Slider

0 849

Wkrótce może zabraknąć w Polsce projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych przez dotacje unijne. Przyczyna? Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, czyli Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Specjaliści alarmują, że nowe przepisy mogą mieć także inne dramatyczne skutki: likwidacja miejsc pracy związanych z obsługą OZE, wyższe ceny prądu oraz kary za niewypełnienie dyrektywy unijnej związanej. Do 2020 r. aż 15 procent zużywanej energii pochodzić ma bowiem z energetyki odnawialnej.

– Na energetykę wiatrową przewidziano w programach unijnych dla Polski ponad 170 mln euro, ok. 60 mln euro na poziomie krajowym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, a resztę na poziomie regionów – informuje Bartosz Kariackas, starszy analityk finansowy w firmie STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu OZE. – Informacje te zapisane są w treści programów operacyjnych wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Komisję Europejską, ich zmiana wymagałaby zgody KE, a to proces trudny i czasochłonny – dodaje.

Na ustawie stracą także gminy. Szacuje się, że ok. 200 mln zł wyniosą straty związane z podatkiem od nieruchomości, który miał być odprowadzony w związku z zaplanowanymi inwestycjami wiatrowymi.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polska ma jeden z najlepszych w Europie potencjałów do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz na morzu. W ciągu najbliższych 15 lat mogłoby u nas powstać kolejne 10 GW mocy na lądzie i do 6 GW mocy na Morzu Bałtyckim.

(InfoWire, informacja własna FE)

 

0 1018

Koszty związane z energią są jednymi z najistotniejszych, stałych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W obliczu rosnących cen energii, coraz większą uwagę przykłada się do jej efektywnego wykorzystywania. Jej racjonalne zużycie w przedsiębiorstwie przynosi wymierne korzyści finansowe  i wizerunkowe dla firmy.

Na szkoleniach ,,Przedsiębiorca z klimatem’’ uczestnik dowie się jakie są dostępne do dyspozycji narzędzia i mechanizmy pomagające w procesie optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie. Ponadto zapozna się z aktualnymi możliwościami wsparcia finansowego, do przeprowadzenia inwestycji poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, jak również inwestycji w odnawialne źródła energii.

Podczas szkolenia specjaliści odpowiedzą na pytania, jak oszczędzać energię w biurze, jak beznakładowo zmniejszyć zużycie paliwa, jak oszczędzać w budynkach dzięki termomodernizacji oraz jak pozyskać finansowanie ze środków unijnych na energooszczędność dla firmy.

Szkolenia dedykowane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (właścicielom i ich pracownikom). Organizowane są w większości dużych miast Polski, w okresie od sierpnia do listopada br. Organizatorami szkoleń są Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ośrodek Krajowego Systemu Usług) oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Więcej informacji na stronie www.autobusenergetyczny.pl

0 980

Redakcja Funduszy Europejskich i Raiffeisen Polbank zakończyli wspólny cykl konferencji pod tytułem: Jak podnieść konkurencyjność Twojej firmy – dotacje na innowacje. Konferencje skierowane były przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale także dużych firm. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia były znane z dużej skuteczności przy pozyskiwaniu dotacji firmy doradcze: EGC Doradztwo Europejskie oraz PWB. Menedżerowie i eksperci unijni spotkali się z przedsiębiorcami w pięciu miastach: w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie i Rzeszowie.

– Zainteresowanie, które towarzyszyło naszemu cyklowi świadczy o dużym proinnowacyjnym potencjale polskich przedsiębiorców. Na sali wywiązywała się często prawdziwa dyskusja, uczestnicy byli autentycznie ciekawi, jak rozpocząć starania o wsparcie unijne. Pytali także o wdrożenia konkretnych rozwiązań – komentuje Aleksandra Rutkowska, ekspertka ds. funduszy unijnych w Raiffeisen Polbank.

Menedżerowie z firm doradczych nie ukrywali przed słuchaczami żadnych meandrów związanych z pozyskiwaniem dotacji, ostrzegali przed trudnościami, ale zachęcali do podjęcia ryzyka. Tomasz Kęcerski, dyrektor zarządzający oraz Marzena Tymińska-Ładziak, dyrektor ds. Programów UE – oboje z EGC Doradztwo Europejskie – omówili wszystkie najważniejsze dla rozwoju firmy konkursy unijne: m.in. Demonstrator, tzw. Szybka Ścieżka (działanie 1.1.1 PO IR), Bon na innowacje i działanie Kredyt na innowacje technologiczne. – Program Inteligentny Rozwój wspiera cały proces powstawania innowacji – od tworzenia koncepcji, po przygotowanie prototypów i linii pilotażowych, a finalnie ich komercjalizację, czyli wdrożenie – mówi dyr. Tomasz Kęcerski. Przemysław Kowalski, prezes zarządu PWB, wskazywał na różnice w pozyskiwaniu dotacji w tej i poprzedniej perspektywie unijnej.

– Bez zaplanowanego  montażu finansowego trudno zrealizować jakąkolwiek inwestycję. Mówimy o tym przedsiębiorcom i wspieramy przy staraniach o dotacje – dodaje Aleksandra Rutkowska, z Raiffeisen Polbank. (sz)

1 3088

Bezpłatne konferencje o wsparciu UE dla przedsiębiorstw.

Zielona Góra 22 czerwca, Poznań 23 czerwca, Bydgoszcz 30 czerwca, Kraków 7 lipca, Rzeszów 8 lipca.

Tematy:
  • Co to jest innowacja przełomowa?
  • Finansowanie innowacji, ekoinnowacji i nowych technologii
  • Szybka ścieżka, Badania na rynek, Kredyt na innowacje technologiczne, Demonstrator – jak dobrze przygotować projekt
  • Najważniejsze zmiany w zasadach pozyskiwania dotacji unijnych
  • Dotacje dla przedsiębiorstw w Twoim województwie

Na konferencji wystąpią wybitni menedżerowie zajmujący się wsparciem unijnym!

Pobierz program:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie
Zapisz się teraz:
Konferencja w Zielonej Górze Konferencja w Poznaniu Konferencja w Bydgoszczy Konferencja w Krakowie Konferencja w Rzeszowie

 

pustepole9

 

0 1024

,,Nowe perspektywy dla Twojej firmy – Co musisz wiedzieć ubiegając się o dotację ze środków UE w perspektywie 2014 – 2020’’ – pod takim wspólnym tytułem BOŚ Bank przeprowadził cykl konferencji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

0 952

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw zaprasza na konferencję „Finanse przedsiębiorstwa rodzinnego. Dywersyfikacja źródeł finansowania w kontekście pozyskiwania środków na innowacje w perspektywie 2014-2020”, która odbędzie się w dniu 2 czerwca br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego, przy ul. Miodowej 14.

0 1255

Już 23. marca przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, regionalnych instytucji wdrażających, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej i Centrum Finansowania Comarch dyskutować  będą o unijnych środkach, które mają wspierać firmy a w szerszej perspektywie przyczyniać się do innowacyjności i konkurencyjności polskiej  gospodarki. Zainteresowani przedsiębiorcy po zarejestrowaniu się mogą bezpłatnie oglądać transmisję tego wydarzenia.

0 3235

Studium wykonalności (feasibility study) jest szczegółową analizą zaplanowanego projektu. Obejmuje ona zarówno analizę finansowo-ekonomiczną, techniczną jak i prawną oraz instytucjonalną, której celem jest zbadanie zasadności przedsięwzięcia. Jej istotą jest krytyczna analiza wszystkich szczegółów operacyjnych wdrażania projektu. Sporządzenie studium wykonalności jest obowiązkowe przy ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej. Gotowy dokument należy przedstawić w formie załącznika do wniosku o dofinansowanie. Każda część studium wykonalności powinna zostać przeprowadzona z należytą dokładnością i zawierać wszystkie wymagane punkty.

Analiza ekonomiczno-finansowa wskazuje na zasadność realizacji inwestycji – analizuje przepływy pieniężne w czasie realizacji i eksploatacji inwestycji. Uwzględnia obliczenia zarówno bez środków z Unii Europejskiej jak i łącznie ze środkami unijnymi. Dużą uwagę przykłada się tu do takich wskaźników finansowych jak NPV, IRR oraz do samej polityki cenowej. Obejmuje także szeroko rozumianą ekonomiczno-społeczną analizę kosztów i korzyści społecznych.

Analiza techniczna jest wykonywana na podstawie projektu technicznego. Ma na celu wykazanie wykonalności technicznej projektu i wyższości zaproponowanego rozwiązania technicznego nad wariantami alternatywnymi.

Analiza prawna i instytucjonalna projektu bada zgodność przedmiotową projektu z prawem europejskim i polskim oraz wytycznymi sektorowymi Ministerstwa.

W analizie kontekstu społeczno-gospodarczego inwestora badana jest lokalizacja inwestycji oraz zapotrzebowanie i popyt na daną usługę. W tym miejscu rozważa się także opcje technologiczne, plan produkcji, metodę wdrożenia oraz potrzeby w zakresie zasobów ludzkich.

Nierozerwalnym punktem studium wykonalności jest sam harmonogram rzeczowy i rzeczowo-finansowy, który w przejrzysty sposób prezentuje przedsięwzięcie rozłożone w czasie.

Podstawowymi zasadami tworzenia studium wykonalności jest rzetelność i wiarygodność prezentowanych informacji. Cele projektu powinny być jasno określone, a zaprezentowane wnioski powinny wykazywać zależność i zgodność merytoryczną. Analizy należy przeprowadzać spójnie
i przejrzyście pokazywać ich wyniki. Ważna jest także sama logika prezentowanych badań i materiałów.

Studium przeprowadzone jest w fazie formułowania projektu. Ma za zadanie zweryfikować, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji. Jednocześnie wskazuje na poziom spełnienia oczekiwań i potrzeb przewidywanych beneficjentów.

Etapy tworzenia studium wykonalności

Pierwszym punktem dokumentu jest Wprowadzenie. Powinno ono zawierać tytuł i krótki opis celu projektu sformułowany w jednym lub dwóch zdaniach. Następnie przedstawia się wnioskodawcę i podmioty współpracujące. Należy podać podstawowe dane dotyczące podmiotów m.in. nazwę oraz siedzibę. Jeżeli jednym z zaangażowanych podmiotów jest spółka non profit (nie działający dla zysku) należy podać wszystkich jej udziałowców.

Drugi punkt to Streszczenie Studium, które składa się z dwóch części. Pierwsza to Streszczenie Projektu, które powinno się zawrzeć na jednej lub dwóch stronach (Times New Roman 12). W tym miejscu należy przedstawić genezę i opis projektu oraz jego typ (tzn. czy jest on realizowany w konsorcjum, czy samodzielnie). Następnie powinno się uzasadnić potrzebę realizacji projektu i określić końcowe jego wyniki. Istotny jest fakt, że ta część zostanie napisana dopiero po sporządzeniu całości dokumentu, w której opisane zostaną wszystkie elementy w sposób szczegółowy. Druga część to podsumowanie przeprowadzonych analiz i zamieszczenie ich wyników wraz z rekomendacjami. Zawiera ona uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia, cele projektu przedstawione na podstawie matrycy logicznej, wykonalność ekonomiczno-finansową i instytucjonalną projektu, sposób jego wdrażania oraz stan po zrealizowaniu. Samo streszczenie studium ma na celu dostarczenie informacji dotyczących poziomu naukowego zaplanowanego projektu, poprawności przyjętej metodyki i narzędzi badań oraz możliwości wdrożenia oraz wykorzystania wyników w gospodarce.

Trzeci punkt studium wykonalności to Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego. Konieczne jest tu skupienie się na 6 ważnych elementach. Po pierwsze należy podać lokalizację projektu, która wskaże na potencjał położenia geograficznego i uzasadni trafność wyboru danego miejsca. Po drugie niezbędne jest wskazanie uwarunkowania społeczno-gospodarcze, czyli przedstawienie wpływu efektów przedsięwzięcia na podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rozwój współpracy między dziedziną badań i rozwoju, a gospodarką. Po trzecie przedstawia się politykę sektorową oraz zbieżność projektu z dokumentami strategicznymi m.in. z tematyką, która została określona przez ministra właściwego resortu. Poprzez wskazania odpowiednich danych z dokumentów strategicznych dotyczących sektora branży, regionu, całego kraju wskazuje się na zgodność przedsięwzięcia ze sformułowanymi celami w dokumentach. W czwartym podpunkcie należy przedstawić powiązania projektu z innymi programami lub inicjatywami Unii Europejskiej. Podaje się informacje dotyczące realizacji projektów o podobnej tematyce oraz dotyczące współpracy wnioskodawcy z innymi zespołami badawczymi oraz przedsiębiorstwami. Warto wskazać ewentualną komplementarność wnioskowanego projektu z innymi, które zostały już sfinansowane w ramach innych inicjatyw lub programów. Piątym elementem jest udowodnienie, że projekt Wnioskodawcy jest związany z jego obecnymi programami badawczymi i inwestycjami bądź stanowi integralną część większego przedsięwzięcia. Na końcu należy skupić się na zgodności projektu z tzw. politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej i wykazać, że projekt ma na nie przynajmniej neutralny wpływ.

W czwartym punkcie studium wykonalności należy zawrzeć Logikę Interwencji. Powinno się w nim skupić na celach projektu oraz na wskaźnikach ich realizacji. Określa się zarówno cele ogólne jak i bezpośrednie, biorąc pod uwagę fakt, że cel bezpośredni musi wynikać ze zidentyfikowanego problemu kluczowego, natomiast cele ogólne z jego skutków.

Kolejny, piąty, punkt przedstawia Analizę popytu. Obejmuje ona analizę przydatności rezultatów projektu do zastosowań praktycznych oraz określa popyt na jego wyniki. Pierwsza część obrazuje jak rezultaty przedsięwzięcia przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki. Innymi słowy jakie będą ich zastosowania praktyczne. Należy tu opisać rynek, na którym realizowany jest projekt, wskazać na strukturę rynku i jego potencjał, przedstawić ilość uczestników, którzy mogą być zainteresowani wynikami przedsięwzięcia oraz jaki będzie ostateczny rezultat przedstawiony do wiadomości na tym rynku. Natomiast druga część ma na celu przedstawienie popytu na wyniki przedsięwzięcia badawczego. W tym miejscu definiowany jest rynek, określana jego struktura i wielkość. Identyfikuje się także odbiorców rezultatów projektu. Należy podać ile podmiotów z danego rynku zgłasza zapotrzebowanie na rezultaty projektu.

Szósty etap studium wykonalności zawiera Analizę Instytucjonalno-prawną. Składa się ona
z pięciu podstawowych elementów. Powinna zawierać: Status prawny wnioskodawcy oraz innych uczestników projektu, charakterystykę działalności naukowo-badawczej wnioskodawcy, jego doświadczenie w realizacji projektów na przestrzeni ostatnich lat, informacje na temat wykonalności przedsięwzięcia pod względem organizacyjnym oraz prawnym. W przedostatnim ww. podpunkcie należy opisać system zarządzania przedsięwzięciem, który będzie zawierał strukturę organizacyjną związaną z realizacją projektu, podział kompetencji i zadań oraz przypisanie odpowiedzialności za ich wykonanie. Z kolei ostatni podpunkt powinien zawierać m.in. informacje dotyczące konieczności uzyskania pozwoleń, ograniczeń wynikających z praw własności.

Siódmym elementem studium wykonalności jest Analiza techniczna. Musi ona zawierać przede wszystkim opis zasobów technicznych takich jak: maszyny, grunty, urządzenia, budynki. Posiadana aparatura naukowo-badawcza, która zostanie wykorzystana podczas realizacji projektu powinna zostać podzielona na laboratoria, a każde urządzenie powinno mieć przypisaną wielkość wykorzystania. Trzeba także wskazać, o jakie urządzenia powinno się ewentualnie uzupełnić posiadane zasoby, a także zaznaczyć ich umiejscowienie. Zaleca się, aby powyższe informacje przedstawiać w formie tabel i schematów. Ponadto w analizie technicznej przedstawia się opis techniczny projektu, który będzie wskazywał na metodykę prac badawczych oraz podawał szczegółowe założenia techniczne przedsięwzięcia. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego „należy uzasadnić, że przyjęte rozwiązania techniczne proponowanego projektu zapewnią jego wykonalność, są zgodne z najlepszymi znanymi praktykami oraz charakteryzują się optymalną efektywnością technologiczną, cenową i jakością”. Równie istotna jest sama lokalizacja przedsięwzięcia. Szczególne znaczenie ma ona w kontekście analizy wpływu na środowisko naturalne, dlatego konieczne jest określenie ewentualne zagrożenia dla środowiska w fazie budowy lub realizacji projektu, eksploatacji oraz po zakończeniu badań.

W ósmym punkcie tworzenia studium wykonalności zawiera się całościowy Plan Realizacji Projektu. Powinno  umieścić się w nim opis poszczególnych zadań badawczych, harmonogram rzeczowo-finansowy projektu (zawierający strukturę oraz wysokość planowanych wydatków na poszczególne zadania), harmonogram realizacji przedsięwzięcia (etapy realizacji w podziale na kwartały wraz z określeniem czasu realizacji każdego zadania oraz z uwzględnieniem tzw. „kamieni milowych”), trwałość rezultatów projektu (min. przez okres 5 lat) oraz promocję projektu (określa się sam cel promocji, grupy docelowe, środki i metody, zakładany budżet oraz odpowiedzialność za realizację promocji). W przypadku tworzenia harmonogramu realizacji zadań zalecane jest jego przedstawienie w postaci wykresu Gantt’a. Natomiast jeżeli chodzi o kamienie milowe, to ich przykładami mogą być: uzyskanie decyzji pozwalającej na dalszą realizację przedsięwzięcia (zaakceptowanie wniosku, uzyskanie pozwolenia lub licencji na konkretne działanie, podpisanie umowy o dofinansowanie, wyłonienie wykonawcy prac, rozliczenie końcowe).

Ostatni etap konstruowania studium to przeprowadzenie Analizy finansowej, którą wraz
z matrycą logiczną należy zamieścić w załącznikach do studium wykonalności. Skupia się ona na trzech elementach. Po pierwsze należy przedstawić sytuację finansową Wnioskodawcy. Zawiera ona nie tylko samą ocenę sytuacji, ale także wrażliwość przedsięwzięcia na ewentualne zakłócenia procesu dotacji, skutki niedoszacowania oraz propozycje metod zaradczych. Po drugie konieczne jest zamieszczenie  przepływu pieniężnego (wykorzystując metodę standardową lub złożoną), które obejmą cały okres realizacji projektu oraz dodatkowe 5 lat. W ten sposób wskaże się na trwałość rezultatów. W trzecim podpunkcie należy przedstawić wnioski z przeprowadzonej analizy finansowej. Powinna ona wykazać, że założone w projekcie środki finansowe pokryją wszystkie jego koszty, a sytuacja finansowa wnioskodawcy pozwoli zarówno na realizację projektu jak i na zachowanie trwałości rezultatów przedsięwzięcia przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji. Jeżeli jednak wnioski nie prowadzą do pozytywnych wyników, to należy ustalić przyczyny zaistniałej sytuacji i zmienić założenia projektu w niezbędnym zakresie, a następnie opisać i uzasadnić wprowadzone zmiany.

Przeprowadzenie studium wykonalności jest niezbędne dla każdego projektu inwestycyjnego. Umożliwia ono zdiagnozowanie problemów i znalezienie ich rozwiązania. Pozwala określić właściwy zakres rzeczowy inwestycji oraz wskazać najlepsze rozwiązania zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego. Dzięki dokładnej analizie projektu można obliczyć finansową, technologiczną i środowiskową wykonalność zamierzenia oraz zdiagnozować trwałość jego rezultatów i produktów. Studium wykonalności przedstawia korzyści Wnioskodawcy i bada uwarunkowania przedsięwzięcia. Pozwala odpowiedzieć na podstawowe pytania, które powinien zadać sobie każdy wnioskodawca: jakie korzyści dadzą wyniki projektu społeczeństwu i gospodarce, a jakie będą jego koszty; czy projekt jest możliwy do wykonania pod względem środowiskowym i prawnym (zagospodarowanie przestrzenne, administracja); czy spełnia wymogi techniczne (możliwość zbudowania). Dzięki precyzyjnemu przygotowaniu studium wykonalności wnioskodawca jest w stanie wybrać najlepszy wariant realizacji danej inwestycji, zoptymalizować zakres przedsięwzięcia, sprawdzić czy przy danych założeniach istnieje możliwość jego wykonania oraz czy projekt będzie opłacalny.

 

Dayana Napoles Grabek

Dyrektor Biura Pozyskiwania Środków UE

logo mcs

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2515
W związku z dużym zainteresowaniem firm udziałem w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych redakcja "Funduszy Europejskich" przedłuża termin przesyłania ankiet do 28 lutego. Jednocześnie prosimy...

Ludzie od funduszy

0 760
Bartosz Janc - prezes zarządu i współwłaściciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze.