Slider

0 657

Popularne ,,telekomy’’, czyli przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej mogą szybciej planować inwestycje w szerokopasmowy Internet. Dlaczego? Bank Gospodarstwa Krajowego rozstrzygnął właśnie przetarg na preferencyjne pożyczki z programu Polska Cyfrowa.

Już we wrześniu br. – za pośrednictwem Alior Banku, który został pierwszym pośrednikiem finansowym – pierwsze pożyczki mogą trafić do firm. Do rozdysponowania jest nawet 100 mln zł – plus 10 milionów dołożone przez Alior, a pojedyncza firma może liczyć na 10 mln zł rozłożone na 15 lat.

Satysfakcji z podpisania umowy nie kryje wiceprezes Aliora Michał Chyczewski – finansowanie dostępu do Internetu zostało niedawno wpisane do bankowych priorytetów jako strategia ,,Cyfrowego buntownika’’. – Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i przeprowadzenie klientów przez rewolucję technologiczną w sposób bezpieczny i przyjazny – mówi o strategii Michał Chyczewski, obecnie p.o. prezesa Alior Banku. Na preferencyjne pożyczki BGK przeznaczył na razie 40 mln zł, z możliwością zwiększenia budżetu do 100 mln zł. Pojedynczy inwestor może liczyć na pożyczkę od 20 tys. do 10 mln zł.

Ale jak zapowiada BGK, to dopiero początek akcji pożyczkowej dotyczącej inwestycji w szerokopasmowy Internet. – Planujemy do 2023 roku przeznaczyć na ten cel kwotę 1 mld zł – przyznaje prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Potencjalnymi odbiorcami unijnego wsparcia jest około 6,5 tys. działających w Polsce firm telekomunikacyjnych. O preferencyjne finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, tzn. o przepustowości min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz 100 Mb/s dla szkół. (MR, BGK, informacja własna).

Rynek dostępu do Internetu cały czas rośnie. Wg danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w 2015 r. wartość tego rynku wyniosła w Polsce ponad 5 mld zł, a liczba internautów wyniosła 14 mln. W tym samym roku blisko 36 na 100 mieszkańców miało dostęp do Internetu szerokopasmowego.

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka: – Rozmawiamy z kilkoma bankami, jako pierwszy do współpracy z nami przystąpił Alior Bank.

– Mówimy o ponad 6 tys. firm, z którymi potencjalnie możemy podjąć współpracę. To bardzo pasuje do strategii Aliora, który wdrożył strategię Cyfrowego buntownika – tłumaczy wiceprezes Alior Banku Michał Chyczewski

 

Fotografie: Alior, BGK

 

 

0 1472

8,7 miliarda euro przyznała nam Unia Europejska na Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Jeszcze w tym roku wystartuje 5 najważniejszych działań w ramach PROW.

Dotacje można będzie otrzymać na rozwój gospodarstw rolnych, ale także na założenie firmy na wsi i w małym miasteczku. W akcję edukacyjną dotyczącą wsparcia PROW zaangażował się Europejski Fundusz Leasingowy. Nie da się bowiem ukryć, że wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem finansowym, takim jak leasing lub pożyczka.

Unia Europejska na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie unijnej 2014–2020 przeznaczyła w sumie 8,7 mld euro. Z jednej strony środki te mają wspierać rozwój gospodarstw rolnych, z drugiej zaś wzmacniać przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Eksperci EFL wskazują na 5 najważniejszych działań, które ruszają w tym roku. Ponadto, podpowiadają, że często wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem finansowym takim jak leasing lub pożyczka.

60 tysięcy dla małego gospodarstwa

W ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) rolnik może otrzymać do 60 tys. zł premii finansowej. Pomoc przyznaje się osobie, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej. Celem premii jest restrukturyzacja gospodarstwa lub jego wzrost ekonomiczny.

Poprzez działanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) można uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Aby je otrzymać trzeba mieć nieukończone 40 lat, odpowiednie kwalifikacje i po raz pierwszy rozpoczynać prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący nim. Wysokość premii to nawet 100 tys. zł.

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego można uzyskać w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”). Maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł (produkcja prosiąt) lub 500 tys. zł (produkcja mleka krowiego oraz bydła mięsnego). O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną.

Biznes na terenach wiejskich

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która planuje rozwijać działalność na wsi, ale o charakterze pozarolniczym, może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”). Celem instrumentu jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Przyszły beneficjent może liczyć na premię w wysokości 100 tys. zł, którą może przeznaczyć wyłącznie na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Na dodatkowy zastrzyk finansowy na przetwórstwo mogą ubiegać się rolnicy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”). Pomoc może zostać przeznaczona na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Maksymalna wysokość wsparcia dla indywidualnego beneficjenta może wynieść aż 3 mln zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, nawet 15 mln zł. (EFL)

Unia Korzyści

W związku z dotacjami PROW Europejski Fundusz Leasingowy przygotował specjalny produkt „Unia Korzyści”. Rolnik albo przedsiębiorca w pakiecie z ofertą finansowania otrzymuje biznesowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy w zakresie dotacji unijnych. Produkt „Unia Korzyści” powstał we współpracy z firmą doradczą ADM Consulting Group.

 

0 1415

Ministerstwo Rozwoju przygotowało elastyczniejszą wersję ,,Szybkiej ścieżki’’, czyli konkursu ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (1.1.1 Inteligentny Rozwój). Najbliższe rozdanie adresowane będzie do mikro, małych i średnich firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do tych przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać  innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Koszty podlegające finansowaniu (kwalifikowane) mogą mieścić się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł.

– Uproszczona „Szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój – przekonuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Teraz dostęp do unijnego wsparcia ma być łatwiejszy dzięki mniejszej ilości kryteriów dostępu oraz wprowadzeniu uproszczonych kryteriów oceny merytorycznej. Jedna ze zmian dotyczy np. podejścia do oceny kryterium nowości. Teraz wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (Źródło: MR, informacja własna, fot. MR)

Czytaj więcej

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju: ,,Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów’’

 

0 762

Celem nowego ładu podatkowego jest uwolnienie przedsiębiorczości od skomplikowanego i niestabilnego systemu podatkowego i dzięki temu pobudzenie społeczeństwa do rozwoju działalności gospodarczej – taki wniosek płynie z Raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) „Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego”.

Założenia projektu zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie. Kampanię ZPP na rzecz prostych podatków wspierają Fundusze Europejskie.

Ma temu służyć zmniejszenie kosztu nakładanego na pracę poprzez docelowe zwiększenie dochodu netto dla pracownika o 22 proc., a także wyrównanie warunków konkurencyjnych poprzez likwidację możliwości optymalizacji podatkowej przez podmioty globalne.

Według naszych wyliczeń proponowany nowy system podatkowy jest co najmniej neutralny z punktu widzenia budżetu państwa. Powinien on jednak doprowadzić do trwałego wzrostu gospodarczego na poziomie średnio 7-8 proc., wzrostu zamożności szerszego kręgu społeczeństwa, a w efekcie do poprawy stanu finansów publicznych – powiedział Mariusz Pawlak, główny ekonomista ZPP, autor publikacji.

Aktualnie obowiązujący system podatkowy jest nie tylko skomplikowany (w raporcie Paying Taxes Polska została sklasyfikowana na 87. miejscu), ale również niesprawiedliwy. Największe podatki nakładane są na pracę, co przekłada się na fakt, że różnica między tym co wypłaca pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, czyli tzw. klin podatkowy, dla średniego wynagrodzenia wynosi ponad 40 proc.  Koalicja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” postuluje wprowadzenie zupełnie nowego systemu podatkowego, który w radykalny sposób spowoduje poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i wpłynie na wzrost wynagrodzeń pracowników.

Założenia projektu zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie RP. Projekt Płaca Plus Podatki Minus zakłada, że proponowany system podatkowy będzie przejrzysty i stabilny, podatek łatwy w naliczeniu i tani w poborze, a jego płatność nie do uniknięcia. Koncepcja nowego ładu podatkowego zakłada likwidację PIT, CIT, składek na NFZ, ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aktualnie wpływy budżetowe z tytułu wszystkich wymienionych danin wynoszą 334,1 mld zł. Oznacza to powstanie ubytku, który trzeba uzupełnić. W miejsce likwidowanych podatków i składek autorzy raportu proponują wprowadzenie podatku od Funduszu Płac, podatku przychodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku przychodowego od przedsiębiorstw i banków, podatku od usług publicznych dla działalności gospodarczej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw oraz podatku od dywidend.

Więcej szczegółów:

http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,zmiana-w-podatkach-spowoduje-zwiekszenie-wynagrodzenia-netto-dla-pracownikow-o-22-proc,page,1,article,1415.html

 

 

NOWE DOTACJE DLA FIRM  – śniadanie biznesowe

Bezpłatne spotkania przygotowane przez czasopismo Fundusze Europejskie

————————————————————————————-  

Olsztyn, 27 kwietnia br. (czwartek), Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1

Czas spotkania: godz. 9.30 – 12.30

Łódź, 13 czerwca br. (wtorek), Hotel Stare Kino Cinema Residence, ul. Piotrkowska 120

Czas spotkania: godz. 9.30 – 12.30

Kielce, 27 czerwca (wtorek), Qubus Hotel, ul. Składowa 2
Czas spotkania: godz. 9.30-12.30

    Tematy:
 • Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy regionalne, programy ogólnokrajowe
 • Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne)
 • Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli
 • Dotacje na inwestycje i B+R, ,,Mała szybka ścieżka’’, Go to brand, Badania na rynek, Bon na innowacje, inne
Gwarantujemy:

– wysoką jakość merytoryczną prelekcji

– możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi

– kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)

– kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

Organizator: czasopismo Fundusze Europejskie
Partner: firma doradcza PWB

————————————————-

Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Preferowane firmy produkcyjne albo przygotowujące innowacyjne rozwiązania w firmie.

ZAPISY ŁÓDŹ ZAPISY KIELCE

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje: redakcja@fundusze-europejskie.pl, tel. 502 235 096 (Marek Szymański)

———————————————————-

Prelekcje poprowadzą wybitni menedżerowie z firmy PWB zajmujący się pozyskiwaniem dotacji unijnych. PWB to jeden z liderów pozyskiwania funduszy europejskich w Polsce.

Przemysław Kowalski

Partner Zarządzający – jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na rynku dotacji unijnych. Na początku kariery związany z Grant Thornton Frąckowiak, dziś odpowiedzialny za rozwój PWB. O skuteczności zarządzania spółką świadczy jej efektywność: już 2 lata temu PWB przekroczyła magiczną kwotę miliarda złotych zdobytych dotacji. Przemysław Kowalski jest także biegłym rewidentem oraz wybitnym specjalistą od pomocy publicznej i efektywności energetycznej.

 

 

 

Michał Przybył

Menedżer – zna realia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, co ważne potrafi skutecznie zdobywać dla nich dotacje. Specjalizuje się w zdobywaniu środków dla przedsiębiorstw w ramach programów regionalnych oraz programu Inteligentny Rozwój. Jeden z najbardziej skutecznych doradców unijnych w Polsce. W wolnych chwilach pisze doktorat na temat wspierania innowacji w sektorze MŚP.

 

 

 

 

 

 

 

0 597

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców walczy o przyjazne i przejrzyste podatki. Udało mu się nawet doprowadzić do specjalnego posiedzenia w Sejmie.

Magazyn Fundusze Europejskie dołączył do grona zapraszających na otwarte posiedzenie w Sejmie RP. Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia br.

ZPP zaprezentuje projekt PŁACA+ PODATKI – USTAWA DZIERŻAWSKIEGO.

Jego celem jest wprowadzenie bezspornego, taniego w poborze, prostego i efektywnego systemu podatkowego. Propozycja zawiera również 20-procentową podwyżkę dla pracowników, bez zwiększania łącznych kosztów pracy dla przedsiębiorców.

Spotkanie ma charakter otwarty, może przyjść każdy zainteresowany.

Całym sercem wspieramy działania ZPP i innych zaangażowanych w to przedsięwzięcie partnerów. Są jeszcze wolne miejsca.

Udział możliwy tylko po uprzednim zgłoszeniu: w.marzec@zpp.net.pl , 22 826 08 31.

Więcej: http://zpp.net.pl/wydarzenia/run,otwarte-posiedzenie-w-sejmie-rp,article,1402.html

Fot. Piotr VaGla Waglowski/Wikipedia

0 792

Według zapewnień Polskiego Funduszu Rozwoju – państwowej instytucji mającej wspierać biznes i samorządy w realizacji idei zrównoważonego rozwoju – niebawem ruszy platforma wsparcia innowacyjnych firm, która będzie miała do dyspozycji ogromne środki.

W związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców z całej Polski redakcja Funduszy Europejskich wdraża program Innovation in business. Skuteczne inwestowanie dotacji publicznych. Redakcja zaprasza do współpracy instytucje finansowe, parki technologiczne i uczelnie. Program rozpocznie cykl spotkań dla przedsiębiorców w terminach poprzedzających konkursy w ramach programów regionalnych.

Innovation in business

Skuteczne inwestowanie dotacji publicznych

———————————————

Bezpłatny cykl edukacyjny czasopisma Fundusze Europejskie

Kilkanaście spotkań w Polsce, czaty internetowe z ekspertami, publikacje, doradztwo unijne

Dowiesz się m.in.

 • Jak skutecznie i bezpiecznie skorzystać z dotacji unijnych
 • Dotacje dla Ciebie w 2017 r. (regiony, programy ogólnopolskie)
 • Innowacje w firmie: czy to się w ogóle opłaca (przykłady wdrożeń)
 • Kiedy dotacja, kiedy pożyczka, kiedy kredyt
 • Fundusze unijne: pułapki, zagrożenia i szanse dla przedsiębiorcy

————————————————————

  Uczestnikom naszych spotkań gwarantujemy:

 • Pakiet praktycznej wiedzy dotyczącej inwestowania w innowacje
 • Prelekcje menedżerów z najwyższej półki zajmujących się wsparciem unijnym
 • Bezpłatny audyt potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa – w przypadku firm z dobrze rokującymi pomysłami
 • Możliwość indywidualnych konsultacji po spotkaniu
 • Spotkania zostały zaplanowane w całej Polsce. Partnerami są organizacje przedsiębiorców.

Zapraszamy do współpracy instytucje finansowe, uczelnie, parki technologiczne. Spotkania skierowane są do firm produkcyjnych oraz przedsiębiorców planujących wdrożyć innowacyjne usługi. Na indywidualną prośbę polecamy także bezpłatnie rzetelne, skuteczne i sprawdzone firmy doradztwa unijnego.

Więcej informacji:

Marek Szymański, redaktor naczelny portalu i czasopisma Fundusze Europejskie
GSM 502 235 096, e-mail: marek.szymanski@fundusze-europejskie.pl

 

0 1445

Wdrożyłeś ciekawy pomysł w firmie? Jesteś przedsiębiorcą albo instytucją B+R? Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju pomoże Ci promować twoje innowacyjne rozwiązania. W ramach projektu Enterprise Europe Network Agencja zaprasza bowiem firmy i instytucje sektora B+R do dziewiątej edycji konkursu Innowator Śląska. Nabór dokumentacji konkursowej trwa do 15 marca 2017 r.

0 6278
Bezpłatne konferencje
 • Warszawa, 3 lutego 2017 (piątek)
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
  ul. Wóycickiego 1/3, budynek 24/sala 008
 •  Zabrze, 23 lutego (czwartek)
  Kopalnia Guido, Komora Kompresorów, ul. 3 Maja 93
 •  Toruń, 10 marca 2017, (piątek)
  Hotel Spichrz, ul. Mostowa 1
 • Szczecin, 25 maja 2017 (czwartek), Trafostacja Sztuki, ul. Świętego Ducha 4

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2030
Redakcja Funduszy Europejskich ogłasza kolejny Ranking Najskuteczniejszych Firm Doradczych.

Ludzie od funduszy

0 306
Piotr Bogucki - właściciel firmy Master Marketing Magister ekonomii Wydziału Transportu i Łączności Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1997 roku uzyskał tytuł Mastère Spécialisé en Génie des...