupić na celach projektu oraz na wskaźnikach ich realizacji. Określa się zarówno cele ogólne jak i bezpośrednie, biorąc pod uwagę fakt, że cel bezpośredni musi wynikać ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele ogólne z jego skutków.

Kolejny, piąty, punkt przedstawia Analizę popytu. Obejmuje ona analizę przydatności rezultatów projektu do zastosowań praktycznych oraz określa popyt na jego wyniki. Pierwsza część obrazuje jak rezultaty przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Innymi słowy jakie będą ich zastosowania praktyczne. Należy tu opisać rynek, na którym realizowany jest projekt, wskazać na strukturę rynku i jego potencjał, przedstawić ilość uczestników, którzy mogą być zainteresowani wynikami przedsięwzięcia oraz jaki będzie ostateczny rezultat przedstawiony do wiadomości na tym rynku. Natomiast druga część ma na celu przedstawienie popytu na wyniki przedsięwzięcia badawczego. W tym miejscu definiowany jest rynek, określana jego struktura i wielkość. Identyfikuje się także odbiorców rezultatów projektu. Należy podać ile podmiotów z danego rynku zgłasza zapotrzebowanie na rezultaty projektu.

Szósty etap studium wykonalności zawiera Analizę Instytucjonalno-prawną. Składa się ona
z pięciu podstawowych elementów. Powinna zawierać: Status prawny wnioskodawcy oraz innych uczestników projektu, charakterystykę działalności naukowo-badawczej wnioskodawcy, jego doświadczenie w realizacji projektów na przestrzeni ostatnich lat, informacje na temat wykonalności przedsięwzięcia pod względem organizacyjnym oraz prawnym. W przedostatnim ww. podpunkcie należy opisać system zarządzania przedsięwzięciem, który będzie zawierał strukturę organizacyjną związaną z realizacją projektu, podział kompetencji i zadań oraz przypisanie odpowiedzialności za ich wykonanie. Z kolei ostatni podpunkt powinien zawierać m.in. informacje dotyczące konieczności uzyskania pozwoleń, ograniczeń wynikających z praw własności.

Siódmym elementem studium wykonalności jest Analiza techniczna. Musi ona zawierać przede wszystkim opis zasobów technicznych takich jak: maszyny, grunty, urządzenia, budynki. Posiadana aparatura naukowo-badawcza, która zostanie wykorzystana podczas realizacji projektu powinna zostać podzielona na laboratoria, a każde urządzenie powinno mieć przypisaną wielkość wykorzystania. Trzeba także wskazać, o jakie urządzenia powinno się ewentualnie uzupełnić posiadane zasoby, a także zaznaczyć ich umiejscowienie. Zaleca się, aby powyższe informacje przedstawiać w formie tabel i schematów. Ponadto w analizie technicznej przedstawia się opis techniczny projektu, który będzie wskazywał na metodykę prac badawczych oraz podawał szczegółowe założenia techniczne przedsięwzięcia. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego „należy uzasadnić, że przyjęte rozwiązania techniczne proponowanego projektu zapewnią jego wykonalność, są zgodne z najlepszymi znanymi praktykami oraz charakteryzują się optymalną efektywnością technologiczną, cenową i jakością”. Równie istotna jest sama lokalizacja przedsięwzięcia. Szczególne znaczenie ma ona w kontekście analizy wpływu na środowisko naturalne, dlatego konieczne jest określenie ewentualne zagrożenia dla środowiska w fazie budowy lub realizacji projektu, eksploatacji oraz po zakończeniu badań.

W ósmym punkcie tworzenia studium wykonalności zawiera się całościowy Plan Realizacji Projektu. Powinno  umieścić się w nim opis poszczególnych zadań badawczych, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu (zawierający strukturę oraz wysokość planowanych wydatków na poszczególne zadania), harmonogram realizacji przedsięwzięcia (etapy realizacji w podziale na kwartały wraz z określeniem czasu realizacji każdego zadania oraz z uwzględnieniem tzw. „kamieni milowych”), trwałość rezultatów projektu (min. przez okres 5 lat) oraz promocję projektu (określa się sam cel promocji, grupy docelowe, środki i metody, zakładany budżet oraz odpowiedzialność za realizację promocji). W przypadku tworzenia harmonogramu realizacji zadań zalecane jest jego przedstawienie w postaci wykresu Gantt’a. Natomiast jeżeli chodzi o kamienie milowe, to ich przykładami mogą być: uzyskanie decyzji pozwalającej na dalszą realizację przedsięwzięcia (zaakceptowanie wniosku, uzyskanie pozwolenia lub licencji na konkretne działanie, podpisanie umowy o dofinansowanie, wyłonienie wykonawcy prac, rozliczenie końcowe).

Ostatni etap konstruowania studium to przeprowadzenie Analizy finansowej, którą wraz
z matrycą logiczną należy zamieścić w załącznikach do studium wykonalności. Skupia się ona na trzech elementach. Po pierwsze należy przedstawić sytuację finansową Wnioskodawcy. Zawiera ona nie tylko samą ocenę sytuacji, ale także wrażliwość przedsięwzięcia na ewentualne zakłócenia procesu dotacji, skutki niedoszacowania oraz propozycje metod zaradczych. Po drugie konieczne jest zamieszczenie  przepływu pieniężnego (wykorzystując metodę standardową lub złożoną), które obejmą cały okres realizacji projektu oraz dodatkowe 5 lat. W ten sposób wskaże się na trwałość rezultatów. W trzecim podpunkcie należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej. Powinna ona wykazać, że założone w projekcie środki finansowe pokryją wszystkie jego koszty, a sytuacja finansowa wnioskodawcy pozwoli zarówno na realizację projektu jak i na zachowanie trwałości rezultatów przedsięwzięcia przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji. Jeżeli jednak wnioski nie prowadzą do pozytywnych wyników, to należy ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji i zmienić założenia projektu w niezbędnym zakresie, a następnie opisać i uzasadnić wprowadzone zmiany.

Przeprowadzenie studium wykonalności jest niezbędne dla każdego projektu inwestycyjnego. Umożliwia ono zdiagnozowanie problemów i znalezienie ich rozwiązania. Pozwala określić właściwy zakres rzeczowy inwestycji oraz wskazać najlepsze rozwiązania zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego. Dzięki dokładnej analizie projektu można obliczyć finansową, technologiczną i środowiskową wykonalność zamierzenia oraz zdiagnozować trwałość jego rezultatów i produktów. Studium wykonalności przedstawia korzyści Wnioskodawcy i bada uwarunkowania przedsięwzięcia. Pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania, które powinien zadać sobie każdy wnioskodawca: jakie korzyści dadzą wyniki projektu społeczeństwu i gospodarce, a jakie będą jego koszty; czy projekt jest możliwy do wykonania pod względem środowiskowym i prawnym (zagospodarowanie przestrzenne, administracja); czy spełnia wymogi techniczne (możliwość zbudowania). Dzięki precyzyjnemu przygotowaniu studium wykonalności wnioskodawca jest w stanie wybrać najlepszy wariant realizacji danej inwestycji, zoptymalizować zakres przedsięwzięcia, sprawdzić czy przy danych założeniach istnieje możliwość jego wykonania oraz czy projekt będzie opłacalny.

 

Dayana Napoles Grabek

Dyrektor Biura Pozyskiwania Środków UE

logo mcs

0 1084

Polska i inne kraje unijne otrzymają w 2016 r. ponad 111 mln euro na promocję produktów rolnych i rolno-spożywczych. Chodzi m.in. o promocję wołowiny na rynkach pozaeuropejskich. Na kampanie promocyjne Unia chce wydawać rocznie nawet 200 mln euro.

0 1156

Do końca stycznia przedłużono firmom telekomunikacyjnym czas na składanie zgłoszeń w pierwszym konkursie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W obecnej perspektywie finansowej na rozbudowę sieci przeznaczono ponad miliard euro. W ramach poprzedniej perspektywy finansowej prowadzono działania na terenie czternastu województw.

– Teraz będą realizowane projekty w ramach pierwszej osi priorytetowej programu operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC – red.) – informuje agencję Newseria Biznes Maciej Koziara, prezes zarządu firmy Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe. – Dzięki niemu mają powstać przede wszystkim sieci dostępowe, a nie tzw. hurtownie, do których przyłączają się operatorzy dostarczający internet użytkownikom końcowym.

Jak wynika z opisu PO PC w ramach pierwszej osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” w obecnej perspektywie finansowej wspierane będą działania umożliwiające korzystanie z sieci szerokopasmowych. Na realizację osi przeznaczono 1 mld 20 mln euro, ale wysokość poszczególnych dotacji ma być uzależniona od potrzeb inwestycyjnych zidentyfikowanych na danym obszarze, lokalnych uwarunkowań, w tym szczególnie oceny ekonomicznej inwestycji (obecność infrastruktury, dostępność usług, gęstość zaludnienia, typ zabudowy, ukształtowanie terenu itp.).

Pomoc ma być kierowana przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i ma polegać na wsparciu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych, które będą miały na celu zapewnienie szerokopasmowego dostęp do szybkiego internetu, czyli o prędkości 30 Mb/s i większej.

Pod koniec września br. w Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłoszono zasady naboru, a w listopadzie rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do pierwszego ogólnopolskiego konkursu. Procedura miała potrwać do końca 2015 r., jednak ostatecznie przedłużono ją do końca stycznia.

– Sieć światłowodowa jest infrastrukturą XXI wieku, porównywalną z autostradami – tłumaczy Maciej Koziara. – Dzięki niej można mieć łatwiejszy dostęp do aplikacji, które są wymagane, i w rezultacie prowadzić działalność gospodarczą, nie wychodząc z domu, mieszkając w swoim terenie, nie migrując do innych miast. Będzie to również miało znaczenie dla poszczególnych gmin, bo podatki pozostaną na miejscu. To możliwość rozwijania przedsiębiorczości na danym terenie.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej sieci szerokopasmowe realizowane były na terenie czternastu województw. Jednak zdaniem Macieja Koziary dotychczas nie ma wśród nich liderów, bo różny był między innymi poziom dofinansowania. Pięć województw prowadziło tego rodzaju inwestycje w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Łącznie do realizacji skierowano kilkadziesiąt projektów z budżetem przekraczającym 1 mld zł.

– Na razie nie da się ocenić rentowności, walczymy o to, żeby nie przynosiły strat – wskazuje Maciej Koziara. – Obniżenie stawek spowodowałoby nieopłacalność inwestycji. Zobaczymy, jak będzie kształtował się rynek. Najważniejszy jest popyt. Jeżeli wzrośnie świadomość społeczeństwa, że sieci światłowodowe to infrastruktura XXI wieku, to operatorzy hurtowi mieliby zapewnione funkcjonowanie przez następne lata , a projekty byłyby rentowne.

W przyszłości planowany jest drugi konkurs, ale jego założenia nie są jeszcze znane.

Mam nadzieję, że zmienią się trochę warunki – przekonuje Maciej Koziara. – Projekty powinny podpinać się do sieci wybudowanej w ramach poprzedniej perspektywy finansowej, co zapewniłoby wsparcie. Mogłaby ona funkcjonować już po włączeniu wszystkich operatorów na danym obszarze.

Jak wynika z raportu „Digital Agenda for Europe” Komisji Europejskiej, Polska jest jednym z najmniej zinformatyzowanych krajów UE. Pod względem tzw. penetracji łączy szerokopasmowych (liczba na 100 mieszkańców – red.), zajmuje przedostatnie miejsce w Europie i wyprzedza tylko Rumunię. Sytuacja najgorzej wygląda na wsi, gdzie dysproporcja między większością państw europejskich a Polską jest jeszcze większa. O ile w krajach UE tzw. wskaźnik pokrycia wynosi około 83 proc., to na polskiej prowincji tylko 58 proc. Z raportu wynika, że pozamiejskie tereny większości państw UE mają wyższy wskaźnik niż Polska ogółem, wliczając miasta, aglomeracje oraz stolicę.

Źródło: newseria.pl

0 1151

W 2016 roku kraje unijne dysponować będą budżetem w wysokości ponad 111 mln euro na działania w zakresie promocji produktów rolnych i rolno-spożywczych. Docelowo w 2019 roku kwota wsparcia wynieść ma 200 mln euro. Fundusze posłużą do realizacji kampanii informacyjnych prowadzonych poza obszarem Unii Europejskiej oraz wewnątrzunijną promocję produktów regionalnych.

– Mechanizmy, które pozwalają promować wołowinę na rynku wewnętrznym czy Unii Europejskiej, i mechanizmy, które pozwalają promować w krajach trzecich, to są w tej chwili dwa różne mechanizmy. Wchodzi teraz reforma polityki promocji Unii Europejskiej i tam jest duży nacisk na promocję w krajach trzecich – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Projekt reformy promocji produktów rolno-spożywczych zakłada rozszerzenie prowadzonych działań także poza rynki unijne. Zwiększeniu ulegnie jednocześnie pula środków, którą dysponować będą kraje członkowskie. W obecnym roku na ten cel przeznaczone zostanie 111 mln euro, a w roku 2019 będzie to już 200 mln euro.

– 75 proc. budżetu będzie prawdopodobnie przeznaczone na to, aby nadwyżki towaru z Europy wysyłać w dobrych cenach poza rynek europejski. 25 proc. budżetu będzie przeznaczone na promocję w Unii Europejskiej i tu będzie spora konkurencja – informuje Wierzbicki.

Źródło: newseria.pl

0 2216

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało kolejny konkurs dla firm. Dotację na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe można będzie tym razem uzyskać poprzez sektorowy program INNOCHEM w ramach programu Inteligenty Rozwój. Nabór wniosków (działanie 1.2 ,,Sektorowe programy B+R’’) rozpocznie się 1 lutego 2016 r., a zakończy w miesiąc później, 1 marca 2016 r.

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...