Slider

0 148

Zdaje się, że Ministerstwo Rozwoju poważnie wzięło sobie do serca niskie wykorzystanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. – Nareszcie – zgodnym chórem odpowiadają przedsiębiorcy i menedżerowie z firm doradczych. Jak wynika ze statystyk, do wydania wciąż pozostaje ponad 54 proc. unijnych środków w programach operacyjnych. Jakie były najczęstsze przyczyny odrzucania wniosków i co planuje Ministerstwo Rozwoju, aby zwiększyć skuteczność wnioskodawców i przyspieszyć wydatkowanie?

Trochę danych. W ramach unijnej polityki spójności i perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Polska otrzymała do wykorzystania 82,5 mld euro. Od 2014 r. uruchomiono 3,8 tys. konkursów, w których złożono ponad 68 tys. wniosków o dofinansowanie w łącznej wysokości około 421 mld zł. Do tej pory podpisano 25 tys. umów na ponad 225 mld zł, a średni poziom dofinansowania wszystkich projektów – realizowanych przez przedsiębiorców i instytucje publiczne – wyniósł 77 proc. Najgorzej sytuacja wygląda w programie Inteligentny Rozwój. Tutaj wykorzystanie budżetu wzrosło wprawdzie do poziomu 5 903,96 mld zł, co stanowi jednak zaledwie 16 proc. środków dostępnych w programie.

Jest światełko w tunelu: Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało liczne uproszczenia proceduralne, zarówno na etapie oceny formalnej, jak i merytorycznej, co powinno przełożyć się na zwiększenie skuteczności wnioskodawców i przyspieszenie wydatkowania z POIR. Z doświadczenia firm doradczych wynika, że dotychczas na etapie oceny merytorycznej wnioski były odrzucane z pięciu głównych powodów.

 • Rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Najczęstszym błędem popełnianym przez wnioskodawców POIR jest rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jest nim podpisanie umowy z wykonawcą lub dostawcą (np. maszyn, materiałów), czy dokonanie płatności (nawet w formie zaliczki) na poczet projektu.

Z założenia dotację powinny uzyskać firmy, które nie są w stanie samodzielnie przeprowadzić projektu w kształcie przedstawionym we wniosku. Jeśli więc przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu jeszcze przed złożeniem wniosku, jest to sygnał dla instytucji finansującej, że dysponuje ono zapleczem finansowym, a dotacja nie jest niezbędna do realizacji projektu. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przedsiębiorstwo potencjalnie może podpisać umowę warunkową zawierającą klauzulę, która zastrzega, że umowa wejdzie w życie dopiero po otrzymaniu przez firmę dofinansowania. Umowy takie nie mogą być wiążące – komentuje Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca w Ayming Polska.

 • Brak stabilności finansowej przedsiębiorstwa

Fundusze unijne są przeznaczone dla rozwijających się podmiotów, które potrzebują wsparcia, aby przyśpieszać rozwój. Przedsiębiorstwa starające się o dotacje muszą udowodnić, że są w stanie sfinansować tę część projektu, która nie jest objęta dofinansowaniem ze środków UE (minimum 20 proc. kosztów całej inwestycji). W związku z tym, na etapie oceny merytorycznej, weryfikowana jest sytuacja finansowa przedsiębiorstwa w okresie trzech ostatnich lat obrachunkowych. Przed złożeniem aplikacji o dofinansowanie należy przeanalizować, czy firma będzie w stanie ponieść koszty realizacji projektu w czasie jego trwania oraz w okresie trwałości, który wynosi od 3 do 5 lat. Warto także rozważyć złożenie wniosku w konsorcjum – w takim wypadku kluczowe jest prawidłowe sformułowanie zapisów umowy.

 • Brak weryfikacji poziomu innowacyjności projektu

W przypadku projektów badawczo-rozwojowych zazwyczaj głównym kryterium oceny jest innowacyjność, rozumiana jako stopień zaawansowania technologicznego produktu lub technologii końcowej w projekcie, osiągany na drodze prac badawczo-rozwojowych. Prawidłowe określenie poziomu innowacyjności projektu przysparza firmom wiele trudności i często decyduje o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie. Tymczasem poziom innowacyjności projektu najlepiej określić jeszcze przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku, w oparciu o bazy danych, np. patentową. Pozwoli to na uzyskanie informacji, czy rozwiązanie, które ma być wynikiem realizacji projektu, istnieje już na rynku lub ma na nim swój odpowiednik. W zależności od wyniku weryfikacji, kolejnym etapem może być uzyskanie opinii o innowacyjności projektu od wykwalifikowanej jednostki naukowej.

 • Nieprawidłowe przyporządkowanie kosztów projektu

Dla wielu przedsiębiorstw starających się o dofinansowanie wyzwaniem jest prawidłowe przyporządkowanie kosztów projektu. Dotyczy to w szczególności projektów badawczo-rozwojowych i przypisywania kosztów do poszczególnych etapów prac B+R. W tym wypadku głównym problemem wnioskodawców jest rozróżnienie badań przemysłowych od prac rozwojowych. To istotna kwestia, ponieważ dla różnego rodzaju prac B+R przewidziany jest różny poziom dofinansowania.

Rozwiązaniem jest przyporządkowanie odpowiedniego poziomu TRL, czyli Technology Readiness Level dla poszczególnych etapów projektu. TRL to dziewięciostopniowa skala określająca poziom gotowości technologicznej danego rozwiązania. Można ją rozumieć jako etap rozwoju projektu badawczo-rozwojowego. Przykładowo, do poziomu TRL 6 występują wyłącznie badania przemysłowe. Najlepiej więc już na początku zdefiniować na jakim poziomie TRL będą kończyć się kolejne etapy projektu i dopiero na tej podstawie kategoryzować koszty – komentuje Beata Maczyszyn, menedżer ds. projektów inwestycyjnych w Dziale Dotacji i Ulg B+R Ayming Polska.

 • Brak odpowiednich zasobów do realizacji projektu

Przedsiębiorstwa starające się o dofinansowanie muszą udowodnić, że posiadają kadrę i zasoby techniczne niezbędne do realizacji projektu. Jeśli w momencie składania wniosku, w przedsiębiorstwie nie ma odpowiednio wykwalifikowanego personelu, firma może wykazać umowy warunkowe podpisane z kadrą, która przystąpi do pracy po otrzymaniu dofinansowania na projekt. W przypadku zasobów technicznych, najlepiej gdy przedsiębiorstwo już fizycznie dysponuje sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia projektu. W innym wypadku może starać się o zakup lub wynajem środków trwałych i dofinansować ich amortyzację lub wynajem. Istotne jest, aby określić środki trwałe potrzebne do realizacji projektu i taką informację zawrzeć we wniosku.

Ministerstwo zapewnia: będzie łatwiej

We wrześniu br., w ramach Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Ministerstwo Rozwoju zatwierdziło korzystne dla przedsiębiorstw zmiany w procesie oceny wniosków. Będą one obowiązywać od 2018 r., a w przypadku konkursu 2.1 „Wsparcie inwestycji B+R” obowiązują już od 20 listopada br. Ocena formalna wniosku będzie prostsza i szybsza. Do tej pory uzyskanie pozytywnej oceny formalnej wymagało spełnienia wszystkich kryteriów. Teraz komisja będzie weryfikować, czy wniosek został złożony we właściwym formularzu i terminie, jest wypełniony przynajmniej w dwóch trzecich punktów i posiada niezbędne załączniki. Nowością będzie także możliwość wniesienia poprawek do wniosku na etapie oceny merytorycznej. Wnioskodawca otrzyma od oceniających ekspertów kompleksowy zestaw uwag do wniosku, na podstawie których w ciągu 14 dni będzie mógł zaproponować zmiany w aplikacji o dofinansowanie.

Poprawek nie będzie można wprowadzać jedynie w odniesieniu do oceny zdolności finansowej wnioskodawcy i zakwalifikowania projektu jako noszącego znamiona centrum badawczo-rozwojowego. Inną pozytywną zmianą jest dopuszczenie udziału firm doradczych w panelu ekspertów oceniających składane aplikacje. Nowością będzie także wprowadzenie tzw. wizji lokalnej jeszcze przed podpisaniem umowy. Po opublikowaniu listy rankingowej, wnioskodawcy ubiegający się o dotacje dla projektów obarczonych dużym ryzykiem oraz  ci o mniejszej wiarygodności finansowej czy merytorycznej, będą podlegać kontroli ze strony jednostki przyznającej dofinansowanie.

Właśnie ruszył ostatni nabór do wiodącego konkursu POIR: 2.1 „Wsparcie inwestycji B+R”.  Kolejny odbędzie się tylko pod warunkiem, jeśli pozostaną środki do wykorzystania. 15 lutego  2018 r. po raz ostatni odbędzie się konkurs w ramach 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. (Ayming Polska, FE)

 

Nie zrób falstartu

Magdalena Burzyńska, dyrektor zarządzająca w Ayming Polska:

– Jeśli przedsiębiorstwo rozpoczęło realizację projektu jeszcze przed złożeniem wniosku o finansowanie, jest to sygnał dla instytucji finansującej, że dysponuje ono zapleczem finansowym, a dotacja nie jest niezbędna do realizacji projektu.

 

 

 

0 73

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wybrały Liderów Przedsiębiorczości 2017. Konkurs organizowany jest od 1994 r. Tytuł ten otrzymali w tym roku m.in. Stefan Rynowiecki, Translation Street (mikrofirmy), PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski (małe) oraz Styropmin w kategorii średnich firm. Kapituła wyróżniła również Europejski Fundusz Leasingowy SA oraz samorząd lokalny w gminie Tarczyn.

Tytuł Lidera Przedsiębiorczości nadawany w ramach konkursu wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe. O tytuł ten mogą ubiegać się również osoby i instytucje  otoczenia biznesu, działające na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Patronat nad galą konkursu objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem Strategicznym wydarzenia był Europejski Fundusz Leasingowy SA. Pełna lista nagrodzonych znajduje się na stronie Fundacji. 

Fot. Ireneusz Fertner

1 3443

Dotacje dla przedsiębiorców na rozwój i wdrażanie innowacji.

Bezpłatne konferencje:

 • Kraków, 14 listopada 2017 (wtorek)

Stara Zajezdnia

 • Kielce, 16 listopada 2017 (czwartek)

Centrum Kongresowe Targi Kielce

 • Warszawa, 30 listopada 2017 (czwartek)

Centrum Nauki Kopernik

TEMATY:

 • Innowacje w światowym biznesie, o których powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca
 • Dotacje na innowacje – aktualne źródła finansowania inwestycji
 • Jak efektywnie wdrażać innowacyjne projekty technologiczne
 • Specjalnie dla gości konferencji:

 Muzyka, kobiety i śpiew  – występ kwartetu smyczkowego Obsession

Na skrzydłach marzeń  – niezwykły pokaz 3D

 Młodość, miłość i burzliwa namiętność, śmiech i łzy – widowisko kabaretu ,,Piwnica pod baranami’’

Na konferencjach wystąpią wybitni menedżerowie zajmujący się zarządzaniem oraz doradztwem w finansowaniu inwestycji

POBIERZ PROGRAM:

Kraków - program Kielce - program Warszawa - program

ZAPISZ SIĘ TERAZ:

Kraków Kielce Warszawa

PARTNERZY:

 

0 413

Za kilka miesięcy – od 25 maja 2018 r. – zaczną obowiązywać w Polsce europejskie przepisy RODO, czyli nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Przepisy dotyczą firm, urzędów administracji publicznej, samorządów lokalnych i instytucji. Brak wdrożenia RODO grozi karami finansowymi sięgającymi nawet kilku milionów złotych.

Redakcja magazynu Fundusze Europejskie przygotowała cykl spotkań edukacyjnych w całej Polsce, aby ułatwić sprawne i bezkonfliktowe wdrożenie RODO. Zaczynamy od Szczecina i Poznania.

Więcej informacji w zakładce - Jak wdrożyć RODO

0 298
Nick Vujicic, gwiazda poprzednich edycji ,,Życia bez ograniczeń’’.

Milewski & Partnerzy przygotowali kolejną, trzecią edycję widowiska motywacyjno-artystycznego ,,Życie bez ograniczeń’’. Imprezę zaplanowano na dwa dni, 28 i 29 października 2017 r. w Warszawie, w hali MT Polska. Fundusze Europejskie zostało tradycyjnie partnerem medialnym wydarzenia.

W obecnej edycji wystąpią znani mówcy motywacyjni, sportowcy i przedsiębiorcy, m.in. Kamila Rowińska, Andrzej Cichocki, ultramaratończyk Dean Karnazes i japończyk Ken Okazaki. Poprzednie edycje zobaczyło w sumie 40 tysięcy osób, ale organizatorzy zapowiadają, że trzecia edycja będzie bez wątpienia ,,najbardziej radosną’’ ze wszystkich dotychczasowych.

W trzeciej edycji:

 • 2 dni zamiast jednego
 • tylko 4 tysiące miejsc (w ostatniej edycji – 12 tysięcy)
 • nowa formuła i trzy najważniejsze słowa: Marzenia, Biznes, Człowiek
 • prelegenci z Brazylii, USA, Australii, Japonii, Malezji i z Polski
 • nowy program artystyczny
 • wielka wieczorna impreza na 10 lecie Milewski & Partnerzy

 

Zobacz więcej:

http://www.zyciebezograniczen.pl/

 

0 390

Popularne ,,telekomy’’, czyli przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej mogą szybciej planować inwestycje w szerokopasmowy Internet. Dlaczego? Bank Gospodarstwa Krajowego rozstrzygnął właśnie przetarg na preferencyjne pożyczki z programu Polska Cyfrowa.

Już we wrześniu br. – za pośrednictwem Alior Banku, który został pierwszym pośrednikiem finansowym – pierwsze pożyczki mogą trafić do firm. Do rozdysponowania jest nawet 100 mln zł – plus 10 milionów dołożone przez Alior, a pojedyncza firma może liczyć na 10 mln zł rozłożone na 15 lat.

Satysfakcji z podpisania umowy nie kryje wiceprezes Aliora Michał Chyczewski – finansowanie dostępu do Internetu zostało niedawno wpisane do bankowych priorytetów jako strategia ,,Cyfrowego buntownika’’. – Zakłada ona m.in. wprowadzenie nowych rozwiązań cyfrowych i przeprowadzenie klientów przez rewolucję technologiczną w sposób bezpieczny i przyjazny – mówi o strategii Michał Chyczewski, obecnie p.o. prezesa Alior Banku. Na preferencyjne pożyczki BGK przeznaczył na razie 40 mln zł, z możliwością zwiększenia budżetu do 100 mln zł. Pojedynczy inwestor może liczyć na pożyczkę od 20 tys. do 10 mln zł.

Ale jak zapowiada BGK, to dopiero początek akcji pożyczkowej dotyczącej inwestycji w szerokopasmowy Internet. – Planujemy do 2023 roku przeznaczyć na ten cel kwotę 1 mld zł – przyznaje prezes Beata Daszyńska-Muzyczka.

Potencjalnymi odbiorcami unijnego wsparcia jest około 6,5 tys. działających w Polsce firm telekomunikacyjnych. O preferencyjne finansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy planujący inwestycje w budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci telekomunikacyjnej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, tzn. o przepustowości min. 30 Mb/s dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz 100 Mb/s dla szkół. (MR, BGK, informacja własna).

Rynek dostępu do Internetu cały czas rośnie. Wg danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że w 2015 r. wartość tego rynku wyniosła w Polsce ponad 5 mld zł, a liczba internautów wyniosła 14 mln. W tym samym roku blisko 36 na 100 mieszkańców miało dostęp do Internetu szerokopasmowego.

Prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka: – Rozmawiamy z kilkoma bankami, jako pierwszy do współpracy z nami przystąpił Alior Bank.

– Mówimy o ponad 6 tys. firm, z którymi potencjalnie możemy podjąć współpracę. To bardzo pasuje do strategii Aliora, który wdrożył strategię Cyfrowego buntownika – tłumaczy wiceprezes Alior Banku Michał Chyczewski

 

Fotografie: Alior, BGK

 

 

0 689

8,7 miliarda euro przyznała nam Unia Europejska na Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Jeszcze w tym roku wystartuje 5 najważniejszych działań w ramach PROW.

Dotacje można będzie otrzymać na rozwój gospodarstw rolnych, ale także na założenie firmy na wsi i w małym miasteczku. W akcję edukacyjną dotyczącą wsparcia PROW zaangażował się Europejski Fundusz Leasingowy. Nie da się bowiem ukryć, że wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem finansowym, takim jak leasing lub pożyczka.

Unia Europejska na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w perspektywie unijnej 2014–2020 przeznaczyła w sumie 8,7 mld euro. Z jednej strony środki te mają wspierać rozwój gospodarstw rolnych, z drugiej zaś wzmacniać przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Eksperci EFL wskazują na 5 najważniejszych działań, które ruszają w tym roku. Ponadto, podpowiadają, że często wsparcie unijne musi zostać uzupełnione dodatkowym źródłem finansowym takim jak leasing lub pożyczka.

60 tysięcy dla małego gospodarstwa

W ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) rolnik może otrzymać do 60 tys. zł premii finansowej. Pomoc przyznaje się osobie, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników nieprzerwanie, przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadziła innej działalności gospodarczej. Celem premii jest restrukturyzacja gospodarstwa lub jego wzrost ekonomiczny.

Poprzez działanie „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) można uzyskać wsparcie finansowe na rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa rolnego. Aby je otrzymać trzeba mieć nieukończone 40 lat, odpowiednie kwalifikacje i po raz pierwszy rozpoczynać prowadzenie gospodarstwa rolnego jako jedyny kierujący nim. Wysokość premii to nawet 100 tys. zł.

Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem produkcji prosiąt, mleka krowiego oraz bydła mięsnego można uzyskać w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”). Maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł (produkcja prosiąt) lub 500 tys. zł (produkcja mleka krowiego oraz bydła mięsnego). O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną.

Biznes na terenach wiejskich

Osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników, która planuje rozwijać działalność na wsi, ale o charakterze pozarolniczym, może ubiegać się o wsparcie w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”). Celem instrumentu jest różnicowanie działalności na obszarach wiejskich. Przyszły beneficjent może liczyć na premię w wysokości 100 tys. zł, którą może przeznaczyć wyłącznie na zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia.

Na dodatkowy zastrzyk finansowy na przetwórstwo mogą ubiegać się rolnicy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”). Pomoc może zostać przeznaczona na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych, przy czym produkt będący wynikiem przetwarzania powinien być również produktem rolnym. Maksymalna wysokość wsparcia dla indywidualnego beneficjenta może wynieść aż 3 mln zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, nawet 15 mln zł. (EFL)

Unia Korzyści

W związku z dotacjami PROW Europejski Fundusz Leasingowy przygotował specjalny produkt „Unia Korzyści”. Rolnik albo przedsiębiorca w pakiecie z ofertą finansowania otrzymuje biznesowe wsparcie wyspecjalizowanej firmy w zakresie dotacji unijnych. Produkt „Unia Korzyści” powstał we współpracy z firmą doradczą ADM Consulting Group.

 

0 1134

Ministerstwo Rozwoju przygotowało elastyczniejszą wersję ,,Szybkiej ścieżki’’, czyli konkursu ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (1.1.1 Inteligentny Rozwój). Najbliższe rozdanie adresowane będzie do mikro, małych i średnich firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do tych przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać  innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Koszty podlegające finansowaniu (kwalifikowane) mogą mieścić się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł.

– Uproszczona „Szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój – przekonuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Teraz dostęp do unijnego wsparcia ma być łatwiejszy dzięki mniejszej ilości kryteriów dostępu oraz wprowadzeniu uproszczonych kryteriów oceny merytorycznej. Jedna ze zmian dotyczy np. podejścia do oceny kryterium nowości. Teraz wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (Źródło: MR, informacja własna, fot. MR)

Czytaj więcej

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju: ,,Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów’’

 

0 487

Celem nowego ładu podatkowego jest uwolnienie przedsiębiorczości od skomplikowanego i niestabilnego systemu podatkowego i dzięki temu pobudzenie społeczeństwa do rozwoju działalności gospodarczej – taki wniosek płynie z Raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) „Płaca Plus Podatki Minus. Ustawa Dzierżawskiego”.

Założenia projektu zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie. Kampanię ZPP na rzecz prostych podatków wspierają Fundusze Europejskie.

Ma temu służyć zmniejszenie kosztu nakładanego na pracę poprzez docelowe zwiększenie dochodu netto dla pracownika o 22 proc., a także wyrównanie warunków konkurencyjnych poprzez likwidację możliwości optymalizacji podatkowej przez podmioty globalne.

Według naszych wyliczeń proponowany nowy system podatkowy jest co najmniej neutralny z punktu widzenia budżetu państwa. Powinien on jednak doprowadzić do trwałego wzrostu gospodarczego na poziomie średnio 7-8 proc., wzrostu zamożności szerszego kręgu społeczeństwa, a w efekcie do poprawy stanu finansów publicznych – powiedział Mariusz Pawlak, główny ekonomista ZPP, autor publikacji.

Aktualnie obowiązujący system podatkowy jest nie tylko skomplikowany (w raporcie Paying Taxes Polska została sklasyfikowana na 87. miejscu), ale również niesprawiedliwy. Największe podatki nakładane są na pracę, co przekłada się na fakt, że różnica między tym co wypłaca pracodawca, a tym co otrzymuje pracownik, czyli tzw. klin podatkowy, dla średniego wynagrodzenia wynosi ponad 40 proc.  Koalicja „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków” postuluje wprowadzenie zupełnie nowego systemu podatkowego, który w radykalny sposób spowoduje poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i wpłynie na wzrost wynagrodzeń pracowników.

Założenia projektu zostały zaprezentowane podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie RP. Projekt Płaca Plus Podatki Minus zakłada, że proponowany system podatkowy będzie przejrzysty i stabilny, podatek łatwy w naliczeniu i tani w poborze, a jego płatność nie do uniknięcia. Koncepcja nowego ładu podatkowego zakłada likwidację PIT, CIT, składek na NFZ, ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Aktualnie wpływy budżetowe z tytułu wszystkich wymienionych danin wynoszą 334,1 mld zł. Oznacza to powstanie ubytku, który trzeba uzupełnić. W miejsce likwidowanych podatków i składek autorzy raportu proponują wprowadzenie podatku od Funduszu Płac, podatku przychodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku przychodowego od przedsiębiorstw i banków, podatku od usług publicznych dla działalności gospodarczej osób fizycznych oraz przedsiębiorstw oraz podatku od dywidend.

Więcej szczegółów:

http://zpp.net.pl/aktualnosci/run,zmiana-w-podatkach-spowoduje-zwiekszenie-wynagrodzenia-netto-dla-pracownikow-o-22-proc,page,1,article,1415.html

 

 

NOWE DOTACJE DLA FIRM  – śniadanie biznesowe

Bezpłatne spotkania przygotowane przez czasopismo Fundusze Europejskie

————————————————————————————-  

Olsztyn, 27 kwietnia br. (czwartek), Warmiński Hotel & Conference, ul. Kołobrzeska 1

Czas spotkania: godz. 9.30 – 12.30

Łódź, 13 czerwca br. (wtorek), Hotel Stare Kino Cinema Residence, ul. Piotrkowska 120

Czas spotkania: godz. 9.30 – 12.30

Kielce, 27 czerwca (wtorek), Qubus Hotel, ul. Składowa 2
Czas spotkania: godz. 9.30-12.30

    Tematy:
 • Najciekawsze dotacje – zbliżające się konkursy regionalne, programy ogólnokrajowe
 • Jak przygotować dobry projekt (porady praktyczne)
 • Poprawne rozliczanie otrzymanego wsparcie – doświadczenia z zakończonych kontroli
 • Dotacje na inwestycje i B+R, ,,Mała szybka ścieżka’’, Go to brand, Badania na rynek, Bon na innowacje, inne
Gwarantujemy:

– wysoką jakość merytoryczną prelekcji

– możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami unijnymi

– kameralną atmosferę (spotkanie max. 15 osób)

– kawę, herbatę, kanapki, ciastka, wodę

Organizator: czasopismo Fundusze Europejskie
Partner: firma doradcza PWB

————————————————-

Spotkanie skierowane jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Preferowane firmy produkcyjne albo przygotowujące innowacyjne rozwiązania w firmie.

ZAPISY ŁÓDŹ ZAPISY KIELCE

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Dodatkowe informacje: redakcja@fundusze-europejskie.pl, tel. 502 235 096 (Marek Szymański)

———————————————————-

Prelekcje poprowadzą wybitni menedżerowie z firmy PWB zajmujący się pozyskiwaniem dotacji unijnych. PWB to jeden z liderów pozyskiwania funduszy europejskich w Polsce.

Przemysław Kowalski

Partner Zarządzający – jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy na rynku dotacji unijnych. Na początku kariery związany z Grant Thornton Frąckowiak, dziś odpowiedzialny za rozwój PWB. O skuteczności zarządzania spółką świadczy jej efektywność: już 2 lata temu PWB przekroczyła magiczną kwotę miliarda złotych zdobytych dotacji. Przemysław Kowalski jest także biegłym rewidentem oraz wybitnym specjalistą od pomocy publicznej i efektywności energetycznej.

 

 

 

Michał Przybył

Menedżer – zna realia funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, co ważne potrafi skutecznie zdobywać dla nich dotacje. Specjalizuje się w zdobywaniu środków dla przedsiębiorstw w ramach programów regionalnych oraz programu Inteligentny Rozwój. Jeden z najbardziej skutecznych doradców unijnych w Polsce. W wolnych chwilach pisze doktorat na temat wspierania innowacji w sektorze MŚP.

 

 

 

 

 

 

 

JAK WDROŻYĆ RODO

Konferencje Funduszy Europejskich

Nowe dotacje dla firm - śniadania biznesowe

PROGRAM INNOVATION IN BUSINESS

RANKING

0 2654
W związku z dużym zainteresowaniem firm udziałem w Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych redakcja "Funduszy Europejskich" przedłuża termin przesyłania ankiet do 28 lutego. Jednocześnie prosimy...

Ludzie od funduszy

0 811
Bartosz Janc - prezes zarządu i współwłaściciel firmy METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze.